07-08/2008 Wychowanie – konspekty i scenariusze

okladka_07-08-2008Za nami ko­lejny rok szkolny, wy­peł­niony spo­tka­niami z dziećmi i mło­dzieżą, na­ucza­niem oraz spraw­dza­niem wie­dzy i umie­jęt­no­ści – czas da­wa­nia przy­kładu wła­snego ży­cia i wpro­wa­dza­nia uczniów w świat war­to­ści, na­uki, kul­tury, sztuki.W mi­nio­nym roku szkol­nym wiele czasu prze­zna­czono na ana­lizę wy­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­wych ba­dań PISA oraz eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych. Rozpoznawanie po­ziomu i po­stę­pów w opa­no­wa­niu przez uczniów wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści jest te­ma­tem spo­łecz­nie waż­nym. Wiele uwagi po­świę­cono pla­no­wa­nej re­for­mie struk­tu­ral­nej i pro­gra­mo­wej sys­temu oświaty. We wszyst­kich wo­je­wódz­twach od­były się de­baty do­ty­czące pla­no­wa­nych zmian w sys­te­mie edu­ka­cji w okre­sie 2009−2015.

Nauczyciele−wychowawcy przy­zwy­cza­ili się już do cią­głych zmian w oświa­cie, za­po­wia­dana ko­lejna re­forma nie wy­wo­łuje wiel­kiego za­in­te­re­so­wa­nia wśród pe­da­go­gów. Wśród ro­dzi­ców za­miar wpro­wa­dze­nia sze­ścio­lat­ków do szkół – ka­drowo i or­ga­ni­za­cyj­nie do tego nie­przy­go­to­wa­nych – także nie bu­dzi wiel­kiego za­chwytu.

Natomiast ści­ślej­sze po­łą­cze­nie gim­na­zjum ze szkołą po­nad­gim­na­zjalną, w za­ło­że­niu słuszne, na­po­tyka na prze­szkody: jak kształ­ce­nie ogól­no­kształ­cące na po­zio­mie gim­na­zjum po­łą­czyć z pierw­szą klasą kształ­ce­nia po­nad­gim­na­zjal­nego? Jeżeli zo­sta­nie wpro­wa­dzona re­forma pro­gra­mowa, mu­szą po­wstać nowe pod­ręcz­niki, a to będą spore wy­datki dla ro­dzi­ców uczniów. Z ko­lei na­uczy­ciele są co­raz bar­dziej nie­za­do­wo­leni z za­rob­ków i z utraty przy­wi­le­jów eme­ry­tal­nych.

Sytuacja fi­nan­sowa w oświa­cie jest trudna, bra­kuje pie­nię­dzy na do­dat­kowe za­ję­cia po­za­lek­cyjne, na po­moc ze strony do­rad­ców za­wo­do­wych, psy­cho­lo­gów, na do­po­sa­że­nie szkół w po­moce dy­dak­tyczne. Nie wiemy, jaki kształt przyj­mie osta­tecz­nie re­forma sys­temu edu­ka­cji i co no­wego czeka nas po wa­ka­cjach.

A te­raz przed nami czas wa­ka­cji, za­słu­żo­nego od­po­czynku, za­po­mnie­nia o tru­dach roku szkol­nego, czas kon­taktu z przy­rodą, po­zna­wa­nia no­wych miejsc, za­byt­ków, no­wych lu­dzi, od­kryć, re­ge­ne­ra­cji sił fi­zycz­nych i du­cho­wych, za­dzi­wie­nia pięk­nem i nie­zwy­kło­ścią ota­cza­ją­cego nas świata. Trzeba na­być dużo ener­gii i siły, by rze­tel­nie wy­peł­niać po­wo­łane na­uczy­ciel­skie, bo ko­lejny rok szkolny bę­dzie bar­dzo cie­kawy i praw­do­po­dob­nie trudny.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Krzysztof Zdziarski
  Komu ufa mło­dzież?
 • Alina Bielawska
  Wspomnienie o Halinie Jędrzejewskiej (1944−2008)
 • Aniela Sawulska
  Wychowanie – teo­rie i ob­ser­wa­cje
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wakacyjna lek­kość czy po­wrót do sie­bie?
 • Damian Szymczak
  Młodzież nie taka zła
 • ks. Marek Dziewiecki
  Czas, mi­łość i ra­dość
 • Aleksandra Kozak
  Dojrzałość szkolna
 • Elżbieta Mościcka
  Lepiej we współ­pracy (pro­gram za­jęć dra­mo­wych kształ­tu­ją­cych umie­jęt­ność współ­pracy mię­dzy uczniami klas po­cząt­ko­wych – 8 sce­na­riu­szy)
 • Małgorzata Pawełczyk
  Dziecięcy uni­wer­sy­tet bez­pie­czeń­stwa (sce­na­riusz za­jęć dla kl. II szk. podst.
 • Ewa Kadylak
  Świat na­szych war­to­ści (kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie V szkoły pod­sta­wo­wej)
 • Lidia Kozielecka
  Poznajmy się (sce­na­riusz pierw­szych za­jęć wy­cho­waw­czych z nową klasą)
 • Anna Elżbieta Wiśniewska
  Mówimy sło­wem i cia­łem (sce­na­riusz za­jęć ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej dla uczniów klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej)
 • Krystyna Żuławnik−Rusnak
  Czym jest szczę­ście i cier­pie­nie? (kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie VI szkoły pod­sta­wo­wej)
 • Halina Sutkowy
  Alkoholizm – cho­roba ciała i du­szy (sce­na­riusz dla klas I−III gim­na­zjum)
 • Czesława Baś
  Dylematy zwią­zane z wy­bo­rem war­to­ści (lek­cja wy­cho­waw­cza dla uczniów III klasy gimna-zjum)
 • Paweł Czerwiński
  Stres (trzy­go­dzinny warsz­tat dla mło­dzieży gim­na­zjal­nej i po­nad­gim­na­zjal­nej)
 • Anna Koster
  Zagrożenia zwią­zane z sek­tami (sce­na­riusz dla uczniów gim­na­zjum lub szkół ponadgimnazjal-nych)
 • Władysława Koczur−Walczak
  Jak ule­czyć zra­nione uczu­cia? (kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Jolanta Makowska−Lech
  Moi przy­ja­ciele (lek­cja wy­cho­waw­cza dla klas li­ce­al­nych)
 • Małgorzata Mazur
  Kochać praw­dzi­wie… (kon­spekt za­jęć dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych)
 • Maria Tota
  XXI Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
 • Zofia Wysocka
  Będę god­nie re­pre­zen­to­wał swoją szkołę (sce­na­riusz na roz­po­czę­cie roku szkol­nego)
 • s. Bożena Olszewska
  Braterstwo szkół
 • dr inż. Antoni Zięba
  Światowa Krucjata Modlitwy w in­ten­cji obrony ży­cia czło­wieka

Okładka: fot. Piotr Warisch

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.