07-08/2008 Wy­cho­wa­nie – kon­spek­ty i sce­na­riu­sze

okladka_07-08-2008Za na­mi ko­lej­ny rok szkol­ny, wy­peł­nio­ny spo­tka­nia­mi z dzieć­mi i mło­dzie­żą, na­ucza­niem oraz spraw­dza­niem wie­dzy i umie­jęt­no­ści – czas da­wa­nia przy­kła­du wła­sne­go ży­cia i wpro­wa­dza­nia uczniów w świat war­to­ści, na­uki, kul­tu­ry, sztuki.W mi­nio­nym ro­ku szkol­nym wie­le cza­su prze­zna­czo­no na ana­li­zę wy­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­wych ba­dań PI­SA oraz eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych. Roz­po­zna­wa­nie po­zio­mu i po­stę­pów w opa­no­wa­niu przez uczniów wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści jest te­ma­tem spo­łecz­nie waż­nym. Wie­le uwa­gi po­świę­co­no pla­no­wa­nej re­for­mie struk­tu­ral­nej i pro­gra­mo­wej sys­te­mu oświa­ty. We wszyst­kich wo­je­wódz­twach od­by­ły się de­ba­ty do­ty­czą­ce pla­no­wa­nych zmian w sys­te­mie edu­ka­cji w okre­sie 2009−2015.

Nauczyciele−wychowawcy przy­zwy­cza­ili się już do cią­głych zmian w oświa­cie, za­po­wia­da­na ko­lej­na re­for­ma nie wy­wo­łu­je wiel­kie­go za­in­te­re­so­wa­nia wśród pe­da­go­gów. Wśród ro­dzi­ców za­miar wpro­wa­dze­nia sze­ścio­lat­ków do szkół – ka­dro­wo i or­ga­ni­za­cyj­nie do te­go nie­przy­go­to­wa­nych – tak­że nie bu­dzi wiel­kie­go za­chwy­tu.

Na­to­miast ści­ślej­sze po­łą­cze­nie gim­na­zjum ze szko­łą po­nad­gim­na­zjal­ną, w za­ło­że­niu słusz­ne, na­po­ty­ka na prze­szko­dy: jak kształ­ce­nie ogól­no­kształ­cą­ce na po­zio­mie gim­na­zjum po­łą­czyć z pierw­szą kla­są kształ­ce­nia po­nad­gim­na­zjal­ne­go? Je­że­li zo­sta­nie wpro­wa­dzo­na re­for­ma pro­gra­mo­wa, mu­szą po­wstać no­we pod­ręcz­ni­ki, a to bę­dą spo­re wy­dat­ki dla ro­dzi­ców uczniów. Z ko­lei na­uczy­cie­le są co­raz bar­dziej nie­za­do­wo­le­ni z za­rob­ków i z utra­ty przy­wi­le­jów eme­ry­tal­nych.

Sy­tu­acja fi­nan­so­wa w oświa­cie jest trud­na, bra­ku­je pie­nię­dzy na do­dat­ko­we za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne, na po­moc ze stro­ny do­rad­ców za­wo­do­wych, psy­cho­lo­gów, na do­po­sa­że­nie szkół w po­mo­ce dy­dak­tycz­ne. Nie wie­my, ja­ki kształt przyj­mie osta­tecz­nie re­for­ma sys­te­mu edu­ka­cji i co no­we­go cze­ka nas po wa­ka­cjach.

A te­raz przed na­mi czas wa­ka­cji, za­słu­żo­ne­go od­po­czyn­ku, za­po­mnie­nia o tru­dach ro­ku szkol­ne­go, czas kon­tak­tu z przy­ro­dą, po­zna­wa­nia no­wych miejsc, za­byt­ków, no­wych lu­dzi, od­kryć, re­ge­ne­ra­cji sił fi­zycz­nych i du­cho­wych, za­dzi­wie­nia pięk­nem i nie­zwy­kło­ścią ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta. Trze­ba na­być du­żo ener­gii i si­ły, by rze­tel­nie wy­peł­niać po­wo­ła­ne na­uczy­ciel­skie, bo ko­lej­ny rok szkol­ny bę­dzie bar­dzo cie­ka­wy i praw­do­po­dob­nie trud­ny.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Krzysz­tof Zdziar­ski
  Ko­mu ufa mło­dzież?
 • Ali­na Bie­law­ska
  Wspo­mnie­nie o Ha­li­nie Ję­drze­jew­skiej (1944−2008)
 • Anie­la Sa­wul­ska
  Wy­cho­wa­nie – teo­rie i ob­ser­wa­cje
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wa­ka­cyj­na lek­kość czy po­wrót do sie­bie?
 • Da­mian Szym­czak
  Mło­dzież nie ta­ka zła
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Czas, mi­łość i ra­dość
 • Alek­san­dra Ko­zak
  Doj­rza­łość szkol­na
 • Elż­bie­ta Mo­ścic­ka
  Le­piej we współ­pra­cy (pro­gram za­jęć dra­mo­wych kształ­tu­ją­cych umie­jęt­ność współ­pra­cy mię­dzy ucznia­mi klas po­cząt­ko­wych – 8 sce­na­riu­szy)
 • Mał­go­rza­ta Pa­weł­czyk
  Dzie­cię­cy uni­wer­sy­tet bez­pie­czeń­stwa (sce­na­riusz za­jęć dla kl. II szk. podst.
 • Ewa Ka­dy­lak
  Świat na­szych war­to­ści (kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie V szko­ły pod­sta­wo­wej)
 • Li­dia Ko­zie­lec­ka
  Po­znaj­my się (sce­na­riusz pierw­szych za­jęć wy­cho­waw­czych z no­wą kla­są)
 • An­na Elż­bie­ta Wi­śniew­ska
  Mó­wi­my sło­wem i cia­łem (sce­na­riusz za­jęć ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej dla uczniów kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej)
 • Kry­sty­na Żuławnik−Rusnak
  Czym jest szczę­ście i cier­pie­nie? (kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie VI szko­ły pod­sta­wo­wej)
 • Ha­li­na Sut­ko­wy
  Al­ko­ho­lizm – cho­ro­ba cia­ła i du­szy (sce­na­riusz dla klas I−III gim­na­zjum)
 • Cze­sła­wa Baś
  Dy­le­ma­ty zwią­za­ne z wy­bo­rem war­to­ści (lek­cja wy­cho­waw­cza dla uczniów III kla­sy gim­na-zjum)
 • Pa­weł Czer­wiń­ski
  Stres (trzy­go­dzin­ny warsz­tat dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i po­nad­gim­na­zjal­nej)
 • An­na Ko­ster
  Za­gro­że­nia zwią­za­ne z sek­ta­mi (sce­na­riusz dla uczniów gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal-nych)
 • Wła­dy­sła­wa Koczur−Walczak
  Jak ule­czyć zra­nio­ne uczu­cia? (kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Jo­lan­ta Makowska−Lech
  Moi przy­ja­cie­le (lek­cja wy­cho­waw­cza dla klas li­ce­al­nych)
 • Mał­go­rza­ta Ma­zur
  Ko­chać praw­dzi­wie… (kon­spekt za­jęć dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych)
 • Ma­ria To­ta
  XXI Ogól­no­pol­ski Zjazd Szkół im. Ja­na Paw­ła II
 • Zo­fia Wy­soc­ka
  Bę­dę god­nie re­pre­zen­to­wał swo­ją szko­łę (sce­na­riusz na roz­po­czę­cie ro­ku szkol­ne­go)
 • s. Bo­że­na Ol­szew­ska
  Bra­ter­stwo szkół
 • dr inż. An­to­ni Zię­ba
  Świa­to­wa Kru­cja­ta Mo­dli­twy w in­ten­cji obro­ny ży­cia czło­wie­ka

Okład­ka: fot. Piotr Wa­risch

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.