07-08/2007 Seksualność w procesie wychowania

okladka_07-08-2007Wszechstronne wy­cho­wa­nie czło­wieka obej­muje też sferę sek­su­alną. Wychowanie i sa­mo­wy­cho­wa­nie sek­su­alne po­winno obej­mo­wać sferę emo­cjo­nalną i du­chową, bę­dąc wy­cho­wa­niem do mi­ło­ści, nie może ogra­ni­czać się do prze­kazu wia­do­mo­ści o funk­cjo­no­wa­niu fi­zycz­nej sfery ludz­kiej sek­su­al­no­ści.

Czas obecny sprzyja zmien­no­ści norm, po­staw, zmien­no­ści i de­wa­lu­acji war­to­ści. Martwi ten­den­cyjne umniej­sza­nie war­to­ści mał­żeń­stwa i ro­dziny, duża liczba roz­wo­dów i ni­ski współ­czyn­nik dziet­no­ści.

Wiemy, jak ważne dla dzieci i mło­dzieży jest szczę­śliwe ży­cie w ro­dzi­nie.

Szczęśliwy dom za­pew­nia pra­wi­dłowy roz­wój dziecka i po­wo­dze­nie w ży­ciu.

Wychowanie mło­dego po­ko­le­nia do mi­ło­ści, mał­żeń­stwa, wy­peł­nia­nia ról ro­dzi­ciel­skich po­winno być prio­ry­te­to­wym za­da­niem wszyst­kich śro­do­wisk wy­cho­waw­czych.

Edukacja sek­su­alna może obej­mo­wać różne cele i różne za­ło­że­nia pro­gra­mowe. Może mieć cha­rak­ter bio­lo­gicz­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej typu B i C – po­zba­wio­nej war­to­ści etycz­nych. Może być typu A – pro­mu­ją­cej czy­stość i wstrze­mięź­li­wość, bo­wiem na­tura ludz­kiej sek­su­al­no­ści nie sprze­ci­wia się mo­ral­no­ści. Jest to na­uka ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej, ne­go­cja­cji i od­ma­wia­nia, ucze­nie opa­no­wa­nia, wy­rze­cze­nia, od­po­wie­dzial­nego kie­ro­wa­nia płcio­wo­ścią, ak­cep­ta­cji abs­ty­nen­cji przed­mał­żeń­skiej i wier­no­ści mał­żeń­skiej, uświa­da­mia­nia so­bie kon­se­kwen­cji swo­body sek­su­al­nej.

Sfery za­cho­wań sek­su­al­nych nie wolno wy­łą­czyć z war­to­ścio­wa­nia mo­ral­nego. Trzeba zwal­czać wszel­kie formy na­kła­nia­nia mło­dzieży do ak­tyw­no­ści sek­su­al­nej. Postawa uży­cia, sto­so­wa­nie an­ty­kon­cep­cji pro­wa­dzą do abor­cji – do „cy­wi­li­za­cji śmierci”.

Spójne wy­cho­wa­nie sek­su­alne do od­po­wie­dzial­nego ro­dzi­ciel­stwa po­winno być pro­wa­dzone przez ro­dzi­ców, nauczycieli−wychowawców, Kościół, środki spo­łecz­nego prze­kazu. Małżeństwo, ro­dzina – sta­wia wy­so­kie wy­ma­ga­nia, ale daje ogromną siłę, szczę­ście i ra­dość ży­cia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 07-08-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Franciszek Adamski
  Integralna wi­zja sek­su­al­no­ści
 • o. Józef Augustyn SJ
  Religijny wy­miar wy­cho­wa­nia sek­su­al­nego
 • Marta Komorowska−Pudło
  Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie a po­stawy mło­dzieży wo­bec płcio­wo­ści, mał­żeń­stwa i ro­dzi­ciel­stwa
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  „Czym sko­rupka za młodu na­siąk­nie…”
 • Tomasz Biernat
  Młodzi Polacy wo­bec mał­żeń­stwa i ro­dziny. Komunikat z ba­dań
 • Wiktoria Wróblewska
  Nastoletni Polacy wo­bec sek­su­al­no­ści – aspekty de­mo­gra­ficzne, spo­łeczne i kul­tu­rowe
 • ks. Marek Dziewiecki
  Seksualność – sprawa pry­watna?
 • Katarzyna Urban
  Trzy ro­dzaje edu­ka­cji sek­su­al­nej
 • Katarzyna Urban
  Przyczyny nie­sku­tecz­no­ści per­mi­syw­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kolonie let­nie we­dług de­mo­ra­li­za­to­rów (list)
 • Ewa Ślizień−Kuczapska
  Proces doj­rze­wa­nia dziew­cząt w aspek­cie płod­no­ści i ini­cja­cji sek­su­al­nej
 • Sylwia Palka
  Piękni swą in­no­ścią
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wymiary ludz­kiej sek­su­al­no­ści
 • o. Jacek Salij OP
  Sex shopy
 • Joanna Marszk
  Kim jest ho­mo­sek­su­ali­sta?
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Mam serce, by ko­chać… cz. VII (roz­mowy z ks. Janem Twardowskim)
 • Teresa Król
  O no­wo­cze­snym pla­no­wa­niu ro­dziny (kon­spekt lek­cji „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” dla gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych)

Okładka: fot. Irena Załuska

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.