07-08/2007 Sek­su­al­ność w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia

okladka_07-08-2007Wszech­stron­ne wy­cho­wa­nie czło­wie­ka obej­mu­je też sfe­rę sek­su­al­ną. Wy­cho­wa­nie i sa­mo­wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne po­win­no obej­mo­wać sfe­rę emo­cjo­nal­ną i du­cho­wą, bę­dąc wy­cho­wa­niem do mi­ło­ści, nie mo­że ogra­ni­czać się do prze­ka­zu wia­do­mo­ści o funk­cjo­no­wa­niu fi­zycz­nej sfe­ry ludz­kiej sek­su­al­no­ści.

Czas obec­ny sprzy­ja zmien­no­ści norm, po­staw, zmien­no­ści i de­wa­lu­acji war­to­ści. Mar­twi ten­den­cyj­ne umniej­sza­nie war­to­ści mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny, du­ża licz­ba roz­wo­dów i ni­ski współ­czyn­nik dziet­no­ści.

Wie­my, jak waż­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży jest szczę­śli­we ży­cie w ro­dzi­nie.

Szczę­śli­wy dom za­pew­nia pra­wi­dło­wy roz­wój dziec­ka i po­wo­dze­nie w ży­ciu.

Wy­cho­wa­nie mło­de­go po­ko­le­nia do mi­ło­ści, mał­żeń­stwa, wy­peł­nia­nia ról ro­dzi­ciel­skich po­win­no być prio­ry­te­to­wym za­da­niem wszyst­kich śro­do­wisk wy­cho­waw­czych.

Edu­ka­cja sek­su­al­na mo­że obej­mo­wać róż­ne ce­le i róż­ne za­ło­że­nia pro­gra­mo­we. Mo­że mieć cha­rak­ter bio­lo­gicz­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej ty­pu B i C – po­zba­wio­nej war­to­ści etycz­nych. Mo­że być ty­pu A – pro­mu­ją­cej czy­stość i wstrze­mięź­li­wość, bo­wiem na­tu­ra ludz­kiej sek­su­al­no­ści nie sprze­ci­wia się mo­ral­no­ści. Jest to na­uka ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej, ne­go­cja­cji i od­ma­wia­nia, ucze­nie opa­no­wa­nia, wy­rze­cze­nia, od­po­wie­dzial­ne­go kie­ro­wa­nia płcio­wo­ścią, ak­cep­ta­cji abs­ty­nen­cji przed­mał­żeń­skiej i wier­no­ści mał­żeń­skiej, uświa­da­mia­nia so­bie kon­se­kwen­cji swo­bo­dy sek­su­al­nej.

Sfe­ry za­cho­wań sek­su­al­nych nie wol­no wy­łą­czyć z war­to­ścio­wa­nia mo­ral­ne­go. Trze­ba zwal­czać wszel­kie for­my na­kła­nia­nia mło­dzie­ży do ak­tyw­no­ści sek­su­al­nej. Po­sta­wa uży­cia, sto­so­wa­nie an­ty­kon­cep­cji pro­wa­dzą do abor­cji – do „cy­wi­li­za­cji śmier­ci”.

Spój­ne wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne do od­po­wie­dzial­ne­go ro­dzi­ciel­stwa po­win­no być pro­wa­dzo­ne przez ro­dzi­ców, nauczycieli−wychowawców, Ko­ściół, środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. Mał­żeń­stwo, ro­dzi­na – sta­wia wy­so­kie wy­ma­ga­nia, ale da­je ogrom­ną si­łę, szczę­ście i ra­dość ży­cia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 07-08-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Fran­ci­szek Adam­ski
  In­te­gral­na wi­zja sek­su­al­no­ści
 • o. Jó­zef Au­gu­styn SJ
  Re­li­gij­ny wy­miar wy­cho­wa­nia sek­su­al­ne­go
 • Mar­ta Komorowska−Pudło
  Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie a po­sta­wy mło­dzie­ży wo­bec płcio­wo­ści, mał­żeń­stwa i ro­dzi­ciel­stwa
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  „Czym sko­rup­ka za mło­du na­siąk­nie…”
 • To­masz Bier­nat
  Mło­dzi Po­la­cy wo­bec mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny. Ko­mu­ni­kat z ba­dań
 • Wik­to­ria Wró­blew­ska
  Na­sto­let­ni Po­la­cy wo­bec sek­su­al­no­ści – aspek­ty de­mo­gra­ficz­ne, spo­łecz­ne i kul­tu­ro­we
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Sek­su­al­ność – spra­wa pry­wat­na?
 • Ka­ta­rzy­na Urban
  Trzy ro­dza­je edu­ka­cji sek­su­al­nej
 • Ka­ta­rzy­na Urban
  Przy­czy­ny nie­sku­tecz­no­ści per­mi­syw­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ko­lo­nie let­nie we­dług de­mo­ra­li­za­to­rów (list)
 • Ewa Ślizień−Kuczapska
  Pro­ces doj­rze­wa­nia dziew­cząt w aspek­cie płod­no­ści i ini­cja­cji sek­su­al­nej
 • Syl­wia Pal­ka
  Pięk­ni swą in­no­ścią
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­mia­ry ludz­kiej sek­su­al­no­ści
 • o. Ja­cek Sa­lij OP
  Sex sho­py
 • Jo­an­na Marszk
  Kim jest ho­mo­sek­su­ali­sta?
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Mam ser­ce, by ko­chać… cz. VII (roz­mo­wy z ks. Ja­nem Twar­dow­skim)
 • Te­re­sa Król
  O no­wo­cze­snym pla­no­wa­niu ro­dzi­ny (kon­spekt lek­cji „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” dla gim­na­zjum lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych)

Okład­ka: fot. Ire­na Za­łu­ska

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.