06/2020 Jak chro­nić dziec­ko przed wy­ko­rzy­sty­wa­niem sek­su­al­nym?

okladka_06-2020

W cza­sie kry­zy­su war­to­ści, za­ła­ma­nia się spo­łecz­nych norm sek­su­al­no­ści, wpro­wa­dza­nia pro­gra­mo­wej edu­ka­cji sek­su­al­nej, szcze­gól­nym za­da­niem jest bu­do­wa­nie bez­piecz­nych śro­do­wisk wy­cho­waw­czych dzie­ci i mło­dzie­ży. Lę­ka­my się za­gro­że­nia i prze­mo­cy sek­su­al­nej osób do­ro­słych oraz ró­wie­śni­ków. Wie­my, że uwo­dze­nie nie­let­nich ma naj­czę­ściej na­stę­pu­ją­cy prze­bieg: se­kret­ne kon­tak­ty, roz­mo­wy, spo­tka­nia, któ­re dziec­ko ma za­cho­wać w ta­jem­ni­cy. Wma­wia­nie dziec­ku, że jest kimś nie­zwy­kłym, że jest ro­zu­mia­ne, że mo­że li­czyć na współ­czu­cie, na po­moc. Roz­luź­nia­nie wię­zi z oso­ba­mi bli­ski­mi, pod­wa­ża­nie au­to­ry­te­tu i za­ufa­nia do ro­dzi­ców. Opo­wia­da­nie wul­gar­nych dow­ci­pów, po­ka­zy­wa­nie por­no­gra­fii, proś­ba o wy­sła­nie roz­bie­ra­ne­go zdję­cia, spo­tka­nie w świe­cie rze­czy­wi­stym w ce­lach sek­su­al­nych. Dziec­ko po­win­no mieć świa­do­mość, że nie wszy­scy ma­ją wo­bec nie­go do­bre in­ten­cje i ma pra­wo nie zgo­dzić się na za­cho­wa­nia bu­dzą­ce nie­po­kój i za­wsty­dze­nie. Trze­ba dziec­ku po­wie­dzieć, czym jest wy­ko­rzy­sta­nie sek­su­al­ne, że to coś złe­go, że to wiel­ka krzyw­da, że o czymś ta­kim trze­ba po­wie­dzieć oso­bie god­nej za­ufa­nia. Wy­cho­wy­wać dziec­ko w po­czu­ciu god­no­ści wła­snej i in­nych osób, w po­czu­ciu skrom­no­ści i wsty­dli­wo­ści, w po­sza­no­wa­niu in­tym­no­ści wła­snej i dru­gich. Niech wie, że cia­ło jest świę­te i nikt bez je­go zgo­dy nie ma pra­wa prze­kra­czać ba­rier in­tym­no­ści.

Na­le­ży ochra­niać dzie­ci i mło­dzież w sie­ci i po­za nią, uczyć za­sad bez­piecz­ne­go ko­rzy­sta­nia ze środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. Trze­ba roz­ma­wiać z dziec­kiem o je­go zna­jo­mych, z któ­ry­mi ma kon­takt w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych. Nie za­miesz­czać in­tym­nych zdjęć wła­snych dzie­ci w In­ter­ne­cie. Waż­ne, by dziec­ko wie­dzia­ło, że mo­że z ro­dzi­ca­mi po­roz­ma­wiać i opo­wie­dzieć o swo­ich pro­ble­mach, że mo­że li­czyć na zro­zu­mie­nie oraz po­moc na­uczy­cie­li-wy­cho­waw­ców. Mu­si­my wszy­scy za­bie­gać o świat wol­ny od lę­ku przed prze­mo­cą dru­gie­go czło­wie­ka.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20203 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

te­mat nu­me­ru

  • Wy­ko­rzy­sta­nie sek­su­al­ne dzie­ci i mło­dzie­ży – de­fi­ni­cje, za­kres, wy­zwa­nia
  • Chro­niąc dziec­ko przed wy­ko­rzy­sta­niem sek­su­al­nym
  • Pre­wen­cja – uwraż­li­wie­nie na prze­kra­cza­nie gra­nic
  • Jak roz­ma­wiać z ro­dzi­ca­mi, gdy nie­po­ko­ją nas za­cho­wa­nia dziec­ka w szko­le?
  • Wy­cho­wać oso­bę, któ­ra nie da się skrzyw­dzić

Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li

  • O mi­ło­sier­dziu i o szko­le

hi­sto­ria

  • Pa­tron na trud­ne cza­sy

wo­kół ko­mu­ni­ka­cji

  • Tab, tia­ba, tia­ba, tab!

roz­mo­wa mie­sią­ca

  • Zwy­czaj­na nie­zwy­kłość

Fot. na okład­ce: www.unsplash.com/hulki-okan-tabak

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.