06/2019 Sek­su­ali­za­cja w szko­le

okladka_06-2019Za­da­niem ro­dzi­ny, szko­ły jest wy­cho­wa­nie mło­de­go po­ko­le­nia do pięk­nej, od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, do doj­rza­ło­ści fi­zycz­nej, in­te­lek­tu­al­nej, du­cho­wej, do kul­tu­ry ży­cia płcio­we­go. Doj­rza­ła oso­bo­wość łą­czy sfe­rę cie­le­sną z du­cho­wą, po­zwa­la kon­tro­lo­wać pra­gnie­nia sek­su­al­ne i kie­ro­wać ni­mi, łą­czy sek­su­al­ność z czy­sto­ścią. Na­le­ży uczyć mło­dych pięk­nej mi­ło­ści, opar­tej na za­ufa­niu i od­po­wie­dzial­no­ści za sie­bie i ko­cha­ną oso­bę, łą­cze­nia da­ru płod­no­ści z mał­żeń­stwem i ro­dzi­ną.

Pro­pa­gan­da śro­do­wisk ho­mo­sek­su­al­nych oraz stan­dar­dy WHO za­chę­ca­ją do roz­wią­zło­ści sek­su­al­nej. Ta­kie po­stę­po­wa­nie nisz­czy god­ność czło­wie­ka, je­go po­czu­cie wsty­du, roz­bu­dza po­żą­da­nie sek­su­al­ne. Sek­se­du­ka­cja pro­wa­dzi do ob­ni­że­nia wie­ku ini­cja­cji sek­su­al­nej, prze­mo­cy sek­su­al­nej, ni­skiej sa­mo­oce­ny, uni­ce­stwia­nia wię­zi spo­łecz­nych, za­ni­ku norm mo­ral­nych. Pro­mo­wa­nie po­staw ho­mo­sek­su­al­nych i ide­olo­gii gen­der jest sprzecz­ne z na­tu­rą i z mo­ral­no­ścią chrze­ści­jań­ską, pro­wa­dzi do de­mo­ra­li­za­cji mło­de­go po­ko­le­nia. Czło­wiek dla czło­wie­ka sta­je się przed­mio­tem po­żą­da­nia a nie oso­bą god­ną mi­ło­ści i sza­cun­ku. Nisz­czy się świę­tość mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny.

W pol­skiej szko­le jest przed­miot „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie”, któ­ry ma do­bry pro­gram i jest ak­cep­to­wa­ny przez ro­dzi­ców. Nie moż­na na­ru­szać praw wy­cho­waw­czych ro­dzi­ców i bez ich zgo­dy pro­wa­dzić edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci. Je­śli dy­rek­tor zde­cy­du­je, że oso­ba z ze­wnątrz mo­że pro­wa­dzić za­ję­cia z mło­dzie­żą, to na­uczy­ciel-wy­cho­waw­ca po­wi­nien uczest­ni­czyć w tych spo­tka­niach, mi­mo in­nej su­ge­stii edu­ka­to­ra. Trze­ba przy­glą­dać się za­ję­ciom pro­wa­dzo­nym przez ze­wnętrz­ne pod­mio­ty, do­ty­czą­ce edu­ka­cji sek­su­al­nej. Bo na­sze dzie­ci nie mu­szą być ska­za­ne na gen­der i LGBT.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20193 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Aga­ta Goł­da,
  Pol­ska po ba­lu
 • Agniesz­ka E. Wol­ska,
  Sek­se­du­ka­cja w szko­łach
 • Mag­da­le­na Tro­ja­now­ska,
  Skut­ki sek­su­ali­za­cji dzie­ci
 • Imię i na­zwi­sko au­to­ra do wia­do­mo­ści re­dak­cji, Kon­tro­wer­syj­ne za­ję­cia (re­la­cja ro­dzi­ca z pod­war­szaw­skiej szko­ły)
 • Be­ne­dykt XVI,
  Ko­ściół a skan­dal wy­ko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC,
  Pu­łap­ki gen­der i LGBT+
 • An­na Ku­char­ska-Zyg­munt,
  „Na ca­łe ży­cie”
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski,
  Czy­stość czy­li współ­pra­ca z cia­łem
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk,
  Czy moż­na na mnie li­czyć? Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin,
  O dwóch sy­nach
 • Bp Piotr Tu­rzyń­ski,
  O du­cho­wym wy­mia­rze, jed­no­ści i za­pro­sze­niu
 • Be­ata Pia­sek,
  „Przy­jaźń, któ­ra na­ro­dzi­ła się z lę­ku”
 • Ro­ma­na Cynk,
  Dla­cze­go Laz­za­ro jest szczę­śli­wy?
 • ks. To­masz Pod­lew­ski,
  Gdy za­brak­nie ro­dzi­ny
 • Ire­na Smo­rąg,
  Spo­tka­nie ze świę­to­ścią i Ja­nem Paw­łem II. Sce­na­riusz in­sce­ni­za­cji szkol­nej wpro­wa­dza­ją­cej mło­dych lu­dzi w te­mat świę­to­ści

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.