06/2013 Skra­dzio­ne dzie­ciń­stwo

okladka_06-2013

Ro­dzi­na opar­ta na mał­żeń­skiej wspól­no­cie męż­czy­zny i ko­bie­ty jest wiel­ką war­to­ścią. To naj­od­po­wied­niej­sze miej­sce dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju dziec­ka. Ro­dzi­ce za­pew­nia­ją dziec­ku bez­pie­czeń­stwo i po­trze­bę mi­ło­ści, in­te­re­su­ją się je­go spra­wa­mi i pro­ble­ma­mi. W kli­ma­cie do­mu ro­dzin­ne­go dziec­ko uczy się od­po­wie­dzial­no­ści za dru­gich, po­zna­je ży­cie wspól­no­ty ro­dzin­nej, uczy się żyć i ko­chać.

Za­gro­że­niem dla tra­dy­cyj­ne­go mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny jest upo­wszech­nia­nie sty­lu ży­cia wy­klu­cza­ją­ce­go ro­dzi­ciel­stwo. Co­raz czę­ściej je­ste­śmy epa­to­wa­ni sek­su­al­no­ścią w aspek­cie bio­lo­gicz­no-he­do­ni­stycz­nym, bez mi­ło­ści i bez od­po­wie­dzial­no­ści. W mass me­diach in­tym­ność i nie­win­ność już pra­wie nie ist­nie­je, a seks co­raz czę­ściej jest uj­mo­wa­ny w kon­tek­ście biz­ne­so­wym. Dla wie­lu to nor­mal­ne. A sku­tek? Zra­nie­nia w dzie­dzi­nie emo­cjo­nal­no-sek­su­al­nej i du­cho­wej, a tak­że dra­ma­ty wie­lu mło­dych lu­dzi: cią­że nie­let­nich, cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą, de­pre­sje.

Sek­su­ali­za­cja dzie­ci i na­sto­lat­ków pro­wa­dzo­na jest przez te­le­wi­zję, In­ter­net, cza­so­pi­sma, mu­zy­kę, re­kla­my. Kul­tu­ra ob­raz­ko­wa z tre­ścia­mi sek­su­al­ny­mi do­cie­ra do dziec­ka zbyt wcze­śnie, pro­ble­ma­ty­ka i for­ma prze­ka­zu nie jest do­sto­so­wa­na do je­go fa­zy roz­wo­ju. Ja­ka­kol­wiek pró­ba in­ge­ro­wa­nia w sfe­rę sek­su­al­ną dziec­ka, bez po­sza­no­wa­nia je­go wsty­dli­wo­ści, po­wo­du­je zra­nie­nia i skrzyw­dze­nie. Wma­wia­nie na­sto­lat­kom, że mu­szą być atrak­cyj­ni sek­su­al­nie, że po­win­ni no­sić ubiór pod­kre­śla­ją­cy sek­su­al­ność, pro­wo­ku­je do przed­mio­to­we­go trak­to­wa­nia dru­giej oso­by, do ob­se­syj­nej kon­cen­tra­cji na fi­zycz­nej stro­nie ludz­kiej sek­su­al­no­ści.

Płcio­wość trze­ba uka­zy­wać w kon­tek­ście ca­łej oso­bo­wo­ści: w aspek­cie emo­cjo­nal­nym, in­te­lek­tu­al­nym, du­cho­wym, a nie je­dy­nie z po­zy­cji fi­zycz­no-przy­jem­no­ścio­wej. Dla wie­lu firm naj­waż­niej­sze są zy­ski z an­ty­kon­cep­cji, por­no­gra­fii, stro­jów i ga­dże­tów pod­kre­śla­ją­cych sek­su­al­ność. Trze­ba chro­nić mło­de po­ko­le­nie przed roz­po­wszech­nia­ną w prze­strze­ni pu­blicz­nej wul­gar­no­ścią i sek­su­ali­za­cją. To za­da­nie głów­nie dla ro­dzi­ców. Wie­lu z nich re­zy­gnu­je z na­leż­ne­go im pra­wa i obo­wiąz­ku wy­cho­wa­nia swo­ich dzie­ci, rów­nież w tej de­li­kat­nej sfe­rze ży­cia. Jest to tak­że za­da­nie dla na­uczy­cie­li i wy­cho­waw­ców, któ­rzy zgod­nie z Usta­wą o Sys­te­mie Oświa­ty (pre­am­bu­ła) win­ni wspie­rać ro­dzi­nę i uwraż­li­wiać mło­de po­ko­le­nie na za­gro­że­nia zwią­za­ne z tą sfe­rą ży­cia. Jed­ni i dru­dzy ma­ją prze­cież na uwa­dze do­bro dzie­ci i mło­dzie­ży.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Re­gi­na Paw­łow­ska
  Ję­zyk ra­ni i ob­ra­ża
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Świat Mon­ster High
 • Sła­wo­mir Ski­ba
  Pie­kiel­na de­for­ma­cja
 • Piotr Do­er­re
  Książ­ki szcze­rzą kły
 • Ire­na Zie­liń­ska
  Ode­bra­na nie­win­ność
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Pięk­na mi­łość
 • Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
  9-la­tek w świe­cie or­ga­zmów
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne czy de­mo­ra­li­zo­wa­nie dzie­ci? Roz­mo­wa z ks. dr. Mar­kiem Dzie­wiec­kim
 • Mał­go­rza­ta Więcz­kow­ska
  Nie­win­ne bu­zie i roz­ma­rzo­ne oczy. Man­ga i ani­me na pol­skim ryn­ku
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Sek­su­ali­za­cja dzie­ci i mło­dzie­ży
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Uwi­kła­ni w seks­biz­nes. Roz­mo­wa z prof. Jac­kiem Ku­rzę­pą
 • Bo­gna Bia­łec­ka
  Sek­su­ali­za­cja – jak jej prze­ciw­dzia­łać?
 • Te­re­sa Król
  Dla­cze­go cze­kać? Kon­spekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla II kla­sy gim­na­zjum
 • Te­re­sa Król
  Wy­cho­wa­nie pro­ro­dzin­ne (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: www.stockfreeimages.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.