06/2013 Skradzione dzieciństwo

okladka_06-2013

Rodzina oparta na mał­żeń­skiej wspól­no­cie męż­czy­zny i ko­biety jest wielką war­to­ścią. To naj­od­po­wied­niej­sze miej­sce dla pra­wi­dło­wego roz­woju dziecka. Rodzice za­pew­niają dziecku bez­pie­czeń­stwo i po­trzebę mi­ło­ści, in­te­re­sują się jego spra­wami i pro­ble­mami. W kli­ma­cie domu ro­dzin­nego dziecko uczy się od­po­wie­dzial­no­ści za dru­gich, po­znaje ży­cie wspól­noty ro­dzin­nej, uczy się żyć i ko­chać.

Zagrożeniem dla tra­dy­cyj­nego mał­żeń­stwa i ro­dziny jest upo­wszech­nia­nie stylu ży­cia wy­klu­cza­ją­cego ro­dzi­ciel­stwo. Coraz czę­ściej je­ste­śmy epa­to­wani sek­su­al­no­ścią w aspek­cie biologiczno-hedonistycznym, bez mi­ło­ści i bez od­po­wie­dzial­no­ści. W mass me­diach in­tym­ność i nie­win­ność już pra­wie nie ist­nieje, a seks co­raz czę­ściej jest uj­mo­wany w kon­tek­ście biz­ne­so­wym. Dla wielu to nor­malne. A sku­tek? Zranienia w dzie­dzi­nie emocjonalno-seksualnej i du­cho­wej, a także dra­maty wielu mło­dych lu­dzi: ciąże nie­let­nich, cho­roby prze­no­szone drogą płciową, de­pre­sje.

Seksualizacja dzieci i na­sto­lat­ków pro­wa­dzona jest przez te­le­wi­zję, Internet, cza­so­pi­sma, mu­zykę, re­klamy. Kultura ob­raz­kowa z tre­ściami sek­su­al­nymi do­ciera do dziecka zbyt wcze­śnie, pro­ble­ma­tyka i forma prze­kazu nie jest do­sto­so­wana do jego fazy roz­woju. Jakakolwiek próba in­ge­ro­wa­nia w sferę sek­su­alną dziecka, bez po­sza­no­wa­nia jego wsty­dli­wo­ści, po­wo­duje zra­nie­nia i skrzyw­dze­nie. Wmawianie na­sto­lat­kom, że mu­szą być atrak­cyjni sek­su­al­nie, że po­winni no­sić ubiór pod­kre­śla­jący sek­su­al­ność, pro­wo­kuje do przed­mio­to­wego trak­to­wa­nia dru­giej osoby, do ob­se­syj­nej kon­cen­tra­cji na fi­zycz­nej stro­nie ludz­kiej sek­su­al­no­ści.

Płciowość trzeba uka­zy­wać w kon­tek­ście ca­łej oso­bo­wo­ści: w aspek­cie emo­cjo­nal­nym, in­te­lek­tu­al­nym, du­cho­wym, a nie je­dy­nie z po­zy­cji fizyczno-przyjemnościowej. Dla wielu firm naj­waż­niej­sze są zy­ski z an­ty­kon­cep­cji, por­no­gra­fii, stro­jów i ga­dże­tów pod­kre­śla­ją­cych sek­su­al­ność. Trzeba chro­nić młode po­ko­le­nie przed roz­po­wszech­nianą w prze­strzeni pu­blicz­nej wul­gar­no­ścią i sek­su­ali­za­cją. To za­da­nie głów­nie dla ro­dzi­ców. Wielu z nich re­zy­gnuje z na­leż­nego im prawa i obo­wiązku wy­cho­wa­nia swo­ich dzieci, rów­nież w tej de­li­kat­nej sfe­rze ży­cia. Jest to także za­da­nie dla na­uczy­cieli i wy­cho­waw­ców, któ­rzy zgod­nie z Ustawą o Systemie Oświaty (pre­am­buła) winni wspie­rać ro­dzinę i uwraż­li­wiać młode po­ko­le­nie na za­gro­że­nia zwią­zane z tą sferą ży­cia. Jedni i dru­dzy mają prze­cież na uwa­dze do­bro dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Regina Pawłowska
  Język rani i ob­raża
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Świat Monster High
 • Sławomir Skiba
  Piekielna de­for­ma­cja
 • Piotr Doerre
  Książki szcze­rzą kły
 • Irena Zielińska
  Odebrana nie­win­ność
 • ks. Marek Dziewiecki
  Piękna mi­łość
 • Magdalena Guziak-Nowak
  9-latek w świe­cie or­ga­zmów
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Wychowanie sek­su­alne czy de­mo­ra­li­zo­wa­nie dzieci? Rozmowa z ks. dr. Markiem Dziewieckim
 • Małgorzata Więczkowska
  Niewinne bu­zie i roz­ma­rzone oczy. Manga i anime na pol­skim rynku
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Seksualizacja dzieci i mło­dzieży
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Uwikłani w seks­biz­nes. Rozmowa z prof. Jackiem Kurzępą
 • Bogna Białecka
  Seksualizacja – jak jej prze­ciw­dzia­łać?
 • Teresa Król
  Dlaczego cze­kać? Konspekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla II klasy gim­na­zjum
 • Teresa Król
  Wychowanie pro­ro­dzinne (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: www.stockfreeimages.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.