06/2010 Ma­te­ma­ty­ce – TAK

okladka_06-2010Przez 25 lat ma­tu­ra z ma­te­ma­ty­ki nie by­ła obo­wiąz­ko­wa, ja­ko przed­miot szkol­ny tra­ci­ła na zna­cze­niu. Ogra­ni­cza­no pro­gra­my kształ­ce­nia ma­te­ma­tycz­ne­go, zmniej­sza­no licz­bę go­dzin ma­te­ma­ty­ki. Przed­miot uwa­ża­no za trud­ny, a dla hu­ma­ni­stów wręcz nie­do­stęp­ny.

W bie­żą­cym ro­ku szkol­nym każ­dy ma­tu­rzy­sta przy­stą­pił do obo­wiąz­ko­we­go eg­za­mi­nu z ma­te­ma­ty­ki na po­zio­mie pod­sta­wo­wym.

Aby uzy­skać wy­nik po­zy­tyw­ny, mu­si zdo­być co naj­mniej 30% punk­tów. Oko­ło 60% ma­tu­rzy­stów po­pie­ra obo­wiąz­ko­wy eg­za­min z ma­te­ma­ty­ki. Wszy­scy zda­ją­cy ma­tu­rę do­strze­ga­ją wa­lo­ry kształ­cą­ce te­go przed­mio­tu. Wpro­wa­dze­nie ma­te­ma­ty­ki do ka­no­nu obo­wiąz­ko­wych przed­mio­tów ma­tu­ral­nych przy­czy­ni się do pod­nie­sie­nia sku­tecz­no­ści dy­dak­tycz­nej edu­ka­cji ma­te­ma­tycz­nej, do od­zy­ska­nia przez nią wła­ści­wej ran­gi wśród przed­mio­tów szkol­nych.

Na roz­wój zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań ma­te­ma­tycz­nych uczniów, na efek­ty osią­ga­ne przez uczniów na ma­tu­rze pra­cu­ją na­uczy­cie­le wszyst­kich po­zio­mów na­ucza­nia. Waż­ną ro­lę od­gry­wa me­ry­to­rycz­ne i me­to­dycz­ne przy­go­to­wa­nie na­uczy­cie­la, je­go pa­sja, umie­jęt­ność pra­cy z każ­dym dziec­kiem, ko­rzy­sta­nie z do­brych po­mo­cy i ma­te­ria­łów dy­dak­tycz­nych, mo­ty­wo­wa­nie każ­de­go ucznia do ucze­nia się ma­te­ma­ty­ki. Po­trzeb­ne są zmia­ny w na­ucza­niu i w na­sta­wie­niu uczniów do „kró­lo­wej na­uk”.

Ma­te­ma­ty­ka uczy lo­gicz­ne­go my­śle­nia, wy­ko­rzy­sta­nia wie­dzy w prak­ty­ce. Umie­jęt­no­ści ma­te­ma­tycz­ne są nie­zbęd­ne w co­dzien­nym ży­ciu, a ab­sol­wen­ci stu­diów matematyczno−informatycznych z po­wo­dze­niem znaj­du­ją pra­cę. To są ar­gu­men­ty za tym, by ma­te­ma­ty­ka zna­la­zła na­leż­ne jej miej­sce w edu­ka­cji.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 06-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Mi­ro­sław Hand­ke
  Ma­te­ma­ty­ka „kró­lo­wą na­uk”. By ją po­lu­bić, trze­ba zro­zu­mieć
 • Ta­de­usz Ma­tusz
  Ma­te­ma­ty­ka na ma­tu­rze (list)
 • An­na Wi­dur
  Szach kró­lo­wej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Jak po­móc dziec­ku z dys­kal­ku­lią? (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • s. Le­oka­dia Woj­cie­chow­ska FMA
  Dro­ga do­pie­ro się za­czę­ła
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Bądź dzi­wa­kiem!
 • Ma­rian­na Li­be­radz­ka
  Za­ba­wy ma­ni­pu­la­cyj­ne w po­cząt­kach ma­te­ma­ty­ki
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Bi­blij­na wi­zja czło­wie­ka
 • Ma­rze­na Bor­kow­ska
  He­avy me­tal – ta­jem­ni­czość i gro­za
 • Ja­cek Bu­tlew­ski
  Z ma­te­ma­ty­ką na ty (list)
 • Na­ta­lia Ru­man
  Ma­te­ma­ty­ka w zin­te­gro­wa­nej edu­ka­cji
 • Jo­an­na Żebracka−Sztuka
  Gry i za­ba­wy ru­cho­we. Ma­te­ma­ty­ka w kla­sie I szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Mał­go­rza­ta Wy­ja­dłow­ska
  Wa­ka­cji nad­szedł czas. Sce­na­riusz na za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go w gim­na­zjum
 • Wio­let­ta Sma­glew­ska, Mał­go­rza­ta Tom­czak
  Au­dy­cja ra­dio­wa z oka­zji Dnia Dziec­ka. Sce­na­riusz dla szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Jak efek­tyw­nie uczyć ma­te­ma­ty­ki? (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ire­na Świer­dzew­ska
  Bra­ter­stwo to wza­jem­ne umac­nia­nie i bu­do­wa­nie – roz­mo­wa z ks. prof. Wal­de­ma­rem Chro­stow­skim

Fot. na okład­ce – Gim­na­zjum nr 27 w Kra­ko­wie (fot. An­drzej Lip­ski)

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.