06/2010 Matematyce – TAK

okladka_06-2010Przez 25 lat ma­tura z ma­te­ma­tyki nie była obo­wiąz­kowa, jako przed­miot szkolny tra­ciła na zna­cze­niu. Ograniczano pro­gramy kształ­ce­nia ma­te­ma­tycz­nego, zmniej­szano liczbę go­dzin ma­te­ma­tyki. Przedmiot uwa­żano za trudny, a dla hu­ma­ni­stów wręcz nie­do­stępny.

W bie­żą­cym roku szkol­nym każdy ma­tu­rzy­sta przy­stą­pił do obo­wiąz­ko­wego eg­za­minu z ma­te­ma­tyki na po­zio­mie pod­sta­wo­wym.

Aby uzy­skać wy­nik po­zy­tywny, musi zdo­być co naj­mniej 30% punk­tów. Około 60% ma­tu­rzy­stów po­piera obo­wiąz­kowy eg­za­min z ma­te­ma­tyki. Wszyscy zda­jący ma­turę do­strze­gają wa­lory kształ­cące tego przed­miotu. Wprowadzenie ma­te­ma­tyki do ka­nonu obo­wiąz­ko­wych przed­mio­tów ma­tu­ral­nych przy­czyni się do pod­nie­sie­nia sku­tecz­no­ści dy­dak­tycz­nej edu­ka­cji ma­te­ma­tycz­nej, do od­zy­ska­nia przez nią wła­ści­wej rangi wśród przed­mio­tów szkol­nych.

Na roz­wój zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań ma­te­ma­tycz­nych uczniów, na efekty osią­gane przez uczniów na ma­tu­rze pra­cują na­uczy­ciele wszyst­kich po­zio­mów na­ucza­nia. Ważną rolę od­grywa me­ry­to­ryczne i me­to­dyczne przy­go­to­wa­nie na­uczy­ciela, jego pa­sja, umie­jęt­ność pracy z każ­dym dziec­kiem, ko­rzy­sta­nie z do­brych po­mocy i ma­te­ria­łów dy­dak­tycz­nych, mo­ty­wo­wa­nie każ­dego ucznia do ucze­nia się ma­te­ma­tyki. Potrzebne są zmiany w na­ucza­niu i w na­sta­wie­niu uczniów do „kró­lo­wej nauk”.

Matematyka uczy lo­gicz­nego my­śle­nia, wy­ko­rzy­sta­nia wie­dzy w prak­tyce. Umiejętności ma­te­ma­tyczne są nie­zbędne w co­dzien­nym ży­ciu, a ab­sol­wenci stu­diów matematyczno−informatycznych z po­wo­dze­niem znaj­dują pracę. To są ar­gu­menty za tym, by ma­te­ma­tyka zna­la­zła na­leżne jej miej­sce w edu­ka­cji.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Mirosław Handke
  Matematyka „kró­lową nauk”. By ją po­lu­bić, trzeba zro­zu­mieć
 • Tadeusz Matusz
  Matematyka na ma­tu­rze (list)
 • Anna Widur
  Szach kró­lo­wej
 • Elżbieta Trojan
  Jak po­móc dziecku z dys­kal­ku­lią? (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • s. Leokadia Wojciechowska FMA
  Droga do­piero się za­częła
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Bądź dzi­wa­kiem!
 • Marianna Liberadzka
  Zabawy ma­ni­pu­la­cyjne w po­cząt­kach ma­te­ma­tyki
 • ks. Marek Dziewiecki
  Biblijna wi­zja czło­wieka
 • Marzena Borkowska
  Heavy me­tal – ta­jem­ni­czość i groza
 • Jacek Butlewski
  Z ma­te­ma­tyką na ty (list)
 • Natalia Ruman
  Matematyka w zin­te­gro­wa­nej edu­ka­cji
 • Joanna Żebracka−Sztuka
  Gry i za­bawy ru­chowe. Matematyka w kla­sie I szkoły pod­sta­wo­wej
 • Małgorzata Wyjadłowska
  Wakacji nad­szedł czas. Scenariusz na za­koń­cze­nie roku szkol­nego w gim­na­zjum
 • Wioletta Smaglewska, Małgorzata Tomczak
  Audycja ra­diowa z oka­zji Dnia Dziecka. Scenariusz dla szkoły pod­sta­wo­wej
 • Elżbieta Trojan
  Jak efek­tyw­nie uczyć ma­te­ma­tyki? (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Irena Świerdzewska
  Braterstwo to wza­jemne umac­nia­nie i bu­do­wa­nie – roz­mowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim

Fot. na okładce – Gimnazjum nr 27 w Krakowie (fot. Andrzej Lipski)

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.