06/2007 Nauczycielskie drogi

okladka_06-2007Życie ludz­kie jest po­zna­wa­niem sa­mego sie­bie, dru­giego czło­wieka, ota­cza­ją­cego nas świata, jest piel­grzy­mo­wa­niem ku Prawdzie, Dobru, Miłości. Poszukiwanie religijno−duchowych war­to­ści na szla­kach piel­grzym­ko­wych prze­żywa praw­dziwy re­ne­sans. Szczególnie młode po­ko­le­nie chęt­nie uczest­ni­czy w piel­grzym­kach. Pielgrzymują też nauczyciele−wychowawcy, na szla­kach sta­rych i no­wych.

W tym roku ob­cho­dzimy dwa ju­bi­le­usze na­uczy­ciel­skiego piel­grzy­mo­wa­nia: 70. Jubileuszowa Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę (so­bota 30 czerwca – nie­dziela 1 lipca 2007 r.) pod ha­słem: Nasze czasy wo­łają o świę­tych na­uczy­cieli, oraz 15. Piesza Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli z Zielonej Góry na Jasną Górę (31 lipca – 13 sierp­nia 2007 r.) „Warsztaty w Drodze”.

Pielgrzymowanie służy po­głę­bia­niu for­ma­cji we­wnętrz­nej, od­kry­wa­niu war­to­ści na­uczy­ciel­skiego po­wo­ła­nia, skła­da­niu po­dzię­ko­wań i wy­ra­ża­niu wdzięcz­no­ści Bogu za ko­lejny rok na­uczy­ciel­skiej pracy, po­sze­rza­niu wia­do­mo­ści i do­sko­na­le­niu umie­jęt­no­ści pe­da­go­gicz­nych oraz roz­wa­ża­niu cha­ry­zmatu pe­da­go­gicz­nego wiel­kich pe­da­go­gów.

Tematyka roz­wa­żań piel­grzym­ko­wych do­ty­czy ak­tu­al­nych spraw na­uczy­ciel­skich i pol­skiej oświaty.

Nawiązując do te­go­rocz­nej te­ma­tyki piel­grzy­mek na­uczy­ciel­skich przed­sta­wiamy w tym nu­me­rze „Wychowawcy” syl­wetki wiel­kich pe­da­go­gów, pi­sząc o ich ży­ciu i na­uczy­ciel­skim po­wo­ła­niu.

Święta Urszula Ledóchowska – wspa­niała wy­cho­waw­czyni, wraż­liwa na po­trzeby in­nych, po­twier­dzała ży­ciem gło­szone war­to­ści.

Błogosławiona Marcelina Darowska – wzór Polki, matki i wy­cho­waw­czyni.

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz – po­lo­nistka, wraż­liwa na cier­pie­nie in­nych, spra­gniona świę­to­ści i piękna.

Jadwiga Zamoyska – za­ło­ży­cielka pierw­szej szkoły go­spo­dar­stwa do­mo­wego, trosz­cząca się o roz­wój fi­zyczny, umy­słowy i du­chowy dziew­cząt.

Anna Jenke – na­uczy­cielka, wraż­liwa i de­li­katna, do­bra jak matka.

Maria Grzegorzewska – za­tro­skana o los dzieci nie­peł­no­spraw­nych, twórca pe­da­go­giki spe­cjal­nej, or­ga­ni­za­tor kształ­ce­nia na­uczy­cieli dla szkol­nic­twa spe­cjal­nego.

Ksiądz Bronisław Markiewicz – pe­da­gog na trudne czasy, prze­peł­niony mi­ło­ścią Boga i czło­wieka.

Janusz Korczak, który ze swo­imi dziećmi był do końca…

Obecna sy­tu­acja w Polsce sta­wia przed nauczycielami−wychowawcami nowe wy­zwa­nia i za­da­nia, wy­maga od­ro­dze­nia etosu na­uczy­ciela, okre­śle­nia na nowo war­to­ści, norm i wzo­rów po­stę­po­wa­nia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 06-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Rafał Ryszka
  Mistrz i prze­wod­nik
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Etos na­uczy­ciela
 • Sylwia Palka
  Natalia Tułasiewicz. Poprzez zie­mię uko­chała niebo
 • Sylwia Palka
  Anna Jenke. Dobroć i mi­łość
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Julia Ledóchowska (s. Urszula). Pedagogika wy­so­kich wy­ma­gań
 • Sylwia Palka
  Marcelina Darowska. By na­uczyć dzieci my­śleć
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Ks. Bronisław Markiewicz. Wychowawca i przy­ja­ciel
 • Sylwia Palka
  Jadwiga Zamoyska. Kobieta wy­cho­waw­czy­nią
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wychowawca na miarę XXI wieku
 • Maria Chymuk
  Janusz Korczak. Dziecko jest ju­trem
 • Marzena Długosz, Agnieszka Gosek
  „Dialog” z Januszem Korczakiem
 • Jacek Kulbaka
  Pedagogika Marii Grzegorzewskiej
 • Dorota Zarębska−Piotrowska
  Dramat w Virginia−Tech
 • Leszek Wójcik
  Z krzy­wej strony biurka. Nauczycielem się bywa…
 • Z ks. Janem Twardowskim roz­ma­wia Czesław Mirosław Szczepaniak
  Bohaterowie Biblii – cz. VI
 • Teresa Słowikowska
  Po pierw­sze… nie prze­szka­dzać (list)
 • Bernarda Skalska
  Pożegnanie szkoły. Program na za­koń­cze­nie gim­na­zjum

Okładka: fot. ar­chi­wum

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.