05/2020 Szan­se edu­ka­cyj­ne dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią

okladka_05-2020

Przy­by­wa uczniów spe­cjal­nych po­trzeb edu­ka­cyj­nych. Dziec­ku nie­peł­no­spraw­ne­mu, od naj­wcze­śniej­sze­go okre­su, ro­dzi­na oraz pla­ców­ki oświa­to­we win­ny za­pew­nić kom­pe­tent­ną po­moc i opie­kę, wspo­ma­gać je­go roz­wój psy­cho­ru­cho­wy i spo­łecz­ny. Nie­zbęd­na jest dia­gno­za nie­peł­no­spraw­no­ści oraz do­bry i rze­tel­nie re­ali­zo­wa­ny in­dy­wi­du­al­ny pro­gram edu­ka­cyj­no-te­ra­peu­tycz­ny. Dla dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma­my przed­szko­la spe­cjal­ne, szko­ły spe­cjal­ne, ośrod­ki szkol­no-wy­cho­waw­cze, ośrod­ki re­wa­li­da­cyj­no-wy­cho­waw­cze, na­ucza­nie in­dy­wi­du­al­ne.

Waż­ny jest od­po­wied­ni wy­bór pla­ców­ki dla dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go, ta­kiej, któ­ra za­pew­ni opty­mal­ne wa­run­ki je­go roz­wo­ju. Na­le­ży po­ma­gać dziec­ku w od­kry­wa­niu je­go moc­nych stron, usta­lić stra­te­gię sku­tecz­ne­go ucze­nia się, osią­ga­nia suk­ce­sów. Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne trze­ba uczyć sa­mo­dziel­no­ści, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, god­ne­go ży­cia, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści.

Po­sta­wa ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li, nad­mier­nie chro­nią­ca dziec­ko jest nie­wska­za­na, gdyż mo­że pro­wa­dzić do wtór­nej nie­peł­no­spraw­no­ści dziec­ka. Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne po­trze­bu­je wspar­cia, ale nie wy­rę­cza­nia. Wy­ko­nu­jąc ma­łe rze­czy, ma­łe kro­ki, stop­nio­wo na­by­wa no­wych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, po­trzeb­nych w ży­ciu. Na­le­ży two­rzyć śro­do­wi­sko wspie­ra­ją­ce i uła­twia­ją­ce funk­cjo­no­wa­nie dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go.

Współ­cze­sny świat nie lu­bi sła­bo­ści, cho­rób. Masz być pięk­ny, zdro­wy, bo­ga­ty, od­no­sić suk­ces i być sław­ny. Obec­ny czas, czas pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, uka­zał ogrom ludz­kie­go cier­pie­nia, ułom­ność na­szych prze­wi­dy­wań i moż­li­wo­ści, ale tak­że ofiar­ność ludz­kich serc, so­li­dar­ność, wo­lę po­ma­ga­nia in­nym. Mu­si­my do­strze­gać pro­ble­my in­nych, wspól­nie bu­do­wać spo­łecz­ną sieć wspar­cia dla osób w po­trze­bie. Oso­ba nie­peł­no­spraw­na w oto­cze­niu to szan­sa na re­flek­sję o na­szej po­sta­wie wo­bec dru­gich, we­zwa­nie do służ­by i po­mo­cy.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20203 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

te­mat nu­me­ru

  • Szcze­gól­ne, wy­jąt­ko­we…
  • Wcze­sne Wspo­ma­ga­nie Roz­wo­ju ja­ko for­ma wspar­cia dzie­ci z trud­no­ścia­mi roz­wo­jo­wym
  • Cze­go bo­ją się ro­dzi­ce nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci w kon­tek­ście szko­ły?
  • Szkol­ne ścież­ki ucznia z nie­peł­no­spraw­no­ścią
  • Ka­te­che­ci do za­dań spe­cjal­nych

Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li

  • O oce­nie nie­do­sta­tecz­nej i za­ra­zie

roz­mo­wy mie­sią­ca

  • 100-le­cie uro­dzin św. Ja­na Paw­ła II

ką­cik ka­te­che­tycz­ny

  • Po­da­ruj ró­że Mat­ce Bo­żej

hi­sto­ria

  • Za­prze­pasz­czo­ny blitz­krieg (2)

Fot. na okład­ce: Eva Haj­duk, www.evahajduk.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.