05/2016 Za­in­te­re­so­wa­nia uczniów

okladka_05-2016W pro­ce­sie wy­cho­waw­czym waż­ne miej­sce zaj­mu­je kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie trwa­łych i wie­lo­stron­nych za­in­te­re­so­wań dzie­ci i mło­dzie­ży, w in­te­rak­cji czło­wiek – świat. Za­da­niem ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców jest usta­wicz­ne pod­trzy­my­wa­nie i roz­bu­dza­nie na­tu­ral­nej cie­ka­wo­ści dziec­ka do po­zna­wa­nia świa­ta, tro­ska o roz­wój wy­obraź­ni mło­de­go czło­wie­ka, umie­jęt­no­ści my­śle­nia, sa­mo­dziel­no­ści, wy­trwa­ło­ści i pra­co­wi­to­ści. To ukie­run­ko­wa­na ak­tyw­ność po­znaw­cza, dzia­ła­nia prak­tycz­ne po­wią­za­ne z prze­ży­wa­niem róż­no­rod­nych uczuć. Po tym, ja­ką ak­tyw­ność dziec­ko wy­bie­ra sa­mo­dziel­nie i z upodo­ba­niem, ja­ki­mi spra­wa­mi i rze­cza­mi chęt­nie się zaj­mu­je, roz­po­zna­je­my je­go za­in­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia.

Ka­te­go­rie za­in­te­re­so­wań zmie­nia­ją się z wie­kiem ucznia – mo­że to być sport, mu­zy­ka, mo­da, film, ję­zy­ki ob­ce, za­gad­nie­nia po­pu­lar­no­nau­ko­we. Pod­su­wa­nie od­po­wied­nich ksią­żek, za­dań, pro­ble­mów, te­ma­tów prac ba­daw­czych po­bu­dza cie­ka­wość mło­dych lu­dzi. Od­kry­wa­nie pro­ble­mów na wła­sną rę­kę, kon­takt z oso­ba­mi za­in­te­re­so­wa­ny­mi da­ną dzie­dzi­ną, spo­tka­nia z ró­wie­śni­ka­mi o po­dob­nych za­in­te­re­so­wa­niach w ko­łach przed­mio­to­wych, ar­ty­stycz­nych, spor­to­wych da­ją dziec­ku prze­ko­na­nie, że świat jest cie­ka­wy i wart za­in­te­re­so­wa­nia. Za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne i po­zasz­kol­ne, słu­żą­ce roz­wo­jo­wi za­in­te­re­so­wań, win­ny być do­sto­so­wa­ne do po­trzeb i moż­li­wo­ści każ­de­go ucznia. Do te­go roz­wo­ju przy­czy­nia­ją się rów­nież środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, bi­blio­te­ki, mu­zea, wy­sta­wy, wyż­sze uczel­nie.

Ukształ­to­wa­ne za­in­te­re­so­wa­nia mo­ty­wu­ją do po­szu­ki­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści, peł­nią funk­cję se­lek­tyw­ną wo­bec pa­mię­ci i uwa­gi, uła­twia­ją wy­bór ścież­ki edu­ka­cyj­nej i przy­szłe­go za­wo­du. Ma­ją wpływ na spo­sób spę­dza­nia cza­su wol­ne­go i do­zna­wa­nie za­do­wo­le­nia z ży­cia. Kon­kret­ne za­in­te­re­so­wa­nia prze­ciw­dzia­ła­ją nu­dzie, uwal­nia­jąc czę­ścio­wo mło­dych od In­ter­ne­tu, gier kom­pu­te­ro­wych i in­nych uza­leż­nień. Po­sze­rza­nie wia­do­mo­ści i po­dej­mo­wa­nie prak­tycz­nych czyn­no­ści zgod­nych z za­in­te­re­so­wa­nia­mi da­je wie­le ra­do­ści i sa­tys­fak­cji.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Łu­kasz Mró­zek
  Iść obok…
 • Da­nu­ta Bu­la
  Bu­dze­nie za­in­te­re­so­wań
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Funk­cje na­uczy­cie­la w kształ­to­wa­niu za­in­te­re­so­wań uczniów (list)
 • Grze­gorz Rą­pa­ła
  W szko­le ży­cia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Włó­czy­kij w szko­le
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Dzie­ciń­stwo czy­ni czło­wie­ka
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Sa­kra­ment świę­ty
 • Ur­szu­la So­liń­ska
  Wspie­ra­nie uczniów zdol­nych
 • Ani­ta Szen­dzie­lorz
  Dwu­ję­zycz­ne wy­cho­wa­nie w przed­szko­lu
 • Ewe­li­na Cza­jow­ska
  Roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań uczniów (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Dzień Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej – 2 ma­ja (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Kin­ga Waw­rzu­siak
  Warsz­ta­ty iko­no­pi­sar­skie
 • Alek­san­dra Ja­nus-Hol­ka
  Świat zmy­słów
 • Iza­be­la Ju­rek
  O po­znań­skich Ni­zioł­kach
 • Mar­cin No­wak
  Ni­na pro­fa­na­tor­ka
 • Ali­na Że­la­zow­ska
  Świę­to książ­ki i czy­tel­ni­ków
 • Apel do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów o pra­wo do ży­cia dla każ­de­go po­czę­te­go dziec­ka i ochro­nę ma­cie­rzyń­stwa
 • Pa­weł Wo­sic­ki, An­to­ni Zię­ba
  Ko­cha­my każ­de dziec­ko

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.