05/2016 Zainteresowania uczniów

okladka_05-2016W pro­ce­sie wy­cho­waw­czym ważne miej­sce zaj­muje kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie trwa­łych i wie­lo­stron­nych za­in­te­re­so­wań dzieci i mło­dzieży, w in­te­rak­cji czło­wiek – świat. Zadaniem ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców jest usta­wiczne pod­trzy­my­wa­nie i roz­bu­dza­nie na­tu­ral­nej cie­ka­wo­ści dziecka do po­zna­wa­nia świata, tro­ska o roz­wój wy­obraźni mło­dego czło­wieka, umie­jęt­no­ści my­śle­nia, sa­mo­dziel­no­ści, wy­trwa­ło­ści i pra­co­wi­to­ści. To ukie­run­ko­wana ak­tyw­ność po­znaw­cza, dzia­ła­nia prak­tyczne po­wią­zane z prze­ży­wa­niem róż­no­rod­nych uczuć. Po tym, jaką ak­tyw­ność dziecko wy­biera sa­mo­dziel­nie i z upodo­ba­niem, ja­kimi spra­wami i rze­czami chęt­nie się zaj­muje, roz­po­zna­jemy jego za­in­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia.

Kategorie za­in­te­re­so­wań zmie­niają się z wie­kiem ucznia – może to być sport, mu­zyka, moda, film, ję­zyki obce, za­gad­nie­nia po­pu­lar­no­nau­kowe. Podsuwanie od­po­wied­nich ksią­żek, za­dań, pro­ble­mów, te­ma­tów prac ba­daw­czych po­bu­dza cie­ka­wość mło­dych lu­dzi. Odkrywanie pro­ble­mów na wła­sną rękę, kon­takt z oso­bami za­in­te­re­so­wa­nymi daną dzie­dziną, spo­tka­nia z ró­wie­śni­kami o po­dob­nych za­in­te­re­so­wa­niach w ko­łach przed­mio­to­wych, ar­ty­stycz­nych, spor­to­wych dają dziecku prze­ko­na­nie, że świat jest cie­kawy i wart za­in­te­re­so­wa­nia. Zajęcia po­za­lek­cyjne i po­zasz­kolne, słu­żące roz­wo­jowi za­in­te­re­so­wań, winny być do­sto­so­wane do po­trzeb i moż­li­wo­ści każ­dego ucznia. Do tego roz­woju przy­czy­niają się rów­nież środki spo­łecz­nego prze­kazu, bi­blio­teki, mu­zea, wy­stawy, wyż­sze uczel­nie.

Ukształtowane za­in­te­re­so­wa­nia mo­ty­wują do po­szu­ki­wa­nia no­wych wia­do­mo­ści, peł­nią funk­cję se­lek­tywną wo­bec pa­mięci i uwagi, uła­twiają wy­bór ścieżki edu­ka­cyj­nej i przy­szłego za­wodu. Mają wpływ na spo­sób spę­dza­nia czasu wol­nego i do­zna­wa­nie za­do­wo­le­nia z ży­cia. Konkretne za­in­te­re­so­wa­nia prze­ciw­dzia­łają nu­dzie, uwal­nia­jąc czę­ściowo mło­dych od Internetu, gier kom­pu­te­ro­wych i in­nych uza­leż­nień. Poszerzanie wia­do­mo­ści i po­dej­mo­wa­nie prak­tycz­nych czyn­no­ści zgod­nych z za­in­te­re­so­wa­niami daje wiele ra­do­ści i sa­tys­fak­cji.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Łukasz Mrózek
  Iść obok…
 • Danuta Bula
  Budzenie za­in­te­re­so­wań
 • Ewa Gałązka
  Funkcje na­uczy­ciela w kształ­to­wa­niu za­in­te­re­so­wań uczniów (list)
 • Grzegorz Rąpała
  W szkole ży­cia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Włóczykij w szkole
 • Natalia Maria Ruman
  Dzieciństwo czyni czło­wieka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Sakrament święty
 • Urszula Solińska
  Wspieranie uczniów zdol­nych
 • Anita Szendzielorz
  Dwujęzyczne wy­cho­wa­nie w przed­szkolu
 • Ewelina Czajowska
  Rozwijanie za­in­te­re­so­wań uczniów (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Ewa Gałązka
  Zajęcia po­za­lek­cyjne
 • Elżbieta Trojan
  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Kinga Wawrzusiak
  Warsztaty iko­no­pi­sar­skie
 • Aleksandra Janus-Holka
  Świat zmy­słów
 • Izabela Jurek
  O po­znań­skich Niziołkach
 • Marcin Nowak
  Nina pro­fa­na­torka
 • Alina Żelazowska
  Święto książki i czy­tel­ni­ków
 • Apel do pol­skich par­la­men­ta­rzy­stów o prawo do ży­cia dla każ­dego po­czę­tego dziecka i ochronę ma­cie­rzyń­stwa
 • Paweł Wosicki, Antoni Zięba
  Kochamy każde dziecko

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.