05/2016 Zainteresowania uczniów

okladka_05-2016W procesie wychowawczym ważne miejsce zajmuje kształtowanie i rozwijanie trwałych i wielostronnych zainteresowań dzieci i młodzieży, w interakcji człowiek – świat. Zadaniem rodziców i wychowawców jest ustawiczne podtrzymywanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości dziecka do poznawania świata, troska o rozwój wyobraźni młodego człowieka, umiejętności myślenia, samodzielności, wytrwałości i pracowitości. To ukierunkowana aktywność poznawcza, działania praktyczne powiązane z przeżywaniem różnorodnych uczuć. Po tym, jaką aktywność dziecko wybiera samodzielnie i z upodobaniem, jakimi sprawami i rzeczami chętnie się zajmuje, rozpoznajemy jego zainteresowania i uzdolnienia.

Kategorie zainteresowań zmieniają się z wiekiem ucznia – może to być sport, muzyka, moda, film, języki obce, zagadnienia popularnonaukowe. Podsuwanie odpowiednich książek, zadań, problemów, tematów prac badawczych pobudza ciekawość młodych ludzi. Odkrywanie problemów na własną rękę, kontakt z osobami zainteresowanymi daną dziedziną, spotkania z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach w kołach przedmiotowych, artystycznych, sportowych dają dziecku przekonanie, że świat jest ciekawy i wart zainteresowania. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, służące rozwojowi zainteresowań, winny być dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Do tego rozwoju przyczyniają się również środki społecznego przekazu, biblioteki, muzea, wystawy, wyższe uczelnie.

Ukształtowane zainteresowania motywują do poszukiwania nowych wiadomości, pełnią funkcję selektywną wobec pamięci i uwagi, ułatwiają wybór ścieżki edukacyjnej i przyszłego zawodu. Mają wpływ na sposób spędzania czasu wolnego i doznawanie zadowolenia z życia. Konkretne zainteresowania przeciwdziałają nudzie, uwalniając częściowo młodych od Internetu, gier komputerowych i innych uzależnień. Poszerzanie wiadomości i podejmowanie praktycznych czynności zgodnych z zainteresowaniami daje wiele radości i satysfakcji.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Łukasz Mrózek
  Iść obok…
 • Danuta Bula
  Budzenie zainteresowań
 • Ewa Gałązka
  Funkcje nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań uczniów (list)
 • Grzegorz Rąpała
  W szkole życia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Włóczykij w szkole
 • Natalia Maria Ruman
  Dzieciństwo czyni człowieka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Sakrament święty
 • Urszula Solińska
  Wspieranie uczniów zdolnych
 • Anita Szendzielorz
  Dwujęzyczne wychowanie w przedszkolu
 • Ewelina Czajowska
  Rozwijanie zainteresowań uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Ewa Gałązka
  Zajęcia pozalekcyjne
 • Elżbieta Trojan
  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja (bibliografia w wyborze)
 • Kinga Wawrzusiak
  Warsztaty ikonopisarskie
 • Aleksandra Janus-Holka
  Świat zmysłów
 • Izabela Jurek
  O poznańskich Niziołkach
 • Marcin Nowak
  Nina profanatorka
 • Alina Żelazowska
  Święto książki i czytelników
 • Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa
 • Paweł Wosicki, Antoni Zięba
  Kochamy każde dziecko

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.