05/2010 Komunikacja interpersonalna

okladka_05-2010Relacje międzyludzkie powinny zapewniać poczucie wzajemnego zrozumienia, przekazanie (lub odebranie) spostrzeżeń, opinii, poglądów, uczuć, potrzeb drugiej osoby. Komunikowanie ma wzajemnie ubogacać, pobudzać do umysłowego i duchowego rozwoju. Stąd konieczność unikania wieloznaczności słów i gestów, manipulacji słowem, braku odpowiedzialności za słowa.

Dobrą komunikację zapewniają nie tylko odpowiednio dobrane słowa i gesty, ale także umiejętność słuchania, wczuwania się w sytuację naszego rozmówcy. Często dzieci nie potrafią lub nie chcą rozmawiać z dorosłymi na dany temat. W kontaktach z nimi musimy wytworzyć atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, przyjaznego klimatu wychowawczego. Poświęcajmy dzieciom więcej uwagi, słuchajmy ich uważnie, mówmy do nich językiem konkretnym, dostosowując treści do dziecięcej wyobraźni i możliwości percepcyjnych.

Umiejętności komunikacyjne ułatwiają dzieciom uczenie się, podnoszą poczucie ich wartości, przyczyniają się do sukcesu szkolnego. Jednakże w szkole należy poświęcić więcej czasu na wyrabianie tych kompetencji.

Obserwujemy ogromne zmiany w sposobie komunikowania się: e−maile, telefon komórkowy, sms−y, dążenie do skrótowości, skłonność do posługiwania się żargonem medialnym. Dbajmy o kulturę języka, przywracajmy właściwe znaczenie słowom, aby opisywały rzeczywistość jasno i wyraźnie, by komunikacja międzyludzka była narzędziem prawdy i poszanowania godności osoby, a nie instrumentem manipulacji i demoralizacji.

Od wzajemnych relacji osobowych zależy komfort naszego życia.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 05-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Henryk Noga
  Komunikacja w procesie edukacyjnym
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Ech! Jak trudno się dogadać!
 • Adriana Zycha−Gurdek
  Komunikacja międzyludzka
 • Marian Łakomski
  „Język, który leczy”. Komunikacja w wychowaniu dzieci i młodzieży
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kompetentny ewangelizator
 • Agnieszka Daniluk
  Jak rozmawiać z uczniem?
 • Bożena Tomaszewska
  Uprawianie dialogu
 • Edward Ryś
  Duży czy mały – zawsze człowiek
 • Małgorzata Laskowska
  Wokół słowa
 • Bogumiła Ewertowska
  Cisza i milczenie w wychowaniu
 • Wioletta Rafałowicz
  Komunikacja interpersonalna w szkole. Prezentacja na zebraniu z rodzicami
 • Zofia
  Odnalazłam siebie
 • Daniel Buchowiecki
  Bycie uczniem zobowiązuje. Konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum
 • Czesława Wydrzyńska
  Dziękuję, Mamo. Scenariusz dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Aleksandra Kozak
  Dzień Matki. Scenariusz dla przedszkoli i dla szkół podstawowych
 • Anna Bańczyk
  Jak porozumiewać się z innymi. Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej
 • Elżbieta Trojan
  Komunikacja społeczna i stosunki interpersonalne w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Zostaliśmy rodzicami. Naturalnie! – rozmowa z dr. Tadeuszem Wasilewskim

Okładka za: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.