05/2010 Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

okladka_05-2010Re­la­cje mię­dzy­ludz­kie po­win­ny za­pew­niać po­czu­cie wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia, prze­ka­za­nie (lub ode­bra­nie) spo­strze­żeń, opi­nii, po­glą­dów, uczuć, po­trzeb dru­giej oso­by. Ko­mu­ni­ko­wa­nie ma wza­jem­nie ubo­ga­cać, po­bu­dzać do umy­sło­we­go i du­cho­we­go roz­wo­ju. Stąd ko­niecz­ność uni­ka­nia wie­lo­znacz­no­ści słów i ge­stów, ma­ni­pu­la­cji sło­wem, bra­ku od­po­wie­dzial­no­ści za sło­wa.

Do­brą ko­mu­ni­ka­cję za­pew­nia­ją nie tyl­ko od­po­wied­nio do­bra­ne sło­wa i ge­sty, ale tak­że umie­jęt­ność słu­cha­nia, wczu­wa­nia się w sy­tu­ację na­sze­go roz­mów­cy. Czę­sto dzie­ci nie po­tra­fią lub nie chcą roz­ma­wiać z do­ro­sły­mi na da­ny te­mat. W kon­tak­tach z ni­mi mu­si­my wy­two­rzyć at­mos­fe­rę bez­pie­czeń­stwa i za­ufa­nia, przy­ja­zne­go kli­ma­tu wy­cho­waw­cze­go. Po­świę­caj­my dzie­ciom wię­cej uwa­gi, słu­chaj­my ich uważ­nie, mów­my do nich ję­zy­kiem kon­kret­nym, do­sto­so­wu­jąc tre­ści do dzie­cię­cej wy­obraź­ni i moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych.

Umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­ne uła­twia­ją dzie­ciom ucze­nie się, pod­no­szą po­czu­cie ich war­to­ści, przy­czy­nia­ją się do suk­ce­su szkol­ne­go. Jed­nak­że w szko­le na­le­ży po­świę­cić wię­cej cza­su na wy­ra­bia­nie tych kom­pe­ten­cji.

Ob­ser­wu­je­my ogrom­ne zmia­ny w spo­so­bie ko­mu­ni­ko­wa­nia się: e−maile, te­le­fon ko­mór­ko­wy, sms−y, dą­że­nie do skró­to­wo­ści, skłon­ność do po­słu­gi­wa­nia się żar­go­nem me­dial­nym. Dbaj­my o kul­tu­rę ję­zy­ka, przy­wra­caj­my wła­ści­we zna­cze­nie sło­wom, aby opi­sy­wa­ły rze­czy­wi­stość ja­sno i wy­raź­nie, by ko­mu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka by­ła na­rzę­dziem praw­dy i po­sza­no­wa­nia god­no­ści oso­by, a nie in­stru­men­tem ma­ni­pu­la­cji i de­mo­ra­li­za­cji.

Od wza­jem­nych re­la­cji oso­bo­wych za­le­ży kom­fort na­sze­go ży­cia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Hen­ryk No­ga
  Ko­mu­ni­ka­cja w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ech! Jak trud­no się do­ga­dać!
 • Ad­ria­na Zycha−Gurdek
  Ko­mu­ni­ka­cja mię­dzy­ludz­ka
 • Ma­rian Ła­kom­ski
  „Ję­zyk, któ­ry le­czy”. Ko­mu­ni­ka­cja w wy­cho­wa­niu dzie­ci i mło­dzie­ży
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Kom­pe­tent­ny ewan­ge­li­za­tor
 • Agniesz­ka Da­ni­luk
  Jak roz­ma­wiać z uczniem?
 • Bo­że­na To­ma­szew­ska
  Upra­wia­nie dia­lo­gu
 • Edward Ryś
  Du­ży czy ma­ły – za­wsze czło­wiek
 • Mał­go­rza­ta La­skow­ska
  Wo­kół sło­wa
 • Bo­gu­mi­ła Ewer­tow­ska
  Ci­sza i mil­cze­nie w wy­cho­wa­niu
 • Wio­let­ta Ra­fa­ło­wicz
  Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na w szko­le. Pre­zen­ta­cja na ze­bra­niu z ro­dzi­ca­mi
 • Zo­fia
  Od­na­la­złam sie­bie
 • Da­niel Bu­cho­wiec­ki
  By­cie uczniem zo­bo­wią­zu­je. Kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej w gim­na­zjum
 • Cze­sła­wa Wy­drzyń­ska
  Dzię­ku­ję, Ma­mo. Sce­na­riusz dla uczniów klas gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Alek­san­dra Ko­zak
  Dzień Mat­ki. Sce­na­riusz dla przed­szko­li i dla szkół pod­sta­wo­wych
 • An­na Bań­czyk
  Jak po­ro­zu­mie­wać się z in­ny­mi. Sce­na­riusz za­jęć dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na i sto­sun­ki in­ter­per­so­nal­ne w szko­le. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Zo­sta­li­śmy ro­dzi­ca­mi. Na­tu­ral­nie! – roz­mo­wa z dr. Ta­de­uszem Wa­si­lew­skim

Okład­ka za: www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.