05/2007 Ocenianie zewnętrzne

okladka_05-2007Nauczanie i ucze­nie się ści­śle łą­czy się z oce­nia­niem. Ocenianie szkolne po­lega na roz­po­zna­wa­niu przez na­uczy­cieli, eg­za­mi­na­to­rów po­ziomu i po­stę­pów w opa­no­wa­niu przez ucznia wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści w sto­sunku do wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych. Celem oce­nia­nia jest in­for­mo­wa­nie ucznia, ro­dzi­ców o po­zio­mie osią­gnięć, o uzdol­nie­niach dziecka, mo­ty­wo­wa­nie ucznia do ucze­nia się oraz stałe do­sko­na­le­nie or­ga­ni­za­cji i me­tod pracy dydaktyczno−wychowawczej szkoły. Uczeń jest pierw­szym i naj­waż­niej­szym ad­re­sa­tem oceny. Ocena po­winna sku­tecz­nie wspie­rać ucze­nie się ucznia, po­winna być spra­wie­dliwa, wy­mierna i obiek­tywna.

System oce­nia­nia we­wnątrz­sz­kol­nego i ze­wnętrz­nego pod­lega sta­łym mo­dy­fi­ka­cjom, cią­gle się do­sko­nali i przy­czy­nia się do wzro­stu kom­pe­ten­cji po­miaru dy­dak­tycz­nego. Każdy sys­tem ma słabe i mocne strony, bo szkoła ma wspo­ma­gać wszech­stronny roz­wój ucznia, kształ­to­wać jego pełną oso­bo­wość, a nie tylko przy­go­to­wy­wać do zda­nia eg­za­minu, zdo­by­wa­nia do­brych ocen. Widzimy brak ści­słej ko­re­la­cji po­mię­dzy oce­nami szkol­nymi i oce­nami z eg­za­minu ze­wnętrz­nego.

W eg­za­mi­nach ze­wnętrz­nych au­tor wy­pra­co­wa­nia jest osobą ano­ni­mową, nie­któ­rzy su­ge­rują wpro­wa­dze­nie eg­za­mi­nów ust­nych, aby le­piej po­znać osobę zda­jącą. Zadania w eg­za­mi­nach są na­sta­wione na uczniów „stan­dar­do­wych”, dla­tego ucznio­wie kre­atywni, bar­dzo zdolni mają trud­no­ści z do­pa­so­wa­niem się w prze­wi­dy­wany sza­blon od­po­wie­dzi.

Przeprowadzane od pię­ciu lat eg­za­miny ze­wnętrzne na do­bre za­do­mo­wiły się w na­szym sys­te­mie oświa­to­wym. Podsumowują edu­ka­cję na da­nym po­zio­mie kształ­ce­nia, a wy­niki są uwzględ­niane przy re­kru­ta­cji do szkół po­nad­gim­na­zjal­nych oraz na wyż­sze uczel­nie.

Wyniki eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych są uzna­wane za obiek­tywne i pro­gno­styczne co do dal­szej ka­riery szkol­nej, są jedną z in­for­ma­cji o pracy szkoły, ale żeby je wła­ści­wie zin­ter­pre­to­wać, na­leży uwzględ­nić moż­li­wo­ści, za­in­te­re­so­wa­nia uczniów, ich śro­do­wi­sko ro­dzinne, uwa­run­ko­wa­nia pracy szkoły.

Prowadzone są ba­da­nia na te­mat „edu­ka­cyj­nej war­to­ści do­da­nej”, czyli jak ważny jest uczeń i to, jak się zmie­nia, jaki jest wy­nik dia­gnozy edu­ka­cyj­nej na wej­ściu i jaki jest wy­nik eg­za­minu koń­czą­cego daną szkołę.

Ocena szkolna jest uza­leż­niona od kon­tek­stu edu­ka­cyj­nego w da­nej szkole i ma war­tość in­for­ma­cyjną dla na­uczy­ciela w kwe­stii roz­woju ucznia i re­ali­za­cji wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych, dla ucznia, ro­dzica, nad­zoru pe­da­go­gicz­nego oraz or­ganu pro­wa­dzą­cego.

A triada – wy­ma­ga­nia, spraw­dza­nie, oce­nia­nie – na trwałe jest wpi­sana w ży­cie szkoły.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 05-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Klemens Stróżyński
  Komunikacja w pro­ce­sie oce­nia­nia
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Co można po­pra­wić? – roz­mowa z Józefem Rostworowskim, Małopolskim Kuratorem Oświa-ty
 • Klemens Stróżyński
  Ocena – Ocenianie
 • Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek
  Wydarzenia ma­jowe – sce­na­riusz apelu szkol­nego dla klasy VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Urszula Kisiel−Dorohinicka
  Zewnętrzny eg­za­min za­wo­dowy
 • s. Leokadia Ewa Wojciechowska
  Egzaminy ze­wnętrzne – re­flek­sja na­uczy­ciela
 • Ocenianie i eg­za­mi­no­wa­nie (bi­blio­gra­fia)
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą
 • Dorota Zarębska−Piotrowska
  Przemoc nie­jedno ma imię
 • Sylwia Błażejczak
  Uzależnienia – sce­na­riusz za­jęć
 • Z ks. Janem Twardowskim roz­ma­wia Czesław Mirosław Szczepaniak
  Spojrzenie na Dekalog – cz. V
 • Jadwiga Pizun
  Mamo… (list)
 • Tadeusz Wójcik
  List
 • Mamo, mój przy­ja­cielu
 • Do mo­ich dru­gich Rodziców
 • Aleksandra Sumara
  Dziękuję Ci, Mamo – Dziękuję Ci, Tato (sce­na­riusz spo­tka­nia uczniów z ro­dzi­cami z oka­zji Dnia Matki i Dnia Ojca)
 • Barbara Kroll
  O matce – kon­spekt lek­cji z ję­zyka pol­skiego dla klasy IV szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. Piotr Fedorowicz

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.