05/2007 Oce­nia­nie ze­wnętrz­ne

okladka_05-2007Na­ucza­nie i ucze­nie się ści­śle łą­czy się z oce­nia­niem. Oce­nia­nie szkol­ne po­le­ga na roz­po­zna­wa­niu przez na­uczy­cie­li, eg­za­mi­na­to­rów po­zio­mu i po­stę­pów w opa­no­wa­niu przez ucznia wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści w sto­sun­ku do wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych. Ce­lem oce­nia­nia jest in­for­mo­wa­nie ucznia, ro­dzi­ców o po­zio­mie osią­gnięć, o uzdol­nie­niach dziec­ka, mo­ty­wo­wa­nie ucznia do ucze­nia się oraz sta­łe do­sko­na­le­nie or­ga­ni­za­cji i me­tod pra­cy dydaktyczno−wychowawczej szko­ły. Uczeń jest pierw­szym i naj­waż­niej­szym ad­re­sa­tem oce­ny. Oce­na po­win­na sku­tecz­nie wspie­rać ucze­nie się ucznia, po­win­na być spra­wie­dli­wa, wy­mier­na i obiek­tyw­na.

Sys­tem oce­nia­nia we­wnątrz­sz­kol­ne­go i ze­wnętrz­ne­go pod­le­ga sta­łym mo­dy­fi­ka­cjom, cią­gle się do­sko­na­li i przy­czy­nia się do wzro­stu kom­pe­ten­cji po­mia­ru dy­dak­tycz­ne­go. Każ­dy sys­tem ma sła­be i moc­ne stro­ny, bo szko­ła ma wspo­ma­gać wszech­stron­ny roz­wój ucznia, kształ­to­wać je­go peł­ną oso­bo­wość, a nie tyl­ko przy­go­to­wy­wać do zda­nia eg­za­mi­nu, zdo­by­wa­nia do­brych ocen. Wi­dzi­my brak ści­słej ko­re­la­cji po­mię­dzy oce­na­mi szkol­ny­mi i oce­na­mi z eg­za­mi­nu ze­wnętrz­ne­go.

W eg­za­mi­nach ze­wnętrz­nych au­tor wy­pra­co­wa­nia jest oso­bą ano­ni­mo­wą, nie­któ­rzy su­ge­ru­ją wpro­wa­dze­nie eg­za­mi­nów ust­nych, aby le­piej po­znać oso­bę zda­ją­cą. Za­da­nia w eg­za­mi­nach są na­sta­wio­ne na uczniów „stan­dar­do­wych”, dla­te­go ucznio­wie kre­atyw­ni, bar­dzo zdol­ni ma­ją trud­no­ści z do­pa­so­wa­niem się w prze­wi­dy­wa­ny sza­blon od­po­wie­dzi.

Prze­pro­wa­dza­ne od pię­ciu lat eg­za­mi­ny ze­wnętrz­ne na do­bre za­do­mo­wi­ły się w na­szym sys­te­mie oświa­to­wym. Pod­su­mo­wu­ją edu­ka­cję na da­nym po­zio­mie kształ­ce­nia, a wy­ni­ki są uwzględ­nia­ne przy re­kru­ta­cji do szkół po­nad­gim­na­zjal­nych oraz na wyż­sze uczel­nie.

Wy­ni­ki eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych są uzna­wa­ne za obiek­tyw­ne i pro­gno­stycz­ne co do dal­szej ka­rie­ry szkol­nej, są jed­ną z in­for­ma­cji o pra­cy szko­ły, ale że­by je wła­ści­wie zin­ter­pre­to­wać, na­le­ży uwzględ­nić moż­li­wo­ści, za­in­te­re­so­wa­nia uczniów, ich śro­do­wi­sko ro­dzin­ne, uwa­run­ko­wa­nia pra­cy szko­ły.

Pro­wa­dzo­ne są ba­da­nia na te­mat „edu­ka­cyj­nej war­to­ści do­da­nej”, czy­li jak waż­ny jest uczeń i to, jak się zmie­nia, ja­ki jest wy­nik dia­gno­zy edu­ka­cyj­nej na wej­ściu i ja­ki jest wy­nik eg­za­mi­nu koń­czą­ce­go da­ną szko­łę.

Oce­na szkol­na jest uza­leż­nio­na od kon­tek­stu edu­ka­cyj­ne­go w da­nej szko­le i ma war­tość in­for­ma­cyj­ną dla na­uczy­cie­la w kwe­stii roz­wo­ju ucznia i re­ali­za­cji wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych, dla ucznia, ro­dzi­ca, nad­zo­ru pe­da­go­gicz­ne­go oraz or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go.

A tria­da – wy­ma­ga­nia, spraw­dza­nie, oce­nia­nie – na trwa­łe jest wpi­sa­na w ży­cie szko­ły.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 05-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Kle­mens Stró­żyń­ski
  Ko­mu­ni­ka­cja w pro­ce­sie oce­nia­nia
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  Co moż­na po­pra­wić? – roz­mo­wa z Jó­ze­fem Ro­stwo­row­skim, Ma­ło­pol­skim Ku­ra­to­rem Oświa-ty
 • Kle­mens Stró­żyń­ski
  Oce­na – Oce­nia­nie
 • Ha­li­na Cho­rą­że­wicz, Alek­san­der Sta­niek
  Wy­da­rze­nia ma­jo­we – sce­na­riusz ape­lu szkol­ne­go dla kla­sy VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ur­szu­la Kisiel−Dorohinicka
  Ze­wnętrz­ny eg­za­min za­wo­do­wy
 • s. Le­oka­dia Ewa Woj­cie­chow­ska
  Eg­za­mi­ny ze­wnętrz­ne – re­flek­sja na­uczy­cie­la
 • Oce­nia­nie i eg­za­mi­no­wa­nie (bi­blio­gra­fia)
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą
 • Do­ro­ta Zarębska−Piotrowska
  Prze­moc nie­jed­no ma imię
 • Syl­wia Bła­żej­czak
  Uza­leż­nie­nia – sce­na­riusz za­jęć
 • Z ks. Ja­nem Twar­dow­skim roz­ma­wia Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Spoj­rze­nie na De­ka­log – cz. V
 • Ja­dwi­ga Pi­zun
  Ma­mo… (list)
 • Ta­de­usz Wój­cik
  List
 • Ma­mo, mój przy­ja­cie­lu
 • Do mo­ich dru­gich Ro­dzi­ców
 • Alek­san­dra Su­ma­ra
  Dzię­ku­ję Ci, Ma­mo – Dzię­ku­ję Ci, Ta­to (sce­na­riusz spo­tka­nia uczniów z ro­dzi­ca­mi z oka­zji Dnia Mat­ki i Dnia Oj­ca)
 • Bar­ba­ra Kroll
  O mat­ce – kon­spekt lek­cji z ję­zy­ka pol­skie­go dla kla­sy IV szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. Piotr Fe­do­ro­wicz

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.