04/2020 Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na

okladka_04-2020Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na, osob­ne na­ucza­nie dziew­cząt i chłop­ców, pro­wa­dzo­ne jest w od­dziel­nych szko­łach lub w od­dziel­nych od­dzia­łach kla­so­wych. Ten sys­tem kształ­ce­nia cie­szy się co­raz więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem. Są u nas ta­kie szko­ły i od­dzia­ły kla­so­we, a w szko­łach ko­edu­ka­cyj­nych edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na pro­wa­dzo­na jest na lek­cjach wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go. Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na to do­bra prze­strzeń kształ­ce­nia, bo do­sto­so­wu­je pro­ces dy­dak­tycz­ny i wy­cho­waw­czy do tem­pa roz­wo­ju dziew­cząt i chłop­ców. Umoż­li­wia i uła­twia po­sza­no­wa­nie na­tu­ral­nych róż­nic i roz­wi­ja­nie sza­cun­ku do płci wła­snej i prze­ciw­nej. In­ne są po­trze­by i moż­li­wo­ści oraz za­in­te­re­so­wa­nia dziew­cząt i chłop­ców. Me­to­dy­ka na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia, tech­ni­ki pra­cy do­sto­so­wa­ne do płci zwięk­sza­ją efek­tyw­ność w na­uce, uła­twia­ją wy­ra­ża­nie wła­sne­go zda­nia w swo­im to­wa­rzy­stwie oraz sprzy­ja­ją roz­wo­jo­wi cech spe­cy­ficz­nych dla da­nej płci.

Za­prze­cza­nie róż­nic mię­dzy dziew­czę­ta­mi a chłop­ca­mi nie ma sen­su. Są rów­ni, ale róż­ni. Współ­cze­sny świat usi­łu­je eli­mi­no­wać róż­ni­ce płci. Za­kła­da, że zróż­ni­co­wa­nie jest wy­two­rem kul­tu­ry, a nie na­tu­ry. Lan­su­je kon­sump­cyj­ny styl ży­cia, znie­wa­la na­ło­ga­mi, po­zor­ny­mi praw­da­mi. Po­dzie­lo­ne, skłó­co­ne spo­łe­czeń­stwo, roz­kła­da­ne od środ­ka przez róż­ne ide­olo­gie, nie jest w sta­nie bro­nić świa­ta war­to­ści. Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na win­na umoż­li­wić peł­niej­szy roz­wój mło­de­go czło­wie­ka, stwa­rzać więk­sze moż­li­wo­ści w po­dej­mo­wa­niu no­wych wy­zwań oraz więk­szą swo­bo­dę wy­bo­ru przy­szłej dro­gi za­wo­do­wej i ży­cio­wej. Na­le­ży obu­dzić czło­wie­czeń­stwo w uczniach, dą­żyć do wy­do­by­cia peł­ni ich po­ten­cja­łu, wy­cho­wy­wać dziew­czę­ta i chłop­ców do peł­nie­nia w przy­szło­ści ro­li mat­ki i oj­ca, do od­po­wie­dzial­ne­go i ro­zum­ne­go ko­rzy­sta­nia z wol­no­ści.

dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20203 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

te­mat nu­me­ru

  • Edu­ka­cja edu­ka­cji nie­rów­na
  • Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na ze wzglę­du na płeć – prze­gląd ba­dań na­uko­wych
  • Edu­ka­cja zróż­ni­co­wa­na a ste­reo­ty­py płci
  • Dziew­czy­ny z cha­rak­te­rem
  • Wy­ko­rzy­stać ener­gię, wy­zwo­lić po­ten­cjał

Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li

  • O te­le­fo­nach i wy­cho­wa­niu

roz­mo­wa mie­sią­ca

  • Mo­że Pan Bóg chce, że­by­śmy cią­gle za­czy­na­li”

w cy­ber­świe­cie

  • Tech­no­wy­pa­le­nie
  • Bi­blio­gra­fia sce­na­riu­szy lek­cji i in­sce­ni­za­cji o św. Ja­nie Paw­le II oraz Słu­dze Bo­żym Kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wy­szyń­skim
  • Tcho­uk­ball – gra, któ­ra łą­czy a nie dzie­li

Fot. na okład­ce: Do­mi­ni­ka Dutka/lifestylekrakow.pl

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.