04/2017 Ci­sza w wy­cho­waw­niu

okladka_04-2017

Trwa­jąc w wy­ci­sze­niu, moż­na od­kryć wie­le prawd, wy­zbyć się na­pięć, po­pra­wić rów­no­wa­gę psy­chicz­ną. Ci­sza jest for­mą we­wnętrz­ne­go ob­co­wa­nia ze so­bą i swo­imi emo­cja­mi. Dla­te­go pe­da­go­gi­ka ci­szy jest po­trzeb­na w pro­gra­mie kształ­ce­nia na­uczy­cie­li, a ci­sza jest nie­zbęd­na w na­ucza­niu i wy­cho­wa­niu mło­de­go po­ko­le­nia. Pe­da­go­gi­ka ci­szy to nie tyl­ko „by­cie ci­cho”. Ci­sza w sfe­rze aku­stycz­nej oraz ci­sza prze­ja­wia­ją­ca się we­wnątrz czło­wie­ka wpły­wa­ją na na­sze za­cho­wa­nie, na ko­mu­ni­ka­cję in­ter­per­so­nal­ną, na prze­ży­cia es­te­tycz­ne i du­cho­we. Mil­cze­nie słu­ży po­głę­bie­niu ży­cia we­wnętrz­ne­go, uczy by­cia opa­no­wa­nym, uważ­nym, po­ma­ga w od­zy­ska­niu we­wnętrz­nej har­mo­nii. Mil­cze­nie mó­wi cza­sa­mi wię­cej niż sło­wa.

Dla roz­wo­ju du­cho­we­go i psy­chicz­ne­go czło­wie­ka ład i har­mo­nia bio­rą się ze spo­koj­ne­go wnę­trza. Wte­dy JA mo­że spo­tkać się z trans­cen­den­cją. Jest bal­sa­mem dla du­szy, sprzy­ja re­flek­syj­ne­mu my­śle­niu. Dzię­ki niej do­strze­ga­my pięk­no przy­ro­dy, zbli­ża­my się do Bo­ga. Za­pla­nuj­my w na­szej co­dzien­no­ści czas mil­cze­nia i sa­mot­no­ści, bo od­no­wa ży­cia we­wnętrz­ne­go do­ko­nu­je się w ci­szy.
Usta­wicz­nie to­wa­rzy­szy nam ha­łas, szum in­for­ma­cyj­ny, po­śpiech, brak cza­su na re­laks i od­po­czy­nek. Współ­cze­sny czło­wiek wy­po­wia­da wie­le zbęd­nych słów, słów bez tre­ści, nie po­tra­fi uważ­nie słu­chać. Mło­dzi lu­dzie nie do­ce­nia­ją ci­szy, na­wet gdy się uczą lub wy­ko­nu­ją do­mo­we pra­ce, słu­cha­ją gło­śnej mu­zy­ki. Ob­ser­wu­je­my u nich przy­tę­pie­nie wraż­li­wo­ści słu­cho­wej i nie­rzad­ko słab­szą pa­mięć. Przy­by­wa uczniów nad­po­bu­dli­wych, z za­bu­rzo­ną kon­cen­tra­cją uwa­gi. To efekt ży­cia w co­raz więk­szym ha­ła­sie i po­śpie­chu.

W szko­łach dziś szcze­gól­nie po­trze­ba ci­szy, mil­cze­nia, sku­pie­nia. Po­trzeb­na jest edu­ka­cja wy­ci­sza­ją­ca oto­cze­nie ze­wnętrz­ne oraz wnę­trze mło­de­go czło­wie­ka. Do­ce­niaj­my zba­wien­ne dzia­ła­nia ci­szy i jej wa­lo­ry wy­cho­waw­cze.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Te­re­sa Ole­ar­czyk
  O kul­tu­rę ci­szy w edu­ka­cji szkol­nej
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  Bal­sam dla du­szy
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Mi­łość prze­ma­wia ci­szą
 • Al­do­na Ru­miń­ska-Szal­ska
  Oso­bli­wość ci­szy w wy­cho­wa­niu, edu­ka­cji i te­ra­pii
 • ks. Da­riusz Wilk CSMA
  Pe­da­go­gi­ka na­dziei
 • Zbi­gniew Kra­jew­ski
  Szko­ła (bez)wymagań
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Siód­my dzień ty­go­dnia
 • Gra­ży­na Ka­łuż­na-Lis
  Ży­cie za ży­cie
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Wy­cho­wa­nie do wol­no­ści w ro­dzi­nie
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  O pra­dziad­ku i cha­rak­te­rze
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Zmie­niam się na lep­sze. Sce­na­riusz za­jęć dla kla­sy IIIII szko­ły pod­sta­wo­wej z wy­ko­rzy­sta­niem opo­wia­da­nia „O pra­dziad­ku i cha­rak­te­rze”
 • Wy­ni­ki kon­kur­su „Nie chciej­cie oj­czy­zny, któ­ra was nic nie kosz­tu­je”
 • Jo­lan­ta Sa­sin
  „A to Pol­ska wła­śnie”. Lek­cje wy­cho­waw­cze dla klas IVVI o te­ma­ty­ce pa­trio­tycz­nej
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Pe­da­go­gi­ka ci­szy. Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.