04/2014 Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne

okladka_04-2014Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne jest za­da­niem ro­dzi­ny, Ko­ścio­ła, szko­ły. Od wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i współ­dzia­ła­nia tych śro­do­wisk wy­cho­waw­czych za­le­ży roz­wój re­li­gij­no-du­cho­wy dzie­ci i mło­dzie­ży. To wspól­ne zmie­rza­nie do roz­wo­ju peł­ni czło­wie­czeń­stwa mło­de­go czło­wie­ka po­le­ga na bu­dze­niu wia­ry, na­dziei i od­wa­gi, na przed­sta­wia­niu upo­rząd­ko­wa­ne­go świa­ta war­to­ści i kształ­to­wa­niu bo­ga­te­go ży­cia we­wnętrz­ne­go. Jest to wspo­ma­ga­nie bu­do­wa­nia dro­gi ży­cio­wej we­dług przy­ka­zań Bo­żych.

Ży­cie w obec­nych cza­sach cha­rak­te­ry­zu­je po­śpiech, kon­sump­cjo­nizm, uprzed­mio­to­wia­nie czło­wie­ka, ano­ni­mo­wość, prze­moc i agre­sja, cha­os in­for­ma­cyj­ny, re­la­ty­wizm mo­ral­ny, nie­do­ce­nia­nie war­to­ści du­cho­wych. Brak w nim peł­ne­go za­wie­rze­nia Bo­gu, sku­pie­nia mo­dli­tew­ne­go, co­dzien­nych przy­kła­dów na­szej re­la­cji z Bo­giem oraz mi­ło­ści bliź­nie­go.

W po­głę­bia­niu wia­ry waż­na jest mo­dli­twa, prak­ty­ki re­li­gij­ne, po­sze­rza­nie wie­dzy re­li­gij­nej, spo­tka­nie z czło­wie­kiem wie­rzą­cym i ży­ją­cym wia­rą. 27 kwiet­nia br. zo­sta­nie ogło­szo­ny świę­tym Jan Pa­weł II – wiel­ki Po­lak i wiel­ki pa­pież. Jan Pa­weł z mo­cą mó­wił o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu i wzy­wał nas do świę­to­ści.

Świę­tość jest moż­li­wa dla wszyst­kich, w każ­dym okre­sie ży­cia. To bli­skość i za­ży­łość z Pa­nem Bo­giem, usta­wicz­ne sta­ra­nie się o mi­łość. Kto do­sko­na­li mi­łość Bo­ga i bliź­nie­go, ten re­ali­zu­je chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie – dą­ży do świę­to­ści.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20143 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Fran­ci­szek Adam­ski
  Per­so­na­li­stycz­na wi­zja czło­wie­ka i kul­tu­ry u pod­staw wy­cho­wa­nia
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne i ka­te­che­za
 • Do­mi­ni­ka Stad­nic­ka-Strzem­bosz
  Zde­ma­sko­wać sub­sty­tut
 • Ane­ta Ray­za­cher-Ma­jew­ska
  Po­moc „pierw­szym ka­te­che­tom”
 • Ka­ro­li­na Sta­szak
  Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne dziec­ka w wie­ku przed­szkol­nym
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Czy dzie­ci ma­ją in­ne­go Bo­ga?
 • Ra­fał Rysz­ka
  O wy­cho­waw­cy
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wy­wać ra­zem
 • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
  W imię to­le­ran­cji…
 • Pa­try­cja Ko­ze­ra-Mi­ku­ła
  Kry­zys war­to­ści w okre­sie ado­le­scen­cji
 • Ju­sty­na Miel­nik
  W stro­nę war­to­ści w wy­cho­wa­niu
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  SAN­TO SUB­I­TO! Sce­na­riusz po­świę­co­ny Ja­no­wi Paw­ło­wi II w związ­ku z ka­no­ni­za­cją 27 kwiet­nia 2014 ro­ku
 • Ka­ro­li­na Id­ko­wiak
  Bi­blio­dra­ma, czy­li ak­tyw­ne po­zna­wa­nie Pi­sma Świę­te­go
 • Ma­te­usz Ma­zu­rek
  Bli­żej na­ucza­nia Ja­na Paw­ła II. Szkol­ny kon­kurs z lek­tu­ry Li­stu Apo­stol­skie­go Ja­na Paw­ła II Do mło­dych ca­łe­go świa­ta z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ro­ku Mło­dzie­ży
 • s. Wir­gi­nia Li­dia Miel­ca­rek OP
  Nie bo­ję się. Pro­po­zy­cja re­ko­lek­cji dla dzie­ci w szko­le pod­sta­wo­wej

Okład­ka: Fot. Grze­gorz Ga­łąz­ka

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.