04/2014 Wychowanie religijne

okladka_04-2014Wychowanie re­li­gijne jest za­da­niem ro­dziny, Kościoła, szkoły. Od wza­jem­nego zro­zu­mie­nia i współ­dzia­ła­nia tych śro­do­wisk wy­cho­waw­czych za­leży roz­wój religijno-duchowy dzieci i mło­dzieży. To wspólne zmie­rza­nie do roz­woju pełni czło­wie­czeń­stwa mło­dego czło­wieka po­lega na bu­dze­niu wiary, na­dziei i od­wagi, na przed­sta­wia­niu upo­rząd­ko­wa­nego świata war­to­ści i kształ­to­wa­niu bo­ga­tego ży­cia we­wnętrz­nego. Jest to wspo­ma­ga­nie bu­do­wa­nia drogi ży­cio­wej we­dług przy­ka­zań Bożych.

Życie w obec­nych cza­sach cha­rak­te­ry­zuje po­śpiech, kon­sump­cjo­nizm, uprzed­mio­to­wia­nie czło­wieka, ano­ni­mo­wość, prze­moc i agre­sja, chaos in­for­ma­cyjny, re­la­ty­wizm mo­ralny, nie­do­ce­nia­nie war­to­ści du­cho­wych. Brak w nim peł­nego za­wie­rze­nia Bogu, sku­pie­nia mo­dli­tew­nego, co­dzien­nych przy­kła­dów na­szej re­la­cji z Bogiem oraz mi­ło­ści bliź­niego.

W po­głę­bia­niu wiary ważna jest mo­dli­twa, prak­tyki re­li­gijne, po­sze­rza­nie wie­dzy re­li­gij­nej, spo­tka­nie z czło­wie­kiem wie­rzą­cym i ży­ją­cym wiarą. 27 kwiet­nia br. zo­sta­nie ogło­szony świę­tym Jan Paweł II – wielki Polak i wielki pa­pież. Jan Paweł z mocą mó­wił o Bożym Miłosierdziu i wzy­wał nas do świę­to­ści.

Świętość jest moż­liwa dla wszyst­kich, w każ­dym okre­sie ży­cia. To bli­skość i za­ży­łość z Panem Bogiem, usta­wiczne sta­ra­nie się o mi­łość. Kto do­sko­nali mi­łość Boga i bliź­niego, ten re­ali­zuje chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie – dąży do świę­to­ści.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Franciszek Adamski
  Personalistyczna wi­zja czło­wieka i kul­tury u pod­staw wy­cho­wa­nia
 • Natalia Maria Ruman
  Wychowanie re­li­gijne i ka­te­cheza
 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Zdemaskować sub­sty­tut
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Pomoc „pierw­szym ka­te­che­tom”
 • Karolina Staszak
  Wychowanie re­li­gijne dziecka w wieku przed­szkol­nym
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Czy dzieci mają in­nego Boga?
 • Rafał Ryszka
  O wy­cho­wawcy
 • Elżbieta Trojan
  Wychowywać ra­zem
 • Maria Fortuna-Sudor
  W imię to­le­ran­cji…
 • Patrycja Kozera-Mikuła
  Kryzys war­to­ści w okre­sie ado­le­scen­cji
 • Justyna Mielnik
  W stronę war­to­ści w wy­cho­wa­niu
 • Maria Mojzesowicz
  SANTO SUBITO! Scenariusz po­świę­cony Janowi Pawłowi II w związku z ka­no­ni­za­cją 27 kwiet­nia 2014 roku
 • Karolina Idkowiak
  Bibliodrama, czyli ak­tywne po­zna­wa­nie Pisma Świętego
 • Mateusz Mazurek
  Bliżej na­ucza­nia Jana Pawła II. Szkolny kon­kurs z lek­tury Listu Apostolskiego Jana Pawła II Do mło­dych ca­łego świata z oka­zji Międzynarodowego Roku Młodzieży
 • s. Wirginia Lidia Mielcarek OP
  Nie boję się. Propozycja re­ko­lek­cji dla dzieci w szkole pod­sta­wo­wej

Okładka: Fot. Grzegorz Gałązka 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.