04/2014 Wychowanie religijne

okladka_04-2014Wychowanie religijne jest zadaniem rodziny, Kościoła, szkoły. Od wzajemnego zrozumienia i współdziałania tych środowisk wychowawczych zależy rozwój religijno-duchowy dzieci i młodzieży. To wspólne zmierzanie do rozwoju pełni człowieczeństwa młodego człowieka polega na budzeniu wiary, nadziei i odwagi, na przedstawianiu uporządkowanego świata wartości i kształtowaniu bogatego życia wewnętrznego. Jest to wspomaganie budowania drogi życiowej według przykazań Bożych.

Życie w obecnych czasach charakteryzuje pośpiech, konsumpcjonizm, uprzedmiotowianie człowieka, anonimowość, przemoc i agresja, chaos informacyjny, relatywizm moralny, niedocenianie wartości duchowych. Brak w nim pełnego zawierzenia Bogu, skupienia modlitewnego, codziennych przykładów naszej relacji z Bogiem oraz miłości bliźniego.

W pogłębianiu wiary ważna jest modlitwa, praktyki religijne, poszerzanie wiedzy religijnej, spotkanie z człowiekiem wierzącym i żyjącym wiarą. 27 kwietnia br. zostanie ogłoszony świętym Jan Paweł II – wielki Polak i wielki papież. Jan Paweł z mocą mówił o Bożym Miłosierdziu i wzywał nas do świętości.

Świętość jest możliwa dla wszystkich, w każdym okresie życia. To bliskość i zażyłość z Panem Bogiem, ustawiczne staranie się o miłość. Kto doskonali miłość Boga i bliźniego, ten realizuje chrześcijańskie powołanie – dąży do świętości.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 04-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Franciszek Adamski
  Personalistyczna wizja człowieka i kultury u podstaw wychowania
 • Natalia Maria Ruman
  Wychowanie religijne i katecheza
 • Dominika Stadnicka-Strzembosz
  Zdemaskować substytut
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Pomoc „pierwszym katechetom”
 • Karolina Staszak
  Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Czy dzieci mają innego Boga?
 • Rafał Ryszka
  O wychowawcy
 • Elżbieta Trojan
  Wychowywać razem
 • Maria Fortuna-Sudor
  W imię tolerancji…
 • Patrycja Kozera-Mikuła
  Kryzys wartości w okresie adolescencji
 • Justyna Mielnik
  W stronę wartości w wychowaniu
 • Maria Mojzesowicz
  SANTO SUBITO! Scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 roku
 • Karolina Idkowiak
  Bibliodrama, czyli aktywne poznawanie Pisma Świętego
 • Mateusz Mazurek
  Bliżej nauczania Jana Pawła II. Szkolny konkurs z lektury Listu Apostolskiego Jana Pawła II Do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży
 • s. Wirginia Lidia Mielcarek OP
  Nie boję się. Propozycja rekolekcji dla dzieci w szkole podstawowej

Okładka: Fot. Grzegorz Gałązka

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.