04/2013 Wolnośœć i odpowiedzialnoœść

okladka_04-2013

Człowiek jest istotą ro­zumną i wolną, jest ob­da­ro­wany swo­istą nie­za­leż­no­ścią. Wolny wy­bór, sa­mo­dzielne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji czyni czło­wieka od­po­wie­dzial­nym za swoje czyny i za swoje ży­cie. Wolność jest ogra­ni­czona ro­zu­mem i wolą, jest kon­tro­lo­wana na­szym su­mie­niem. Prawdziwa wol­ność daje po­kój we­wnętrzny, ale wy­maga pracy nad sobą, sa­mo­dy­scy­pliny. To wol­ność i od­po­wie­dzial­ność jest fun­da­men­tem na­szego czło­wie­czeń­stwa.

Przeciwnym bie­gu­nem wol­no­ści jest znie­wo­le­nie i nie­od­po­wie­dzial­ność. Oderwanie wol­no­ści od prawdy, do­bra, spra­wie­dli­wo­ści w du­żym stop­niu ją ogra­ni­cza. Można nad­uży­wać wol­no­ści. Ale czy warto wy­bie­rać sa­mo­wolę, nie li­czyć się z ni­kim i z ni­czym, nie prze­strze­gać za­ka­zów, na­ka­zów, prawa? Wolność i od­po­wie­dzial­ność w wy­cho­wa­niu roz­wija się po­przez sa­mo­dzielne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji, w at­mos­fe­rze za­ufa­nia, życz­li­wo­ści, wza­jem­nego sza­cunku. Młody czło­wiek po­wi­nien czuć się bez­pieczny, mieć po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści za swoje słowa, czyny, prze­strze­gać za­sad mo­ral­nych. Wolność trak­to­wana jest jako wielki dar i rów­no­cze­śnie jako ważne za­da­nie, bo wol­ność oso­bi­sta do­ty­czy na­szych po­staw, za­cho­wań, wy­bo­rów, na­szego po­stę­po­wa­nia, za które po­no­simy od­po­wie­dzial­ność.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Maria Madejowa
  Wolność miarą god­no­ści czło­wieka
 • Maria Tota
  Ojciec Paweł Mynarz – twórcą na­uczy­ciel­skiej „Ostoi”
 • Natalia Maria Ruman
  Porządek praw i war­to­ści
 • Jacek Urban
  Rozważania o wol­no­ści
 • ks. Marek Dziewiecki
  Chrześcijańska doj­rza­łość: wol­ność
 • ks. Stefan Koperek CR
  Matka Zofia Czeska – wielka fe­mi­nistka chrze­ści­jań­ska
 • Ilona Gołębiewska
  Odpowiedzialność pe­da­goga
 • Lidia Peplińska
  Człowiek na­szych cza­sów
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Być czło­wie­kiem czyli być od­po­wie­dzial­nym
 • Katarzyna Bocheńska-Włostowska
  Pedagog w roli wy­cho­wu­ją­cego
 • Jacek Urban
  Prawa ucznia
 • Łukasz Radwan
  Samodyscyplina
 • Katarzyna Świeczkowska
  O wol­no­ści
 • Aldona Ruman
  Odpowiedzialność za wła­sne wy­bory. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Agnieszka Kaczor
  Dom i prze­strzeń wol­no­ści
 • Iwona Bożena Bukrejewska
  Wolność (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne)

Okładka i gra­fika w nu­me­rze – ks. Mirosław Barański 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.