04/2013 Wolnośœć i odpowiedzialnoœść

okladka_04-2013

Czło­wiek jest isto­tą ro­zum­ną i wol­ną, jest ob­da­ro­wa­ny swo­istą nie­za­leż­no­ścią. Wol­ny wy­bór, sa­mo­dziel­ne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji czy­ni czło­wie­ka od­po­wie­dzial­nym za swo­je czy­ny i za swo­je ży­cie. Wol­ność jest ogra­ni­czo­na ro­zu­mem i wo­lą, jest kon­tro­lo­wa­na na­szym su­mie­niem. Praw­dzi­wa wol­ność da­je po­kój we­wnętrz­ny, ale wy­ma­ga pra­cy nad so­bą, sa­mo­dy­scy­pli­ny. To wol­ność i od­po­wie­dzial­ność jest fun­da­men­tem na­sze­go czło­wie­czeń­stwa.

Prze­ciw­nym bie­gu­nem wol­no­ści jest znie­wo­le­nie i nie­od­po­wie­dzial­ność. Ode­rwa­nie wol­no­ści od praw­dy, do­bra, spra­wie­dli­wo­ści w du­żym stop­niu ją ogra­ni­cza. Moż­na nad­uży­wać wol­no­ści. Ale czy war­to wy­bie­rać sa­mo­wo­lę, nie li­czyć się z ni­kim i z ni­czym, nie prze­strze­gać za­ka­zów, na­ka­zów, pra­wa? Wol­ność i od­po­wie­dzial­ność w wy­cho­wa­niu roz­wi­ja się po­przez sa­mo­dziel­ne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji, w at­mos­fe­rze za­ufa­nia, życz­li­wo­ści, wza­jem­ne­go sza­cun­ku. Mło­dy czło­wiek po­wi­nien czuć się bez­piecz­ny, mieć po­czu­cie od­po­wie­dzial­no­ści za swo­je sło­wa, czy­ny, prze­strze­gać za­sad mo­ral­nych. Wol­ność trak­to­wa­na jest ja­ko wiel­ki dar i rów­no­cze­śnie ja­ko waż­ne za­da­nie, bo wol­ność oso­bi­sta do­ty­czy na­szych po­staw, za­cho­wań, wy­bo­rów, na­sze­go po­stę­po­wa­nia, za któ­re po­no­si­my od­po­wie­dzial­ność.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ma­ria Ma­de­jo­wa
  Wol­ność mia­rą god­no­ści czło­wie­ka
 • Ma­ria To­ta
  Oj­ciec Pa­weł My­narz – twór­cą na­uczy­ciel­skiej „Ostoi”
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Po­rzą­dek praw i war­to­ści
 • Ja­cek Urban
  Roz­wa­ża­nia o wol­no­ści
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Chrze­ści­jań­ska doj­rza­łość: wol­ność
 • ks. Ste­fan Ko­pe­rek CR
  Mat­ka Zo­fia Cze­ska – wiel­ka fe­mi­nist­ka chrze­ści­jań­ska
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Od­po­wie­dzial­ność pe­da­go­ga
 • Li­dia Pe­pliń­ska
  Czło­wiek na­szych cza­sów
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Być czło­wie­kiem czy­li być od­po­wie­dzial­nym
 • Ka­ta­rzy­na Bo­cheń­ska-Wło­stow­ska
  Pe­da­gog w ro­li wy­cho­wu­ją­ce­go
 • Ja­cek Urban
  Pra­wa ucznia
 • Łu­kasz Ra­dwan
  Sa­mo­dy­scy­pli­na
 • Ka­ta­rzy­na Świecz­kow­ska
  O wol­no­ści
 • Al­do­na Ru­man
  Od­po­wie­dzial­ność za wła­sne wy­bo­ry. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Agniesz­ka Ka­czor
  Dom i prze­strzeń wol­no­ści
 • Iwo­na Bo­że­na Bu­kre­jew­ska
  Wol­ność (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne)

Okład­ka i gra­fi­ka w nu­me­rze – ks. Mi­ro­sław Ba­rań­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.