04/2012 Katecheza w szkole

okladka_04-2012

W pro­ce­sie ewan­ge­li­za­cji istotną rolę pełni ka­te­chi­za­cja, która pro­wa­dzi do Chrystusa, umac­nia wiarę, uczy bez­in­te­re­sow­nego an­ga­żo­wa­nia się na rzecz dru­giej osoby i na rzecz wspól­noty, w któ­rej ży­jemy. Przynależność do Kościoła zo­bo­wią­zuje do prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy re­li­gij­nej, da­wa­nia do­brego przy­kładu, wpro­wa­dza­nia w świat war­to­ści. Formacja chrze­ści­jań­ska obej­muje naj­waż­niej­sze sfery na­szego ży­cia, a zna­jo­mość Pisma Świętego, uczest­nic­two w li­tur­gii, przy­kłady ży­cia we­dług chrze­ści­jań­skich war­to­ści uka­zują sens ży­cia czło­wieka.

Prowadzenie za­jęć w ra­mach ka­te­chezy szkol­nej jest za­da­niem od­po­wie­dzial­nym i trud­nym. Aby ka­te­cheta do­brze ka­te­chi­zo­wał, musi być czło­wie­kiem ży­wej wiary i z pa­sją ją prze­ka­zy­wać. Musi wkła­dać wiele wy­siłku i po­my­sło­wo­ści, aby lek­cje re­li­gii były in­te­re­su­jące i po­ży­teczne. Musi uka­zy­wać prawdy wiary jako zwią­zane z ży­ciem, a swoją po­stawą ma wzbu­dzać en­tu­zjazm dla świata war­to­ści. Powinien nada­wać kie­ru­nek ży­ciu mło­dego czło­wieka.

W na­ucza­niu re­li­gii ważny jest wła­ściwy do­bór me­tod pracy, form pro­wa­dze­nia za­jęć, środ­ków dy­dak­tycz­nych. Do mło­dego po­ko­le­nia ła­twiej do­trzeć po­przez środki spo­łecz­nego prze­kazu, ko­mu­ni­ka­cję me­dialną. Współczesna ka­te­cheza w sze­ro­kim za­kre­sie ko­rzy­sta z in­ter­ne­to­wych plat­form edu­ka­cyj­nych, pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, ma­te­ria­łów o wy­so­kich wa­lo­rach me­ry­to­rycz­nych i ar­ty­stycz­nych.

Na te­mat ka­te­chezy wiele razy wy­po­wia­dał się Bł. Jan Paweł II. Za szcze­gól­nie ważne uznaje się ad­hor­ta­cję Catechesi tra­den­dae, prze­mó­wie­nia wy­gło­szone pod­czas piel­grzy­mek do Ojczyzny, ho­mi­lię wy­gło­szoną do ka­te­che­tów i na­uczy­cieli re­li­gii pod­czas 2000 Roku Jubileuszowego w Rzymie. Katecheza pro­wa­dzona sys­te­ma­tycz­nie, przy współ­dzia­ła­niu wszyst­kich wspól­not wy­cho­waw­czych, wpro­wa­dza młode po­ko­le­nie w peł­nię ży­cia chrze­ści­jań­skiego. Ponad dwa­dzie­ścia lat obec­no­ści re­li­gii w na­szych szko­łach, to czas wspól­nej tro­ski o wy­cho­wa­nie mło­dego po­ko­le­nia przez ro­dzinę, szkołę i Kościół.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Roman Balunowski
  Praca ka­te­chety
 • Aneta Edyta Frączak
  O funk­cjach ka­te­chezy
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Co z tą ka­te­chezą?
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Metody dy­dak­tyczne w na­ucza­niu re­li­gii
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dialog z Bogiem
 • Barbara Surma
  Katecheza Dobrego Pasterza. Innowacyjne roz­wią­za­nia w wy­cho­wa­niu re­li­gij­nym dziecka
 • Urszula Olek
  Nauczanie mo­dli­twy
 • Aldona Rumińska
  Modlitwa nie tylko sło­wem
 • Ewa Gałązka
  Religia w szkole
 • Aneta Rayzacher-Majewska
  „Torba o Panu Bogu” czyli o po­mo­cach ka­te­che­tycz­nych
 • Maria Mojzesowicz
  Litania ka­te­chety
 • Karolina Staszak
  Idea wcze­snej Komunii Świętej
 • Paweł Janicki
  Dokąd zdąża pol­ska katecheza?(fragmenty li­stu do Redakcji)
 • Konrad Nowak-Kluczyński
  Wychowanie re­li­gijne
 • Barbara
  Po co są księża?
 • Urszula Olek
  Dzieci z pa­sją, mło­dzi z pa­sją. Projekt ka­te­che­tyczny
 • Renata Chrzanowska
  Spotkanie z dru­gim czło­wie­kiem
 • Ewelina Czajkowska
  Katecheza w szkole(zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)
 • Teresa Piwowarczyk
  Tydzień z Biblią. Scenariusz te­atralny
 • Katarzyna Jasztal
  Bolesna pa­mięć
 • Elżbieta Trojan
  Katyń – prawda i pamięć(bibliografia w wy­bo­rze)
 • Ewa Kaźmierczak-Olejnik
  Najlepiej jest w domu. Scenariusz przed­sta­wie­nia te­atrzyku ku­kieł­ko­wego na Dzień Matki… i nie tylko

Okładka: fot. Irena Załuska 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.