04/2012 Ka­te­che­za w szko­le

okladka_04-2012

W pro­ce­sie ewan­ge­li­za­cji istot­ną ro­lę peł­ni ka­te­chi­za­cja, któ­ra pro­wa­dzi do Chry­stu­sa, umac­nia wia­rę, uczy bez­in­te­re­sow­ne­go an­ga­żo­wa­nia się na rzecz dru­giej oso­by i na rzecz wspól­no­ty, w któ­rej ży­je­my. Przy­na­leż­ność do Ko­ścio­ła zo­bo­wią­zu­je do prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy re­li­gij­nej, da­wa­nia do­bre­go przy­kła­du, wpro­wa­dza­nia w świat war­to­ści. For­ma­cja chrze­ści­jań­ska obej­mu­je naj­waż­niej­sze sfe­ry na­sze­go ży­cia, a zna­jo­mość Pi­sma Świę­te­go, uczest­nic­two w li­tur­gii, przy­kła­dy ży­cia we­dług chrze­ści­jań­skich war­to­ści uka­zu­ją sens ży­cia czło­wie­ka.

Pro­wa­dze­nie za­jęć w ra­mach ka­te­che­zy szkol­nej jest za­da­niem od­po­wie­dzial­nym i trud­nym. Aby ka­te­che­ta do­brze ka­te­chi­zo­wał, mu­si być czło­wie­kiem ży­wej wia­ry i z pa­sją ją prze­ka­zy­wać. Mu­si wkła­dać wie­le wy­sił­ku i po­my­sło­wo­ści, aby lek­cje re­li­gii by­ły in­te­re­su­ją­ce i po­ży­tecz­ne. Mu­si uka­zy­wać praw­dy wia­ry ja­ko zwią­za­ne z ży­ciem, a swo­ją po­sta­wą ma wzbu­dzać en­tu­zjazm dla świa­ta war­to­ści. Po­wi­nien nada­wać kie­ru­nek ży­ciu mło­de­go czło­wie­ka.

W na­ucza­niu re­li­gii waż­ny jest wła­ści­wy do­bór me­tod pra­cy, form pro­wa­dze­nia za­jęć, środ­ków dy­dak­tycz­nych. Do mło­de­go po­ko­le­nia ła­twiej do­trzeć po­przez środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, ko­mu­ni­ka­cję me­dial­ną. Współ­cze­sna ka­te­che­za w sze­ro­kim za­kre­sie ko­rzy­sta z in­ter­ne­to­wych plat­form edu­ka­cyj­nych, pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych, ma­te­ria­łów o wy­so­kich wa­lo­rach me­ry­to­rycz­nych i ar­ty­stycz­nych.

Na te­mat ka­te­che­zy wie­le ra­zy wy­po­wia­dał się Bł. Jan Pa­weł II. Za szcze­gól­nie waż­ne uzna­je się ad­hor­ta­cję Ca­te­che­si tra­den­dae, prze­mó­wie­nia wy­gło­szo­ne pod­czas piel­grzy­mek do Oj­czy­zny, ho­mi­lię wy­gło­szo­ną do ka­te­che­tów i na­uczy­cie­li re­li­gii pod­czas 2000 Ro­ku Ju­bi­le­uszo­we­go w Rzy­mie. Ka­te­che­za pro­wa­dzo­na sys­te­ma­tycz­nie, przy współ­dzia­ła­niu wszyst­kich wspól­not wy­cho­waw­czych, wpro­wa­dza mło­de po­ko­le­nie w peł­nię ży­cia chrze­ści­jań­skie­go. Po­nad dwa­dzie­ścia lat obec­no­ści re­li­gii w na­szych szko­łach, to czas wspól­nej tro­ski o wy­cho­wa­nie mło­de­go po­ko­le­nia przez ro­dzi­nę, szko­łę i Ko­ściół.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Ro­man Ba­lu­now­ski
  Pra­ca ka­te­che­ty
 • Ane­ta Edy­ta Frą­czak
  O funk­cjach ka­te­che­zy
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Co z tą ka­te­che­zą?
 • Ane­ta Ray­za­cher-Ma­jew­ska
  Me­to­dy dy­dak­tycz­ne w na­ucza­niu re­li­gii
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Dia­log z Bo­giem
 • Bar­ba­ra Sur­ma
  Ka­te­che­za Do­bre­go Pa­ste­rza. In­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w wy­cho­wa­niu re­li­gij­nym dziec­ka
 • Ur­szu­la Olek
  Na­ucza­nie mo­dli­twy
 • Al­do­na Ru­miń­ska
  Mo­dli­twa nie tyl­ko sło­wem
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Re­li­gia w szko­le
 • Ane­ta Ray­za­cher-Ma­jew­ska
  „Tor­ba o Pa­nu Bo­gu” czy­li o po­mo­cach ka­te­che­tycz­nych
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Li­ta­nia ka­te­che­ty
 • Ka­ro­li­na Sta­szak
  Idea wcze­snej Ko­mu­nii Świę­tej
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Do­kąd zdą­ża pol­ska katecheza?(fragmenty li­stu do Re­dak­cji)
 • Kon­rad No­wak-Klu­czyń­ski
  Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne
 • Bar­ba­ra
  Po co są księ­ża?
 • Ur­szu­la Olek
  Dzie­ci z pa­sją, mło­dzi z pa­sją. Pro­jekt ka­te­che­tycz­ny
 • Re­na­ta Chrza­now­ska
  Spo­tka­nie z dru­gim czło­wie­kiem
 • Ewe­li­na Czaj­kow­ska
  Ka­te­che­za w szkole(zestawienie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)
 • Te­re­sa Pi­wo­war­czyk
  Ty­dzień z Bi­blią. Sce­na­riusz te­atral­ny
 • Ka­ta­rzy­na Jasz­tal
  Bo­le­sna pa­mięć
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Ka­tyń – praw­da i pamięć(bibliografia w wy­bo­rze)
 • Ewa Kaź­mier­czak-Olej­nik
  Naj­le­piej jest w do­mu. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia te­atrzy­ku ku­kieł­ko­we­go na Dzień Mat­ki… i nie tyl­ko

Okład­ka: fot. Ire­na Za­łu­ska

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.