04/2007 Za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne

okladka_04-2007W wy­cho­wa­niu dzie­ci i mło­dzie­ży du­że zna­cze­nie ma do­brze za­go­spo­da­ro­wa­ny czas wol­ny oraz do­bra or­ga­ni­za­cja i ja­kość pro­wa­dzo­nych za­jęć po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych. Za­ję­cia te słu­żą roz­wo­jo­wi zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań uczniów, roz­bu­dza­ją ich po­trze­by in­te­lek­tu­al­ne, du­cho­we, kul­tu­ro­we, umoż­li­wia­ją ak­tyw­ny kon­takt z na­uką, mu­zy­ką, te­atrem, spor­tem, tu­ry­sty­ką. Uczą do­brej ko­mu­ni­ka­cji, współ­dzia­ła­nia i współ­pra­cy, kształ­tu­ją oso­bo­wość, umie­jęt­no­ści spo­łecz­ne, utrwa­la­ją po­zy­tyw­ne wzor­ce za­cho­wań.

Sta­le wzra­sta za­po­trze­bo­wa­nie na cie­ka­wą, zróż­ni­co­wa­ną pro­gra­mo­wo, o wy­so­kim po­zio­mie me­ry­to­rycz­nym ofer­tę za­jęć cza­su wol­ne­go dla wszyst­kich grup wie­ko­wych. Po­trzeb­ni są na­uczy­cie­le i in­struk­to­rzy do­brze zna­ją­cy me­to­dy­kę pra­cy za­jęć po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych oraz od­po­wied­nio przy­go­to­wa­na ba­za i wy­po­sa­że­nie szkół i pla­có­wek oświa­to­wych do pro­wa­dze­nia tej dzia­łal­no­ści.

Szko­ły i pla­ców­ki oświa­to­we po­win­ny pro­wa­dzić kom­plek­so­wą współ­pra­cę w za­kre­sie edu­ka­cji cza­su wol­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży, ucząc sa­mo­dziel­no­ści i ak­tyw­no­ści, współ­dzia­ła­nia i współ­pra­cy.

Te­ma­ty­ka za­jęć cza­su wol­ne­go po­win­na do­ty­czyć wszyst­kich ob­sza­rów ży­cia czło­wie­ka: zdro­wie, gry i za­ba­wy ru­cho­we, pły­wa­nie, jaz­da na ro­we­rze, gim­na­sty­ka ko­rek­cyj­na, sport i tu­ry­sty­ka, ak­tyw­ne włą­cze­nie się w spo­łe­czeń­stwo in­for­ma­tycz­ne, na­by­wa­nie umie­jęt­no­ści spraw­ne­go po­słu­gi­wa­nia się współ­cze­sną tech­ni­ką oraz ję­zy­ka­mi ob­cy­mi. Po­win­na do­ty­czyć tak­że przy­go­to­wa­nia do funk­cjo­no­wa­nia w okre­ślo­nych ro­lach spo­łecz­nych, bu­do­wa­nia po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa i toż­sa­mo­ści oraz wła­ści­wych re­la­cji z ró­wie­śni­ka­mi i do­ro­sły­mi, dzia­ła­nia na rzecz in­nych, savoir−vivre’u, ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w od­bio­rze sztu­ki daw­nej i współ­cze­snej, mu­zy­ko­wa­nia, za­jęć te­atral­nych, dzien­ni­kar­skich itp.

Na­le­ży do­ce­nić wa­lo­ry wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tycz­ne te­go ty­pu za­jęć i po­sze­rzać ich ofer­tę. Ta­ka szan­sa się po­ja­wia, bo na edu­ka­cję po­za­lek­cyj­ną zo­sta­ną prze­zna­czo­ne spo­re środ­ki fi­nan­so­we z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go, Dzia­ła­nie „Wy­rów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych oraz roz­wój kom­pe­ten­cji klu­czo­wych”, prio­ry­te­tu III „Wy­so­ka ja­kość oświa­ty”, pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Ka­pi­tał Ludz­ki na la­ta 2007−2013.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 04-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Łu­kasz Zych
  Bar­wy wo­lon­ta­ria­tu
 • Be­ata Chu­do­ba
  Ma­li wo­lon­ta­riu­sze
 • An­na So­ko­łow­ska
  „Ca­ri­tas” szko­łą wraż­li­wo­ści
 • Mag­da­le­na Tyl­man
  Szkol­ne Ko­ła „Ca­ri­tas”
 • Bar­ba­ra Rzeź­ni­kie­wicz
  Mło­dzież ma ser­ce
 • Ma­ria To­ta
  OSTO­JA w Kra­ko­wie Mo­gi­le
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Zmar­twych­wsta­ją­ca mi­łość
 • Le­szek Ko­ło­siń­ski
  Czas wol­ny
 • Ro­ma­na Cynk
  Wiel­ka ci­sza
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Prze­ciw pu­st­ce i umie­ra­niu du­szy
 • Ry­szar­da Ewa Ber­nac­ka
  Mło­dzież i po­li­ty­ka
 • Ol­ga La­cho­wicz
  Mu­zy­ka w wy­cho­wa­niu
 • Ol­ga La­cho­wicz
  Ze­spół chó­ral­ny
 • Ma­ria Szym­czyk
  Ar­te­te­ra­pia
 • Wan­da Pa­pu­go­wa
  Czy gro­zi nam paj­do­kra­cja?
 • Peł­ny tekst wy­stą­pie­nia min. Ro­ma­na Gier­ty­cha na spo­tka­niu eu­ro­pej­skich mi­ni­strów edu­ka­cji w He­idel­ber­gu
 • Z ks. Ja­nem Twar­dow­skim roz­ma­wia Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Spoj­rze­nie na De­ka­log cz. IV
 • s. Ha­li­na Mol, Iwo­na Pasławska−Smęder, Mał­go­rza­ta Wąt­kow­ska
  Nie po­zwól­cie umrzeć na­dziei. Sce­na­riusz za­jęć
 • Bar­ba­ra Ko­moń
  Wiel­ka­noc­ny po­ra­nek. Sce­na­riusz dla szko­ły pod­sta­wo­wej

Okład­ka: fot. Wło­dzi­mierz Pła­ne­ta

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.