04/2007 Zajęcia pozalekcyjne

okladka_04-2007W wy­cho­wa­niu dzieci i mło­dzieży duże zna­cze­nie ma do­brze za­go­spo­da­ro­wany czas wolny oraz do­bra or­ga­ni­za­cja i ja­kość pro­wa­dzo­nych za­jęć po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych. Zajęcia te służą roz­wo­jowi zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań uczniów, roz­bu­dzają ich po­trzeby in­te­lek­tu­alne, du­chowe, kul­tu­rowe, umoż­li­wiają ak­tywny kon­takt z na­uką, mu­zyką, te­atrem, spor­tem, tu­ry­styką. Uczą do­brej ko­mu­ni­ka­cji, współ­dzia­ła­nia i współ­pracy, kształ­tują oso­bo­wość, umie­jęt­no­ści spo­łeczne, utrwa­lają po­zy­tywne wzorce za­cho­wań.

Stale wzra­sta za­po­trze­bo­wa­nie na cie­kawą, zróż­ni­co­waną pro­gra­mowo, o wy­so­kim po­zio­mie me­ry­to­rycz­nym ofertę za­jęć czasu wol­nego dla wszyst­kich grup wie­ko­wych. Potrzebni są na­uczy­ciele i in­struk­to­rzy do­brze zna­jący me­to­dykę pracy za­jęć po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych oraz od­po­wied­nio przy­go­to­wana baza i wy­po­sa­że­nie szkół i pla­có­wek oświa­to­wych do pro­wa­dze­nia tej dzia­łal­no­ści.

Szkoły i pla­cówki oświa­towe po­winny pro­wa­dzić kom­plek­sową współ­pracę w za­kre­sie edu­ka­cji czasu wol­nego dzieci i mło­dzieży, ucząc sa­mo­dziel­no­ści i ak­tyw­no­ści, współ­dzia­ła­nia i współ­pracy.

Tematyka za­jęć czasu wol­nego po­winna do­ty­czyć wszyst­kich ob­sza­rów ży­cia czło­wieka: zdro­wie, gry i za­bawy ru­chowe, pły­wa­nie, jazda na ro­we­rze, gim­na­styka ko­rek­cyjna, sport i tu­ry­styka, ak­tywne włą­cze­nie się w spo­łe­czeń­stwo in­for­ma­tyczne, na­by­wa­nie umie­jęt­no­ści spraw­nego po­słu­gi­wa­nia się współ­cze­sną tech­niką oraz ję­zy­kami ob­cymi. Powinna do­ty­czyć także przy­go­to­wa­nia do funk­cjo­no­wa­nia w okre­ślo­nych ro­lach spo­łecz­nych, bu­do­wa­nia po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa i toż­sa­mo­ści oraz wła­ści­wych re­la­cji z ró­wie­śni­kami i do­ro­słymi, dzia­ła­nia na rzecz in­nych, savoir−vivre’u, ak­tyw­nego uczest­nic­twa w od­bio­rze sztuki daw­nej i współ­cze­snej, mu­zy­ko­wa­nia, za­jęć te­atral­nych, dzien­ni­kar­skich itp.

Należy do­ce­nić wa­lory wy­cho­waw­cze i pro­fi­lak­tyczne tego typu za­jęć i po­sze­rzać ich ofertę. Taka szansa się po­ja­wia, bo na edu­ka­cję po­za­lek­cyjną zo­staną prze­zna­czone spore środki fi­nan­sowe z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie „Wyrównywanie szans edu­ka­cyj­nych oraz roz­wój kom­pe­ten­cji klu­czo­wych”, prio­ry­tetu III „Wysoka ja­kość oświaty”, pro­gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007−2013.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 04-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Łukasz Zych
  Barwy wo­lon­ta­riatu
 • Beata Chudoba
  Mali wo­lon­ta­riu­sze
 • Anna Sokołowska
  „Caritas” szkołą wraż­li­wo­ści
 • Magdalena Tylman
  Szkolne Koła „Caritas”
 • Barbara Rzeźnikiewicz
  Młodzież ma serce
 • Maria Tota
  OSTOJA w Krakowie Mogile
 • ks. Marek Dziewiecki
  Zmartwychwstająca mi­łość
 • Leszek Kołosiński
  Czas wolny
 • Romana Cynk
  Wielka ci­sza
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Przeciw pu­stce i umie­ra­niu du­szy
 • Ryszarda Ewa Bernacka
  Młodzież i po­li­tyka
 • Olga Lachowicz
  Muzyka w wy­cho­wa­niu
 • Olga Lachowicz
  Zespół chó­ralny
 • Maria Szymczyk
  Arteterapia
 • Wanda Papugowa
  Czy grozi nam paj­do­kra­cja?
 • Pełny tekst wy­stą­pie­nia min. Romana Giertycha na spo­tka­niu eu­ro­pej­skich mi­ni­strów edu­ka­cji w Heidelbergu
 • Z ks. Janem Twardowskim roz­ma­wia Czesław Mirosław Szczepaniak
  Spojrzenie na Dekalog cz. IV
 • s. Halina Mol, Iwona Pasławska−Smęder, Małgorzata Wątkowska
  Nie po­zwól­cie umrzeć na­dziei. Scenariusz za­jęć
 • Barbara Komoń
  Wielkanocny po­ra­nek. Scenariusz dla szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: fot. Włodzimierz Płaneta

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.