03/2020 Edu­ka­cja czy­tel­ni­cza

okladka_03-2020Kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań oraz kom­pe­ten­cji czy­tel­ni­czych dzie­ci i mło­dzie­ży jest waż­nym za­da­niem do­mu ro­dzin­ne­go, szko­ły, bi­blio­tek, in­sty­tu­cji kul­tu­ry. Czy­tel­nic­two od­gry­wa waż­ną ro­lę w roz­wo­ju oso­bo­wo­ści mło­de­go czło­wie­ka, wpro­wa­dza w świat war­to­ści, kształ­tu­je kul­tu­rę li­te­rac­ką, po­czu­cie pięk­na. Czy­ta­nie umoż­li­wia kon­takt z kul­tu­rą i sztu­ką, wzbo­ga­ca słow­nic­two, po­bu­dza in­te­lekt, wy­obraź­nię, emo­cje, in­spi­ru­je es­te­tycz­nie i etycz­nie. Po­sze­rza wie­dzę o ota­cza­ją­cym świe­cie, po­zwa­la śle­dzić roz­wój my­śli ludz­kiej, do­star­cza tak­że re­lak­su, roz­ryw­ki.

Zmie­nia­ją się upodo­ba­nia czy­tel­ni­cze. Czy­ta­ją­cy szu­ka w książ­kach od­po­wie­dzi na in­te­re­su­ją­ce go py­ta­nia. Du­żym za­in­te­re­so­wa­niem wśród mło­dych czy­tel­ni­ków cie­szą się po­wie­ści fan­ta­stycz­ne, li­te­ra­tu­ra peł­na wi­zji przy­szło­ści, książ­ki przy­go­do­we, oby­cza­jo­we. Ale nie­zbęd­ny jest ka­non kul­tu­ro­wy, pe­wien za­kres wie­dzy wspól­nej, zna­jo­mość li­te­ra­tu­ry kla­sycz­nej, któ­ra uła­twia mię­dzy­ludz­ką ko­mu­ni­ka­cję.

Nie za­chę­ca do czy­ta­nia przy­mus, nie­zna­jo­mość ce­lu tej ak­tyw­no­ści, gdy tekst jest nie­cie­ka­wy, nie­in­te­re­su­ją­cy, gdy czy­tel­nik czu­je się bez­rad­ny wo­bec tek­stu, nie ma na­wy­ku spraw­ne­go czy­ta­nia, nie czu­je po­trze­by kon­tak­tu z książ­ką.

War­to pro­mo­wać kul­tu­rę ro­dzin­ne­go czy­ta­nia, za­szcze­piać od naj­młod­szych lat mi­łość do ksią­żek. W szko­le wszy­scy na­uczy­cie­le-wy­cho­waw­cy po­win­ni usta­wicz­nie trosz­czyć się o kul­tu­rę czy­tel­ni­czą uczniów. Do­bór lek­tu­ry na­le­ży do­sto­so­wać do wie­ku, moż­li­wo­ści po­znaw­czych, za­in­te­re­so­wań. Trze­ba uczyć wy­bo­ru od­po­wied­niej lek­tu­ry i roz­ma­wiać o czy­ta­nych książ­kach. Po­trzeb­ny jest uła­twio­ny do­stęp do war­to­ścio­wej książ­ki, do cza­so­pism, miej­sce i wie­le oka­zji do wspól­ne­go czy­ta­nia, a tak­że przy­kład do­ro­słych. Edu­ka­cja czy­tel­ni­cza ma przy­go­to­wać mło­de po­ko­le­nie do ko­rzy­sta­nia z dóbr cy­wi­li­za­cji, kry­tycz­ne­go od­bio­ru, do two­rze­nia dóbr kul­tu­ry.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20203 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

  • Nie wpa­jaj­cie im mar­twej wie­dzy…
  • Kul­tu­ra czy­ta­nia – jak ją two­rzyć i wspie­rać w do­mu ro­dzin­nym
  • Jak za­in­te­re­so­wać chłop­ców książ­ka­mi
  • Czy­ta­nie na ekra­nie? Nie­ko­niecz­nie
  • Zwyr­ta­ła, czy­li jak po­rwać do czy­ta­nia

Biu­le­tyn Kra­jo­we­go Dusz­pa­ster­stwa Na­uczy­cie­li

O po­wstań­cach i dzi­siej­szej mło­dzie­ży

wo­kół ko­mu­ni­ka­cji

  • Czy my wie­my, cze­go chce­my?

roz­mo­wa mie­sią­ca

  • Wy­grać z por­no­gra­fią

te­ka prak­ty­ka

  • Wio­sen­ne po­rząd­ki
  • Naj­prost­sze środ­ki, spek­ta­ku­lar­ne efek­ty
In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.