03/2018 Rodzina a emigracja

okladka_03-2018

W marcu ob­cho­dzimy Dzień Świętości Życia, któ­rego ce­lem jest pod­kre­śle­nie nad­rzęd­nej war­to­ści ży­cia ludz­kiego. Większość spo­łe­czeń­stwa i wiele sto­wa­rzy­szeń pra­gnie za­pew­nić ochronę ży­cia każ­dego dziecka. Osoby sta­no­wiące prawo po­winny dbać o to, by stało ono na straży każ­dego ludz­kiego ist­nie­nia. Celem ini­cja­tywy usta­wo­daw­czej „Zatrzymaj abor­cję” jest wy­klu­cze­nie z pol­skiego prawa tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej. Podczas dys­ku­sji w Sejmie nad tym pro­jek­tem sły­sze­li­śmy, że dziecko na pre­na­tal­nym eta­pie roz­woju to „zle­pek ko­mó­rek”. Wypowiedź ta jest sprzeczna z usta­le­niami naukowo-medycznymi.

Inne ważne za­gad­nie­nie do­ty­czące współ­cze­snych ro­dzin to mi­gra­cja za­rob­kowa ro­dzi­ców.

Rozłąka ro­dzi­ców z dziećmi ma istotny wpływ na ich roz­wój. Zagrożeniem dla mał­żeń­stwa i ro­dziny jest emi­gra­cja, szcze­gól­nie długo trwa­jąca. Sytuacja dzieci po­zba­wio­nych bli­skiego, fi­zycz­nego i psy­chicz­nego kon­taktu z ro­dzi­cami nie sprzyja at­mos­fe­rze wy­cho­waw­czej domu ro­dzin­nego. Dziecko po­trze­buje bli­sko­ści z ro­dzi­cami, po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, za­in­te­re­so­wa­nia jego pro­ble­mami, ra­do­ściami. Czas roz­łąki z ro­dzi­cami wy­wo­łuje u niego smu­tek, nie­pew­ność, po­czu­cie opusz­cze­nia, źle wpływa na roz­wój psy­cho­spo­łeczny, sta­bil­ność emo­cjo­nalną. Brak bli­skiego kon­taktu dziecka z ro­dzi­cami czy wy­cho­wy­wa­nie przez jed­nego ro­dzica bywa na­wet po­wo­dem buntu i agre­sji.

Według opi­nii pedagogów-nauczycieli, ucznio­wie ro­dzi­ców prze­by­wa­ją­cych za­rob­kowo za gra­nicą osią­gają gor­sze wy­niki w na­uce, czę­ściej spra­wiają trud­no­ści wy­cho­waw­cze, trud­niej na­wią­zują war­to­ściowe re­la­cje z ró­wie­śni­kami. Częściej wa­ga­rują i nie prze­strze­gają re­gu­la­minu szkol­nego. Sytuacja eko­no­miczna ro­dziny ulega po­pra­wie, ale nie­obec­ność jed­nego czy obojga ro­dzi­ców po­gar­sza sy­tu­ację wy­cho­waw­czą dziecka. Szkoła, in­sty­tu­cje oświa­towe, na­uczy­ciele, wy­cho­wawcy są zo­bo­wią­zani do wspie­ra­nia ta­kich wy­cho­wan­ków w ich roz­woju.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20183 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Krystyna Ostrowska
  Gdy ro­dzice wy­jeż­dżają do pracy za gra­nicę…
 • Janusz Rusaczyk
  Eurosieroctwo w aspek­cie roz­woju dziecka
 • Ewa Gałązka
  Rodzina w ob­li­czu mi­gra­cji za­rob­ko­wej
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Osamotnione dziecko w ro­dzi­nie
 • Janusz Rusaczyk
  Migracje za­rob­kowe a funk­cje wy­cho­waw­cze ro­dziny
 • Katarzyna Marszałek
  Które za­rad­niej­sze? Zaradność ży­ciowa je­dy­na­ków i dzieci z ro­dzin wie­lo­dziet­nych
 • Alicja Tatara
  Praca do­mowa ucznia w młod­szym wieku szkol­nym
 • Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska
  Nowe od­czy­ta­nie „Marcina Kozery”
 • ks. Marek Dziewiecki
  Sztuka umiaru
 • Alicja Janiak
  Geniusz ko­biety
 • Ewa Rejman
  Czy świat bez nas byłby lep­szy?
 • Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin
  Dążymy do prawdy. Scenariusz za­jęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
 • Małgorzata Sasin
  Prawda
 • Elżbieta Trojan
  Eurosieroctwo (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Lucyna Budacz
  Lwów – mia­sto nie­złomne
 • Teresa Słowikowska
  Czy znam swoje dziecko? Konspekt spo­tka­nia z ro­dzi­cami
 • Jagoda Magoń
  Katyń. In me­mo­riam. Scenariusz na rocz­nicę zbrodni ka­tyń­skiej dla mło­dzieży szkół po­nad­pod­sta­wo­wych

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.