03/2018 Ro­dzi­na a emi­gra­cja

okladka_03-2018

W mar­cu ob­cho­dzi­my Dzień Świę­to­ści Ży­cia, któ­re­go ce­lem jest pod­kre­śle­nie nad­rzęd­nej war­to­ści ży­cia ludz­kie­go. Więk­szość spo­łe­czeń­stwa i wie­le sto­wa­rzy­szeń pra­gnie za­pew­nić ochro­nę ży­cia każ­de­go dziec­ka. Oso­by sta­no­wią­ce pra­wo po­win­ny dbać o to, by sta­ło ono na stra­ży każ­de­go ludz­kie­go ist­nie­nia. Ce­lem ini­cja­ty­wy usta­wo­daw­czej „Za­trzy­maj abor­cję” jest wy­klu­cze­nie z pol­skie­go pra­wa tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej. Pod­czas dys­ku­sji w Sej­mie nad tym pro­jek­tem sły­sze­li­śmy, że dziec­ko na pre­na­tal­nym eta­pie roz­wo­ju to „zle­pek ko­mó­rek”. Wy­po­wiedź ta jest sprzecz­na z usta­le­nia­mi na­uko­wo-me­dycz­ny­mi.

In­ne waż­ne za­gad­nie­nie do­ty­czą­ce współ­cze­snych ro­dzin to mi­gra­cja za­rob­ko­wa ro­dzi­ców.

Roz­łą­ka ro­dzi­ców z dzieć­mi ma istot­ny wpływ na ich roz­wój. Za­gro­że­niem dla mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny jest emi­gra­cja, szcze­gól­nie dłu­go trwa­ją­ca. Sy­tu­acja dzie­ci po­zba­wio­nych bli­skie­go, fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go kon­tak­tu z ro­dzi­ca­mi nie sprzy­ja at­mos­fe­rze wy­cho­waw­czej do­mu ro­dzin­ne­go. Dziec­ko po­trze­bu­je bli­sko­ści z ro­dzi­ca­mi, po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, za­in­te­re­so­wa­nia je­go pro­ble­ma­mi, ra­do­ścia­mi. Czas roz­łą­ki z ro­dzi­ca­mi wy­wo­łu­je u nie­go smu­tek, nie­pew­ność, po­czu­cie opusz­cze­nia, źle wpły­wa na roz­wój psy­cho­spo­łecz­ny, sta­bil­ność emo­cjo­nal­ną. Brak bli­skie­go kon­tak­tu dziec­ka z ro­dzi­ca­mi czy wy­cho­wy­wa­nie przez jed­ne­go ro­dzi­ca by­wa na­wet po­wo­dem bun­tu i agre­sji.

We­dług opi­nii pe­da­go­gów-na­uczy­cie­li, ucznio­wie ro­dzi­ców prze­by­wa­ją­cych za­rob­ko­wo za gra­ni­cą osią­ga­ją gor­sze wy­ni­ki w na­uce, czę­ściej spra­wia­ją trud­no­ści wy­cho­waw­cze, trud­niej na­wią­zu­ją war­to­ścio­we re­la­cje z ró­wie­śni­ka­mi. Czę­ściej wa­ga­ru­ją i nie prze­strze­ga­ją re­gu­la­mi­nu szkol­ne­go. Sy­tu­acja eko­no­micz­na ro­dzi­ny ule­ga po­pra­wie, ale nie­obec­ność jed­ne­go czy oboj­ga ro­dzi­ców po­gar­sza sy­tu­ację wy­cho­waw­czą dziec­ka. Szko­ła, in­sty­tu­cje oświa­to­we, na­uczy­cie­le, wy­cho­waw­cy są zo­bo­wią­za­ni do wspie­ra­nia ta­kich wy­cho­wan­ków w ich roz­wo­ju.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20183 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Kry­sty­na Ostrow­ska
  Gdy ro­dzi­ce wy­jeż­dża­ją do pra­cy za gra­ni­cę…
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Eu­ro­sie­roc­two w aspek­cie roz­wo­ju dziec­ka
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Ro­dzi­na w ob­li­czu mi­gra­cji za­rob­ko­wej
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Osa­mot­nio­ne dziec­ko w ro­dzi­nie
 • Ja­nusz Ru­sa­czyk
  Mi­gra­cje za­rob­ko­we a funk­cje wy­cho­waw­cze ro­dzi­ny
 • Ka­ta­rzy­na Mar­sza­łek
  Któ­re za­rad­niej­sze? Za­rad­ność ży­cio­wa je­dy­na­ków i dzie­ci z ro­dzin wie­lo­dziet­nych
 • Ali­cja Ta­ta­ra
  Pra­ca do­mo­wa ucznia w młod­szym wie­ku szkol­nym
 • Da­nu­ta Bu­la, Ja­dwi­ga Ja­wor-Ba­ra­now­ska
  No­we od­czy­ta­nie „Mar­ci­na Ko­ze­ry”
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Sztu­ka umia­ru
 • Ali­cja Ja­niak
  Ge­niusz ko­bie­ty
 • Ewa Rej­man
  Czy świat bez nas był­by lep­szy?
 • Iza­be­la Fa­leń­czyk, Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Dą­ży­my do praw­dy. Sce­na­riusz za­jęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych dla kla­sy IIIII
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Praw­da
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Eu­ro­sie­roc­two (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Lu­cy­na Bu­dacz
  Lwów – mia­sto nie­złom­ne
 • Te­re­sa Sło­wi­kow­ska
  Czy znam swo­je dziec­ko? Kon­spekt spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi
 • Ja­go­da Ma­goń
  Ka­tyń. In me­mo­riam. Sce­na­riusz na rocz­ni­cę zbrod­ni ka­tyń­skiej dla mło­dzie­ży szkół po­nad­pod­sta­wo­wych

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.