03/2015 Uczeń z niepełną sprawnością

okladka_03-2015

Dziecko nie­peł­no­sprawne, ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi, jest wy­zwa­niem dla ro­dziny, przed­szkola i szkoły. Jego roz­wój za­leży od tro­skli­wej opieki i bez­wa­run­ko­wej mi­ło­ści. Jego oso­bo­wość kształ­tuje po­stawa ro­dzi­ców i na­uczy­cieli, at­mos­fera pa­nu­jąca w domu ro­dzin­nym, w szkole, do­bre i mą­dre wy­cho­wa­nie. Gdy ro­dzina i szkoła wspo­ma­gają roz­wój dziecka nie­peł­no­spraw­nego i gdy ono wkłada dużo wy­siłku w po­ko­na­nie nie­peł­no­spraw­no­ści, wów­czas może osią­gnąć wielki suk­ces. Mamy wiele przy­kła­dów świa­to­wej sławy nie­wi­do­mych mu­zy­ków, sław­nych nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców, wy­bit­nych na­ukow­ców, twór­ców kul­tury i sztuki.

Nowoczesna pe­da­go­gika spe­cjalna do­sto­so­wuje na­ucza­nie i wy­cho­wa­nie do spe­cy­ficz­nych moż­li­wo­ści da­nego ucznia. Dostrzega się róż­no­rod­ność wśród uczniów i na nowo de­fi­niuje miej­sce ucznia nie­peł­no­spraw­nego w sys­te­mie oświaty. Szkoła spe­cjalna daje szansę roz­woju dziecku nie­peł­no­spraw­nemu pod kie­run­kiem wielu spe­cja­li­stów, ale jed­no­cze­śnie ozna­cza jego izo­la­cję. Forma in­te­gra­cyjna umoż­li­wia na­ukę w szkole ogól­no­do­stęp­nej, za­pew­nia in­te­gra­cję prze­strzenną i wy­maga opra­co­wa­nia dla każ­dego ucznia nie­peł­no­spraw­nego in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu edukacyjno- te­ra­peu­tycz­nego (IPET). Szkoła kształ­tuje po­zy­tywne po­stawy wo­bec osób nie­peł­no­spraw­nych, po­dej­muje dzia­ła­nia ma­jące na celu zbli­ża­nie uczniów nie­peł­no­spraw­nych z peł­no­spraw­nymi.

Integracja po­woli za­czyna być za­stę­po­wana przez „włą­cza­nie”. Edukacja włą­cza­jąca sku­pia się na po­ten­cjale i moż­li­wo­ściach dziecka, na na­ucza­niu zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym – jest ela­styczna, bo dzieci uczą się w róż­nym tem­pie. Zakłada, że to nie dziecko na­leży zmie­niać i przy­sto­so­wać do sys­temu szkol­nego, lecz szkoła i sys­tem na­ucza­nia musi się zmie­nić, by spro­stać po­trze­bom wszyst­kich uczniów – spraw­nych i nie­peł­no­spraw­nych.

Według sza­cun­ków GUS 18% po­pu­la­cji uczniow­skiej to ucznio­wie z róż­nymi ro­dza­jami nie­peł­no­spraw­no­ści. Te dzieci po­winny się uczyć w śro­do­wi­sku ró­wie­śni­czym, ro­dzin­nym, lo­kal­nym. Ostateczną de­cy­zję o for­mie kształ­ce­nia spe­cjal­nego po­dej­mują ro­dzice, wy­bie­ra­jąc szkołę spe­cjalną, szkołę z kla­sami in­te­gra­cyj­nymi lub szkołę ogól­no­do­stępną. W bie­żą­cym roku szkol­nym wiele uwagi po­święca się „Edukacji włą­cza­ją­cej uczniów nie­peł­no­spraw­nych”.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Ewelina Krzymowska
  Uczeń z nie­peł­no­spraw­no­ścią w sys­te­mie oświaty
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Serce „sprawne” w mi­ło­ści
 • Paulina Mitońska
  Akceptacja uczniów nie­peł­no­spraw­nych w kla­sach in­te­gra­cyj­nych
 • Mariusz Grabowski
  Edukacja włą­cza­jąca
 • Paulina Kiczko-Kamut
  Idea edu­ka­cji in­klu­zyj­nej wy­zwa­niem dla szkół (list)
 • Małgorzata Mróz
  Pedagog wspo­ma­ga­jący w edu­ka­cji włą­cza­ją­cej (list)
 • Katarzyna
  Szkoła z od­dzia­łami in­te­gra­cyj­nymi czy z od­dzia­łami spe­cjal­nymi? (list)
 • Marcin Białas
  Surdokatecheza – nowe roz­wią­za­nia me­to­dyczne
 • Anna Rojek
  Uczeń nie­peł­no­sprawny w kla­sie in­te­gra­cyj­nej
 • Barbara Wiktorska
  Zabawy dy­dak­tyczne w pro­ce­sie kształ­ce­nia dzieci nie­peł­no­spraw­nych
 • s. Zofia Olender
  Niepełnosprawność in­te­lek­tu­alna i agre­sja
 • Jan W. Golc
  Taniec dla osób nie­peł­no­spraw­nych
 • Dariusz Kral
  Wychowanie sek­su­alne osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną
 • Magdalena Goraj
  Rodzice dziecka z po­ra­że­niem mó­zgo­wym
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ofiarna mi­łość
 • Urszula Tokarska
  Pedagogizacja ro­dzi­ców uczniów nie­peł­no­spraw­nych in­te­lek­tu­al­nie
 • Patrycja Woźniak
  Nie ma ka­leki – jest czło­wiek
 • Ewelina Szumska
  O tym za­po­mnieć nie wolno. Scenariusz upa­mięt­nia­jący rocz­nicę zbrodni ka­tyń­skiej i ka­ta­strofy smo­leń­skiej
 • Iwona Porzycka, Magdalena Ogiegło
  Niepełnosprawni? To nor­malna sprawa. Scenariusz za­jęć edu­ka­cyj­nych
 • Elżbieta Trojan
  Praca z uczniem nie­peł­no­spraw­nym (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Śmiercionośna pi­gułka za­miast wie­dzy i wy­cho­wa­nia. Rozmowa z Teresą Król
 • Alina Szczepankiewicz
  Dziecko nie­peł­no­sprawne a ro­dzina (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.