03/2015 Uczeń z nie­peł­ną spraw­no­ścią

okladka_03-2015

Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne, ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi, jest wy­zwa­niem dla ro­dzi­ny, przed­szko­la i szko­ły. Je­go roz­wój za­le­ży od tro­skli­wej opie­ki i bez­wa­run­ko­wej mi­ło­ści. Je­go oso­bo­wość kształ­tu­je po­sta­wa ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li, at­mos­fe­ra pa­nu­ją­ca w do­mu ro­dzin­nym, w szko­le, do­bre i mą­dre wy­cho­wa­nie. Gdy ro­dzi­na i szko­ła wspo­ma­ga­ją roz­wój dziec­ka nie­peł­no­spraw­ne­go i gdy ono wkła­da du­żo wy­sił­ku w po­ko­na­nie nie­peł­no­spraw­no­ści, wów­czas mo­że osią­gnąć wiel­ki suk­ces. Ma­my wie­le przy­kła­dów świa­to­wej sła­wy nie­wi­do­mych mu­zy­ków, sław­nych nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców, wy­bit­nych na­ukow­ców, twór­ców kul­tu­ry i sztu­ki.

No­wo­cze­sna pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na do­sto­so­wu­je na­ucza­nie i wy­cho­wa­nie do spe­cy­ficz­nych moż­li­wo­ści da­ne­go ucznia. Do­strze­ga się róż­no­rod­ność wśród uczniów i na no­wo de­fi­niu­je miej­sce ucznia nie­peł­no­spraw­ne­go w sys­te­mie oświa­ty. Szko­ła spe­cjal­na da­je szan­sę roz­wo­ju dziec­ku nie­peł­no­spraw­ne­mu pod kie­run­kiem wie­lu spe­cja­li­stów, ale jed­no­cze­śnie ozna­cza je­go izo­la­cję. For­ma in­te­gra­cyj­na umoż­li­wia na­ukę w szko­le ogól­no­do­stęp­nej, za­pew­nia in­te­gra­cję prze­strzen­ną i wy­ma­ga opra­co­wa­nia dla każ­de­go ucznia nie­peł­no­spraw­ne­go in­dy­wi­du­al­ne­go pro­gra­mu edu­ka­cyj­no- te­ra­peu­tycz­ne­go (IPET). Szko­ła kształ­tu­je po­zy­tyw­ne po­sta­wy wo­bec osób nie­peł­no­spraw­nych, po­dej­mu­je dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu zbli­ża­nie uczniów nie­peł­no­spraw­nych z peł­no­spraw­ny­mi.

In­te­gra­cja po­wo­li za­czy­na być za­stę­po­wa­na przez „włą­cza­nie”. Edu­ka­cja włą­cza­ją­ca sku­pia się na po­ten­cja­le i moż­li­wo­ściach dziec­ka, na na­ucza­niu zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym – jest ela­stycz­na, bo dzie­ci uczą się w róż­nym tem­pie. Za­kła­da, że to nie dziec­ko na­le­ży zmie­niać i przy­sto­so­wać do sys­te­mu szkol­ne­go, lecz szko­ła i sys­tem na­ucza­nia mu­si się zmie­nić, by spro­stać po­trze­bom wszyst­kich uczniów – spraw­nych i nie­peł­no­spraw­nych.

We­dług sza­cun­ków GUS 18% po­pu­la­cji uczniow­skiej to ucznio­wie z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści. Te dzie­ci po­win­ny się uczyć w śro­do­wi­sku ró­wie­śni­czym, ro­dzin­nym, lo­kal­nym. Osta­tecz­ną de­cy­zję o for­mie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go po­dej­mu­ją ro­dzi­ce, wy­bie­ra­jąc szko­łę spe­cjal­ną, szko­łę z kla­sa­mi in­te­gra­cyj­ny­mi lub szko­łę ogól­no­do­stęp­ną. W bie­żą­cym ro­ku szkol­nym wie­le uwa­gi po­świę­ca się „Edu­ka­cji włą­cza­ją­cej uczniów nie­peł­no­spraw­nych”.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20153 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ewe­li­na Krzy­mow­ska
  Uczeń z nie­peł­no­spraw­no­ścią w sys­te­mie oświa­ty
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ser­ce „spraw­ne” w mi­ło­ści
 • Pau­li­na Mi­toń­ska
  Ak­cep­ta­cja uczniów nie­peł­no­spraw­nych w kla­sach in­te­gra­cyj­nych
 • Ma­riusz Gra­bow­ski
  Edu­ka­cja włą­cza­ją­ca
 • Pau­li­na Kicz­ko-Ka­mut
  Idea edu­ka­cji in­klu­zyj­nej wy­zwa­niem dla szkół (list)
 • Mał­go­rza­ta Mróz
  Pe­da­gog wspo­ma­ga­ją­cy w edu­ka­cji włą­cza­ją­cej (list)
 • Ka­ta­rzy­na
  Szko­ła z od­dzia­ła­mi in­te­gra­cyj­ny­mi czy z od­dzia­ła­mi spe­cjal­ny­mi? (list)
 • Mar­cin Bia­łas
  Sur­do­ka­te­che­za – no­we roz­wią­za­nia me­to­dycz­ne
 • An­na Ro­jek
  Uczeń nie­peł­no­spraw­ny w kla­sie in­te­gra­cyj­nej
 • Bar­ba­ra Wik­tor­ska
  Za­ba­wy dy­dak­tycz­ne w pro­ce­sie kształ­ce­nia dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych
 • s. Zo­fia Olen­der
  Nie­peł­no­spraw­ność in­te­lek­tu­al­na i agre­sja
 • Jan W. Golc
  Ta­niec dla osób nie­peł­no­spraw­nych
 • Da­riusz Kral
  Wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną
 • Mag­da­le­na Go­raj
  Ro­dzi­ce dziec­ka z po­ra­że­niem mó­zgo­wym
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ofiar­na mi­łość
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Pe­da­go­gi­za­cja ro­dzi­ców uczniów nie­peł­no­spraw­nych in­te­lek­tu­al­nie
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Nie ma ka­le­ki – jest czło­wiek
 • Ewe­li­na Szum­ska
  O tym za­po­mnieć nie wol­no. Sce­na­riusz upa­mięt­nia­ją­cy rocz­ni­cę zbrod­ni ka­tyń­skiej i ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej
 • Iwo­na Po­rzyc­ka, Mag­da­le­na Ogie­gło
  Nie­peł­no­spraw­ni? To nor­mal­na spra­wa. Sce­na­riusz za­jęć edu­ka­cyj­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Pra­ca z uczniem nie­peł­no­spraw­nym (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Śmier­cio­no­śna pi­guł­ka za­miast wie­dzy i wy­cho­wa­nia. Roz­mo­wa z Te­re­są Król
 • Ali­na Szcze­pan­kie­wicz
  Dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne a ro­dzi­na (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.