03/2015 Uczeń z niepełną sprawnością

okladka_03-2015

Dziecko niepełnosprawne, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wyzwaniem dla rodziny, przedszkola i szkoły. Jego rozwój zależy od troskliwej opieki i bezwarunkowej miłości. Jego osobowość kształtuje postawa rodziców i nauczycieli, atmosfera panująca w domu rodzinnym, w szkole, dobre i mądre wychowanie. Gdy rodzina i szkoła wspomagają rozwój dziecka niepełnosprawnego i gdy ono wkłada dużo wysiłku w pokonanie niepełnosprawności, wówczas może osiągnąć wielki sukces. Mamy wiele przykładów światowej sławy niewidomych muzyków, sławnych niepełnosprawnych sportowców, wybitnych naukowców, twórców kultury i sztuki.

Nowoczesna pedagogika specjalna dostosowuje nauczanie i wychowanie do specyficznych możliwości danego ucznia. Dostrzega się różnorodność wśród uczniów i na nowo definiuje miejsce ucznia niepełnosprawnego w systemie oświaty. Szkoła specjalna daje szansę rozwoju dziecku niepełnosprawnemu pod kierunkiem wielu specjalistów, ale jednocześnie oznacza jego izolację. Forma integracyjna umożliwia naukę w szkole ogólnodostępnej, zapewnia integrację przestrzenną i wymaga opracowania dla każdego ucznia niepełnosprawnego indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego (IPET). Szkoła kształtuje pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych, podejmuje działania mające na celu zbliżanie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Integracja powoli zaczyna być zastępowana przez „włączanie”. Edukacja włączająca skupia się na potencjale i możliwościach dziecka, na nauczaniu zindywidualizowanym – jest elastyczna, bo dzieci uczą się w różnym tempie. Zakłada, że to nie dziecko należy zmieniać i przystosować do systemu szkolnego, lecz szkoła i system nauczania musi się zmienić, by sprostać potrzebom wszystkich uczniów – sprawnych i niepełnosprawnych.

Według szacunków GUS 18% populacji uczniowskiej to uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Te dzieci powinny się uczyć w środowisku rówieśniczym, rodzinnym, lokalnym. Ostateczną decyzję o formie kształcenia specjalnego podejmują rodzice, wybierając szkołę specjalną, szkołę z klasami integracyjnymi lub szkołę ogólnodostępną. W bieżącym roku szkolnym wiele uwagi poświęca się „Edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych”.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 03-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Ewelina Krzymowska
  Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Serce „sprawne” w miłości
 • Paulina Mitońska
  Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych
 • Mariusz Grabowski
  Edukacja włączająca
 • Paulina Kiczko-Kamut
  Idea edukacji inkluzyjnej wyzwaniem dla szkół (list)
 • Małgorzata Mróz
  Pedagog wspomagający w edukacji włączającej (list)
 • Katarzyna
  Szkoła z oddziałami integracyjnymi czy z oddziałami specjalnymi? (list)
 • Marcin Białas
  Surdokatecheza – nowe rozwiązania metodyczne
 • Anna Rojek
  Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej
 • Barbara Wiktorska
  Zabawy dydaktyczne w procesie kształcenia dzieci niepełnosprawnych
 • s. Zofia Olender
  Niepełnosprawność intelektualna i agresja
 • Jan W. Golc
  Taniec dla osób niepełnosprawnych
 • Dariusz Kral
  Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Magdalena Goraj
  Rodzice dziecka z porażeniem mózgowym
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ofiarna miłość
 • Urszula Tokarska
  Pedagogizacja rodziców uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
 • Patrycja Woźniak
  Nie ma kaleki – jest człowiek
 • Ewelina Szumska
  O tym zapomnieć nie wolno. Scenariusz upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
 • Iwona Porzycka, Magdalena Ogiegło
  Niepełnosprawni? To normalna sprawa. Scenariusz zajęć edukacyjnych
 • Elżbieta Trojan
  Praca z uczniem niepełnosprawnym (bibliografia w wyborze)
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Śmiercionośna pigułka zamiast wiedzy i wychowania. Rozmowa z Teresą Król
 • Alina Szczepankiewicz
  Dziecko niepełnosprawne a rodzina (bibliografia w wyborze)

Okładka: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.