03/2014 Problemy wychowawcze

okladka_03-2014Coraz więk­sza grupa uczniów spra­wia pro­blemy wy­cho­waw­cze. Częstość ich wy­stę­po­wa­nia i sto­pień na­gan­nego za­cho­wa­nia za­leży od szcze­bla edu­ka­cji. Szkoła pod­sta­wowa to szkoła dzieci, na tym eta­pie kształ­ce­nia spo­tyka się nie­wiele pro­ble­mów wy­cho­waw­czych. Ale o gim­na­zjum czy szkole po­nad­gim­na­zjal­nej nie można po­wie­dzieć, że „w na­szej szkole nic złego się nie dzieje”. Spotykamy się w nich z agre­sją i prze­mocą wśród ró­wie­śni­ków, cy­ber­prze­mocą, na­ru­sza­niem re­gu­la­minu, pa­le­niem pa­pie­ro­sów, pi­ciem al­ko­holu, za­ży­wa­niem nar­ko­ty­ków, za­stra­sza­niem na­uczy­cieli itp. Trudności wy­cho­waw­cze mają różne przy­czyny, są to m.in. nie­po­wo­dze­nia szkolne, wiara w mit ła­twego szczę­ścia, brak sa­mo­dy­scy­pliny i za­sad mo­ral­nych, po­szu­ki­wa­nie za­do­wo­le­nia w używ­kach. Wywołują je rów­nież przy­czyny śro­do­wi­skowe czy stany cho­ro­bowe uczniów.
Obowiązkiem szkoły jest za­po­bie­ga­nie i prze­zwy­cię­ża­nie ujaw­nio­nych trud­no­ści wy­cho­waw­czych. Realizacji tego za­da­nia służy do­brze usta­no­wione prawo we­wnątrz­sz­kolne (ko­deks ucznia, pro­gramy pro­fi­lak­tyczne, pro­gram wy­cho­waw­czy). Wiele w szkole za­leży od czy­tel­nego i zro­zu­mia­łego re­gu­la­minu, od pro­gra­mów opar­tych na trwa­łych war­to­ściach, od prze­strze­ga­nia praw i obo­wiąz­ków ucznia. Praca wy­cho­waw­cza da­nego na­uczy­ciela musi być wspie­rana przez in­nych na­uczy­cieli, przez ro­dzi­ców i cały sys­tem szkolny. W od­dzia­ły­wa­niach wy­cho­waw­czych nie­zbędna jest zgod­ność ce­lów i me­tod wy­cho­waw­czych, obo­wią­zu­ją­cych norm oraz sank­cji za ich na­ru­sze­nie. Trzeba szu­kać przy­czyn złego za­cho­wa­nia i je eli­mi­no­wać, a uczniów trud­nych obej­mo­wać szcze­gólną opieką i tro­ską.
Każdy uczeń jest przy­pad­kiem nie­po­wta­rzal­nym, wy­maga spe­cy­ficz­nego, ade­kwat­nego od­dzia­ły­wa­nia śro­do­wi­ska szkol­nego.
Szkoła ma być miej­scem osią­ga­nia suk­ce­sów dydaktyczno-wychowawczych w at­mos­fe­rze po­sza­no­wa­nia oso­bo­wo­ści ucznia. Ma kształ­to­wać otwar­tość na dru­giego czło­wieka, po­trzebę po­zna­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia do­bra, prawdy i piękna. Zadaniem na­uczy­ciela jest wspie­ra­nie i po­zy­tywne mo­ty­wo­wa­nie ucznia, prze­ko­na­nie go, że praca nad sobą nie jest przy­krym obo­wiąz­kiem, ale oso­bi­stym zy­skiem i drogą do ży­cio­wego suk­cesu.
Nauczyciel po­wi­nien de­ma­sko­wać za­gro­że­nia czy­ha­jące na mło­dego czło­wieka i być dla niego prze­wod­ni­kiem, zna­czą­cym au­to­ry­te­tem.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20143 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Anastazja Sorkowicz
  Skuteczne wy­cho­wa­nie dzieci za­czy­namy od sie­bie…
 • Elżbieta Uchmanowicz
  Wychowanie w ro­dzi­nie a kształ­to­wa­nie się oso­bo­wo­ści dziecka
 • Stanowisko uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji
  „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o prze­mocy wo­bec ko­biet – na­stęp­stwa dla jed­nostki, spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa”
 • ks. Sławomir Bednarski
  Trudności w wy­cho­wa­niu dzieci i mło­dzieży
 • Ferdynand Froissart
  Patologia w szkole ma się do­brze
 • ks. Marek Dziewiecki
  W kli­ma­cie doj­rza­łych więzi
 • ks. Marek Dziewiecki
  Przezwyciężanie trud­no­ści wy­cho­waw­czych
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Niebezpieczne trendy
 • Maria Fortuna-Sudor
  Sprawa nie jest błaha
 • Ilona Gołębiewska
  Wojna w Internecie
 • Patrycja Kozera-Mikuła
  Jak roz­po­znać ofiarę prze­mocy?
 • Zyta Ewa Dapkun
  Rodzice w szkole
 • Patrycja Woźniak
  Dobre za­cho­wa­nie
 • Krystyna Lewkowicz
  Trzy lek­cje nt. prze­mocy w gim­na­zjum
 • Lidia Peplińska
  Żegnaj Zimo, wi­taj Wiosno! Scenariusz spo­tka­nia dla klas I-III szkoły pod­sta­wo­wej
 • Zdzisława Ciepiela
  Od po­czę­cia do na­ro­dzin. Konspekt lek­cji wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla klasy V szkoły pod­sta­wo­wej

Okładka: Fot. pixabay.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.