03/2013 Cy­wi­li­za­cja ży­cia

okladka_##-####

Czło­wiek zaj­mu­je wy­jąt­ko­we miej­sce na Zie­mi. W swo­jej isto­cie jed­no­czy świat ma­te­rial­ny i świat du­cho­wy, jest by­tem fi­zycz­no-du­cho­wym. Nie jest czymś, ale kimś – po­sia­da god­ność oso­by, a je­go ży­cie jest bez­cen­ną war­to­ścią, któ­rą na­le­ży ochra­niać od chwi­li po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Ta pod­sta­wo­wa war­tość – świę­tość ży­cia – jest w na­szych cza­sach za­gro­żo­na. Ist­nie­je po­trze­ba bu­do­wa­nia cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści, obro­ny war­to­ści, god­no­ści i świę­to­ści ży­cia ludz­kie­go. W sze­rze­niu tej cy­wi­li­za­cji ogrom­ną ro­lę ode­grał Jan Pa­weł II, bu­du­ją ją obroń­cy ży­cia zor­ga­ni­zo­wa­ni w ru­chu pro-li­fe oraz or­ga­ni­za­to­rzy Mar­szów za Ży­ciem, w któ­rych uczest­ni­czą set­ki ty­się­cy osób. O ran­dze obro­ny ży­cia w cza­sach współ­cze­snych świad­czy usta­no­wie­nie przez Ko­ściół dnia 25 mar­ca Dniem Świę­to­ści Ży­cia Ludz­kie­go. Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej ogło­sił dzień 24 mar­ca Na­ro­do­wym Dniem Ży­cia, któ­ry jest ob­cho­dzo­ny co­rocz­nie. Za­słu­gą spo­łecz­ne­go na­ucza­nia Ko­ścio­ła oraz dzia­łal­no­ści obroń­ców ży­cia jest wzrost po­sza­no­wa­nia i oka­zy­wa­nia wdzięcz­no­ści za ży­cie.

W środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu bra­ku­je kli­ma­tu sa­crum ży­cia. Gwałt, prze­moc, za­bój­stwo i ła­twość, z ja­ką lu­dzie lu­dziom od­bie­ra­ją ży­cie, ja­wią się ja­ko zja­wi­ska „nor­mal­ne”. Co­raz czę­ściej spo­ty­ka­my się z dzia­ła­nia­mi ma­ją­cy­mi na ce­lu re­de­fi­ni­cję mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny, ośmie­sza­nie i po­ni­ża­nie tych war­to­ści, a fakt za­bi­ja­nia dzie­ci w ło­nie ma­tek okre­śla się ła­god­nym ter­mi­nem „za­bieg”, przy­wró­ce­nie mie­siącz­ki, pi­guł­ka „dzień po” itp.

Przy­by­wa prze­ciw­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji. W świa­do­mo­ści spo­łecz­nej utrwa­la się po­sta­wa, że jest to pro­ce­der nie­god­ny ludz­ko­ści. Za­uwa­ża się istot­ny spa­dek spo­łecz­nej ak­cep­ta­cji za­cho­wań go­dzą­cych w ży­cie ludz­kie, jed­nak za­gro­że­nie ży­cia nie­win­ne­go i sła­be­go jest na­dal wiel­kie. Jest to pro­blem ko­lej­ne­go już, XXI wie­ku.

Wy­cho­wuj­my mło­de po­ko­le­nie do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, utwier­dzaj­my w prze­ko­na­niu, że ochro­na ży­cia czło­wie­ka w każ­dej je­go fa­zie roz­wo­ju jest po­win­no­ścią każ­de­go z nas. Bu­duj­my cy­wi­li­za­cję ży­cia i mi­ło­ści, a wy­bra­ne war­to­ści po­twier­dzaj­my w na­szym ży­ciu.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Prof. dr hab. Re­gi­na Paw­łow­ska
  W obro­nie praw dziec­ka do ży­cia i roz­wo­ju
 • dr Elż­bie­ta Wój­cik
  Pra­wo na­tu­ral­ne w na­szym ży­ciu
 • dr Ta­de­usz Perza­now­ski
  Spór o „okna ży­cia”
 • Alek­san­dra Ga­jek
  Dziec­ko – dar czy ob­cią­że­nie?
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Dwie dro­gi
 • In vi­tro – sta­ty­sty­ka
 • In­ter­nau­ci prze­ciw me­to­dzie in vi­tro
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Praw­da jest ta­bu?
 • o. dr Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski
  Eu­ta­na­zja prze­ja­wem cy­wi­li­za­cji śmier­ci
 • dr inż. An­to­ni Zię­ba
  Ka­ta­stro­fa me­dial­na
 • Pro­gram Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci
 • Na­ta­lia Ejt­mi­no­wicz
  Męż­czyź­ni też cier­pią…
 • Elż­bie­ta Dy­ma­nus
  Ma­cie­rzyń­stwo w ży­ciu ko­bie­ty. Kon­spekt z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie – 3 kl. gim­na­zjum (dziew­czę­ta)
 • Ire­na Cho­czyń­ska
  Dziec­ko – cud roz­wo­ju. Kon­spekt lek­cji WdŻwR dla gim­na­zjum
 • Ha­li­na Po­ręb­ska
  „Od­daj­cie jej cześć we­dług owo­ców jej tru­du”. In­sce­ni­za­cja z oka­zji Dnia Ko­biet
 • Ja­dwi­ga Wro­nicz
  Czy MEN ule­gnie na­ci­skom?
 • Mag­da­le­na Czar­nik
  Ro­dzi­ce wo­bec „Szko­ły mil­cze­nia”

Fot. na okład­ce www.sxc.hu

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.