03/2013 Cywilizacja życia

okladka_##-####

Człowiek zaj­muje wy­jąt­kowe miej­sce na Ziemi. W swo­jej isto­cie jed­no­czy świat ma­te­rialny i świat du­chowy, jest by­tem fizyczno-duchowym. Nie jest czymś, ale kimś – po­siada god­ność osoby, a jego ży­cie jest bez­cenną war­to­ścią, którą na­leży ochra­niać od chwili po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci. Ta pod­sta­wowa war­tość – świę­tość ży­cia – jest w na­szych cza­sach za­gro­żona. Istnieje po­trzeba bu­do­wa­nia cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści, obrony war­to­ści, god­no­ści i świę­to­ści ży­cia ludz­kiego. W sze­rze­niu tej cy­wi­li­za­cji ogromną rolę ode­grał Jan Paweł II, bu­dują ją obrońcy ży­cia zor­ga­ni­zo­wani w ru­chu pro-life oraz or­ga­ni­za­to­rzy Marszów za Życiem, w któ­rych uczest­ni­czą setki ty­sięcy osób. O ran­dze obrony ży­cia w cza­sach współ­cze­snych świad­czy usta­no­wie­nie przez Kościół dnia 25 marca Dniem Świętości Życia Ludzkiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogło­sił dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia, który jest ob­cho­dzony co­rocz­nie. Zasługą spo­łecz­nego na­ucza­nia Kościoła oraz dzia­łal­no­ści obroń­ców ży­cia jest wzrost po­sza­no­wa­nia i oka­zy­wa­nia wdzięcz­no­ści za ży­cie.

W środ­kach spo­łecz­nego prze­kazu bra­kuje kli­matu sa­crum ży­cia. Gwałt, prze­moc, za­bój­stwo i ła­twość, z jaką lu­dzie lu­dziom od­bie­rają ży­cie, ja­wią się jako zja­wi­ska „nor­malne”. Coraz czę­ściej spo­ty­kamy się z dzia­ła­niami ma­ją­cymi na celu re­de­fi­ni­cję mał­żeń­stwa i ro­dziny, ośmie­sza­nie i po­ni­ża­nie tych war­to­ści, a fakt za­bi­ja­nia dzieci w ło­nie ma­tek okre­śla się ła­god­nym ter­mi­nem „za­bieg”, przy­wró­ce­nie mie­siączki, pi­gułka „dzień po” itp.

Przybywa prze­ciw­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji. W świa­do­mo­ści spo­łecz­nej utrwala się po­stawa, że jest to pro­ce­der nie­godny ludz­ko­ści. Zauważa się istotny spa­dek spo­łecz­nej ak­cep­ta­cji za­cho­wań go­dzą­cych w ży­cie ludz­kie, jed­nak za­gro­że­nie ży­cia nie­win­nego i sła­bego jest na­dal wiel­kie. Jest to pro­blem ko­lej­nego już, XXI wieku.

Wychowujmy młode po­ko­le­nie do pięk­nej i od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści, utwier­dzajmy w prze­ko­na­niu, że ochrona ży­cia czło­wieka w każ­dej jego fa­zie roz­woju jest po­win­no­ścią każ­dego z nas. Budujmy cy­wi­li­za­cję ży­cia i mi­ło­ści, a wy­brane war­to­ści po­twier­dzajmy w na­szym ży­ciu.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Prof. dr hab. Regina Pawłowska
  W obro­nie praw dziecka do ży­cia i roz­woju
 • dr Elżbieta Wójcik
  Prawo na­tu­ralne w na­szym ży­ciu
 • dr Tadeusz Perzanowski
  Spór o „okna ży­cia”
 • Aleksandra Gajek
  Dziecko – dar czy ob­cią­że­nie?
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Dwie drogi
 • In vi­tro – sta­ty­styka
 • Internauci prze­ciw me­to­dzie in vi­tro
 • ks. Marek Dziewiecki
  Prawda jest tabu?
 • o. dr Krzysztof Niewiadomski
  Eutanazja prze­ja­wem cy­wi­li­za­cji śmierci
 • dr inż. Antoni Zięba
  Katastrofa me­dialna
 • Program Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
 • Natalia Ejtminowicz
  Mężczyźni też cier­pią…
 • Elżbieta Dymanus
  Macierzyństwo w ży­ciu ko­biety. Konspekt z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie – 3 kl. gim­na­zjum (dziew­częta)
 • Irena Choczyńska
  Dziecko – cud roz­woju. Konspekt lek­cji WdŻwR dla gim­na­zjum
 • Halina Porębska
  „Oddajcie jej cześć we­dług owo­ców jej trudu”. Inscenizacja z oka­zji Dnia Kobiet
 • Jadwiga Wronicz
  Czy MEN ule­gnie na­ci­skom?
 • Magdalena Czarnik
  Rodzice wo­bec „Szkoły mil­cze­nia”

Fot. na okładce www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.