03/2009 O godność dziecka

okladka_03-2009Małżeństwo, rodzina, ochrona życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci to wartości najistotniejsze dla przyszłości świata. Chrońmy małżeństwo, wierność małżeńską, która jest fundamentem rodziny. Młodym trzeba pomagać w odkrywaniu piękna i wielkości powołania do małżeństwa, do miłości i służby życiu, do życia z innymi.

Dziecko winno się rodzić w małżeństwie, w klimacie miłości, w jedności duchowej, psychicznej i fizycznej. Tylko w dobrej rodzinie, w naturalnej wspólnocie miłości i życia dziecko może mieć optymalne warunki prawidłowego rozwoju. Wspomaganie rozwoju każdego dziecka, w każdym miejscu i czasie zależy od bezwarunkowej i bezinteresownej dojrzałej miłości rodzicielskiej. A od przebiegu dzieciństwa i okresu młodości, od tego, w jakim wzrastało klimacie, jakie otrzymało wykształcenie i wychowanie, zależy jego los w dorosłości.

Coraz więcej małżeństw się rozpada, powstaje wiele związków nieformalnych, mamy bardzo mały przyrost naturalny, podejmowane są próby ingerowania w mechanizmy rządzące życiem, pojawiają się głosy liberalizacji prawa chroniącego życie nienarodzonych. Pamiętajmy, że dziecko to osoba, a nie produkt na rynku. Sprzeciw wobec aborcji wynika z prawa do życia, z ochrony instynktu rodzicielskiego, z budowania prawidłowych relacji społecznych.

Życie ludzkie jest darem Stwórcy – otoczmy je troską. Chrońmy rodzinę, pomagajmy nie tylko najbiedniejszym i wielodzietnym, ale także rodzinom średniozamożnym, których jest najwięcej.

Rodzice mają niezbywalne prawo do zapewnienia opieki, wychowania i wykształcenia dziecka, ale w wypełnieniu tej fundamentalnej powinności muszą mieć wsparcie ze strony społeczności lokalnej, samorządu, państwa.

Potrzebny jest sprawniejszy system opieki zdrowotnej, edukacja na miarę potrzeb XXI wieku i nowe miejsca pracy dla absolwentów.

Niech młode pokolenie widzi swoją przyszłość w kraju, a rodzice nie martwią się o przyszłość swoich dzieci. Niech warunki życia społecznego zabezpieczają godność osoby i zapewniają samorealizację człowieka.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 03-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • ks. kard. Zenon Grocholewski
  Prawa dziecka a dobro dziecka
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Być osobą
 • Franciszek Adamski
  Personalizm i godność człowieka
 • „Otoczmy troską życie”
 • Jarosław Kleban
  Natura nie wybacza
 • ks. Marek Dziewiecki
  Dziecko: osoba czy produkt?
 • Jolanta Tęcza−Ćwierz
  Godność przekazywania życia – rozmowa z doktorem Maciejem Barczentewiczem
 • Teresa Król
  Dobry początek. Debata z uczestnikami kursu NaProTechnology
 • Bożena Wojtala
  Etyczne aspekty przekazywania życia
 • Maria Mojzesowicz
  Dar życia
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Uratuj je!
 • Piotr Chorobik
  Miłość w pięciu językach
 • Teresa Król i Bożena Litwa
  Jest życie! Scenariusz z okazji Narodowego Dnia Życia (24 marca)
 • Paweł Janicki
  Żebraczka. Scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych
 • Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska
  Powitanie wiosny. Scenariusz słowno−muzyczny

Okładka: Foto–Słoń, Justyna i Joanna Słoń

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.