03/2009 O god­ność dziec­ka

okladka_03-2009Mał­żeń­stwo, ro­dzi­na, ochro­na ży­cia od chwi­li po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to war­to­ści naj­istot­niej­sze dla przy­szło­ści świa­ta. Chroń­my mał­żeń­stwo, wier­ność mał­żeń­ską, któ­ra jest fun­da­men­tem ro­dzi­ny. Mło­dym trze­ba po­ma­gać w od­kry­wa­niu pięk­na i wiel­ko­ści po­wo­ła­nia do mał­żeń­stwa, do mi­ło­ści i służ­by ży­ciu, do ży­cia z in­ny­mi.

Dziec­ko win­no się ro­dzić w mał­żeń­stwie, w kli­ma­cie mi­ło­ści, w jed­no­ści du­cho­wej, psy­chicz­nej i fi­zycz­nej. Tyl­ko w do­brej ro­dzi­nie, w na­tu­ral­nej wspól­no­cie mi­ło­ści i ży­cia dziec­ko mo­że mieć opty­mal­ne wa­run­ki pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju. Wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju każ­de­go dziec­ka, w każ­dym miej­scu i cza­sie za­le­ży od bez­wa­run­ko­wej i bez­in­te­re­sow­nej doj­rza­łej mi­ło­ści ro­dzi­ciel­skiej. A od prze­bie­gu dzie­ciń­stwa i okre­su mło­do­ści, od te­go, w ja­kim wzra­sta­ło kli­ma­cie, ja­kie otrzy­ma­ło wy­kształ­ce­nie i wy­cho­wa­nie, za­le­ży je­go los w do­ro­sło­ści.

Co­raz wię­cej mał­żeństw się roz­pa­da, po­wsta­je wie­le związ­ków nie­for­mal­nych, ma­my bar­dzo ma­ły przy­rost na­tu­ral­ny, po­dej­mo­wa­ne są pró­by in­ge­ro­wa­nia w me­cha­ni­zmy rzą­dzą­ce ży­ciem, po­ja­wia­ją się gło­sy li­be­ra­li­za­cji pra­wa chro­nią­ce­go ży­cie nie­na­ro­dzo­nych. Pa­mię­taj­my, że dziec­ko to oso­ba, a nie pro­dukt na ryn­ku. Sprze­ciw wo­bec abor­cji wy­ni­ka z pra­wa do ży­cia, z ochro­ny in­stynk­tu ro­dzi­ciel­skie­go, z bu­do­wa­nia pra­wi­dło­wych re­la­cji spo­łecz­nych.

Ży­cie ludz­kie jest da­rem Stwór­cy – otocz­my je tro­ską. Chroń­my ro­dzi­nę, po­ma­gaj­my nie tyl­ko naj­bied­niej­szym i wie­lo­dziet­nym, ale tak­że ro­dzi­nom śred­nio­za­moż­nym, któ­rych jest naj­wię­cej.

Ro­dzi­ce ma­ją nie­zby­wal­ne pra­wo do za­pew­nie­nia opie­ki, wy­cho­wa­nia i wy­kształ­ce­nia dziec­ka, ale w wy­peł­nie­niu tej fun­da­men­tal­nej po­win­no­ści mu­szą mieć wspar­cie ze stro­ny spo­łecz­no­ści lo­kal­nej, sa­mo­rzą­du, pań­stwa.

Po­trzeb­ny jest spraw­niej­szy sys­tem opie­ki zdro­wot­nej, edu­ka­cja na mia­rę po­trzeb XXI wie­ku i no­we miej­sca pra­cy dla ab­sol­wen­tów.

Niech mło­de po­ko­le­nie wi­dzi swo­ją przy­szłość w kra­ju, a ro­dzi­ce nie mar­twią się o przy­szłość swo­ich dzie­ci. Niech wa­run­ki ży­cia spo­łecz­ne­go za­bez­pie­cza­ją god­ność oso­by i za­pew­nia­ją sa­mo­re­ali­za­cję czło­wie­ka.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. kard. Ze­non Gro­cho­lew­ski
  Pra­wa dziec­ka a do­bro dziec­ka
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Być oso­bą
 • Fran­ci­szek Adam­ski
  Per­so­na­lizm i god­ność czło­wie­ka
 • Otocz­my tro­ską ży­cie”
 • Ja­ro­sław Kle­ban
  Na­tu­ra nie wy­ba­cza
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Dziec­ko: oso­ba czy pro­dukt?
 • Jo­lan­ta Tęcza−Ćwierz
  God­ność prze­ka­zy­wa­nia ży­cia – roz­mo­wa z dok­to­rem Ma­cie­jem Bar­czen­te­wi­czem
 • Te­re­sa Król
  Do­bry po­czą­tek. De­ba­ta z uczest­ni­ka­mi kur­su Na­Pro­Tech­no­lo­gy
 • Bo­że­na Woj­ta­la
  Etycz­ne aspek­ty prze­ka­zy­wa­nia ży­cia
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Dar ży­cia
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Ura­tuj je!
 • Piotr Cho­ro­bik
  Mi­łość w pię­ciu ję­zy­kach
 • Te­re­sa Król i Bo­że­na Li­twa
  Jest ży­cie! Sce­na­riusz z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia (24 mar­ca)
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Że­bracz­ka. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla klas gim­na­zjal­nych i star­szych
 • Agniesz­ka Ba­lon, Da­nu­ta Żwi­row­ska
  Po­wi­ta­nie wio­sny. Sce­na­riusz słowno−muzyczny

Okład­ka: Foto–Słoń, Ju­sty­na i Jo­an­na Słoń

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.