03/2008 Ku Ży­ciu

okladka_03-2008Dom ro­dzin­ny, któ­ry jest szko­łą ży­cia we­dług przy­ka­za­nia mi­ło­ści, naj­le­piej przy­go­to­wu­je mło­de po­ko­le­nie do funk­cjo­no­wa­nia w ro­lach mał­żeń­skich i ro­dzi­ciel­skich. Mi­łość, któ­ra wszyst­ko zno­si, wszyst­kie­mu wie­rzy, we wszyst­kim po­kła­da na­dzie­ję, też wszyst­ko prze­trzy­ma. To mi­łość spra­wia, że dru­ga oso­ba sta­je się dla mnie waż­niej­sza niż ja sam, ona za­pew­nia bez­pie­czeń­stwo, po­sza­no­wa­nie god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka, ro­dzi ży­cie. Ży­cie ludz­kie trze­ba ochra­niać, roz­wi­jać, uczyć żyć we­dług norm i za­sad mo­ral­nych. At­mos­fe­rę do­mu ro­dzin­ne­go, pa­nu­ją­ce sto­sun­ki mię­dzy­oso­bo­we, przy­ję­ty sys­tem war­to­ści prze­no­si­my w przy­szło­ści na mał­żeń­stwo i ro­dzi­nę, jest na­szym wia­nem w do­ro­słe ży­cie.

Wie­dzę „o ży­ciu w ro­dzi­nie” otrzy­mu­je­my z róż­nych źró­deł. Od­dzia­ły­wa­nia śro­do­wisk wy­cho­waw­czych w tym za­kre­sie po­win­ny być spój­ne i zmie­rzać do roz­wo­ju emo­cjo­nal­ne­go, spo­łecz­ne­go, du­cho­we­go i psy­cho­sek­su­al­ne­go mło­de­go czło­wie­ka. Ma­ją pro­wa­dzić do po­zna­nia i zro­zu­mie­nia sa­me­go sie­bie, do wy­ro­bie­nia po­czu­cia wła­snej war­to­ści, do uka­za­nia po­zy­ty­wów ludz­kiej płcio­wo­ści, na­uczyć sza­cun­ku dla dru­giej oso­by oraz po­no­sze­nia od­po­wie­dzial­no­ści za po­dej­mo­wa­ne de­cy­zje i za­cho­wa­nia. Ma­ją po­móc w udzie­le­niu od­po­wie­dzi m.in. na py­ta­nia: co dla mnie jest naj­waż­niej­sze?, czy po­tra­fię ko­chać bliź­nich?, ja­kie re­la­cje chcę bu­do­wać z in­ny­mi?, co ce­nię naj­bar­dziej u uko­cha­nej oso­by? Nie­po­koi cha­os w obec­nie lan­so­wa­nych sys­te­mach war­to­ści, oraz pró­by de­za­wu­owa­nia ta­kich war­to­ści, jak: mi­łość, mał­żeń­stwo, ży­cie ludz­kie, ro­dzi­na.

Uprzed­mio­to­wie­nie wię­zi mię­dzy­ludz­kich, obo­jęt­ność człon­ków ro­dzi­ny wo­bec sie­bie, prze­sy­ce­nie ero­ty­ką pro­gra­mów mass me­diów, ne­ga­tyw­ne skut­ki edu­ka­cji sek­su­al­nej za­wę­żo­nej do tre­ści biologiczno−medycznych.

Trze­ba pro­mo­wać ro­dzi­nę, zdro­wie, ludz­ką sek­su­al­ność uj­mo­wać in­te­gral­nie z ca­łą oso­bo­wo­ścią, ży­cie mał­żeń­skie i ro­dzin­ne opie­rać na fun­da­men­cie uni­wer­sal­nych war­to­ści, wy­bie­rać mi­łość ro­dzą­cą ży­cie, a od­rzu­cać ego­izm, któ­ry za­bi­ja.

Ro­dzi­na jest fun­da­men­tem spo­łe­czeń­stwa i wa­run­kiem je­go trwa­nia. Od­po­wie­dzial­ne i trud­ne „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” jest za­da­niem do­mu, szko­ły, Ko­ścio­ła, wszyst­kich lu­dzi za­tro­ska­nych o do­bro czło­wie­ka.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Mar­ta Komorowska−Pudło
  Waż­na dzie­dzi­na
 • Te­re­sa Król
  10 lat wy­cho­wa­nia pro­ro­dzin­ne­go w pol­skiej szko­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ko­cha, lu­bi, sza­nu­je…
 • Ali­na Strzał­kow­ska
  Róż­no­rod­ność ini­cja­tyw
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mi­łość jest za­wsze czy­sta
 • Bog­dan Do­bosz
  40 lat an­ty­kon­cep­cji
 • Li­dia Ty­sna­rzew­ska
  Opi­nie uczniów o WdŻwR (list)
 • Iza­be­la Król
  Za­ję­cia pro­ro­dzin­ne w szko­le (list)
 • Mał­go­rza­ta Cho­jak
  Ro­dzi­na z pro­ble­mem al­ko­ho­lo­wym (cz. II)
 • Syl­wia Pal­ka
  Ura­to­wać dziec­ko – roz­mo­wa z s. Che­ru­bi­ną, na­za­re­tan­ką
 • Te­re­sa Drew­ka
  Być mat­ką In­sce­ni­za­cja z oka­zji Na­ro­do­we­go Dnia Ży­cia
 • ks. kard. Sta­ni­sław Na­gy SCJ
  Po­czu­cie za­dłu­że­nia wzglę­dem Was…
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Na­wra­cać się to szu­kać wia­ry cz. XIV
 • Jo­lan­ta Owcza­rek
  Mi­ste­rium Zmar­twych­wsta­nia Pa­na Je­zu­sa
 • Mo­ni­ka Ku­le­sza
  Ucie­kaj, zi­mo! (sce­na­riusz na „Dzień wio­sny” dla grup przed­szkol­nych i klas I−III szko­ły pod­sta­wo­wej)
 • Ur­szu­la Pachana−Szpiech
  Dzień Wa­ga­ro­wi­cza… w szko­le (pro­po­zy­cja za­jęć)
 • Mał­go­rza­ta Pa­bis
  Już 500 nu­me­rów „Ja­sia”! – roz­mo­wa z Agniesz­ką So­chą, re­dak­tor na­czel­ną

Okład­ka: Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły, po­lip­tyk Ma­teo di Gio­van­ni, Sa­la św. Am­bro­że­go, Apar­ta­men­ty Pa­pie­skie

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.