03/2008 Ku Życiu

okladka_03-2008Dom rodzinny, który jest szkołą życia według przykazania miłości, najlepiej przygotowuje młode pokolenie do funkcjonowania w rolach małżeńskich i rodzicielskich. Miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, też wszystko przetrzyma. To miłość sprawia, że druga osoba staje się dla mnie ważniejsza niż ja sam, ona zapewnia bezpieczeństwo, poszanowanie godności drugiego człowieka, rodzi życie. Życie ludzkie trzeba ochraniać, rozwijać, uczyć żyć według norm i zasad moralnych. Atmosferę domu rodzinnego, panujące stosunki międzyosobowe, przyjęty system wartości przenosimy w przyszłości na małżeństwo i rodzinę, jest naszym wianem w dorosłe życie.

Wiedzę „o życiu w rodzinie” otrzymujemy z różnych źródeł. Oddziaływania środowisk wychowawczych w tym zakresie powinny być spójne i zmierzać do rozwoju emocjonalnego, społecznego, duchowego i psychoseksualnego młodego człowieka. Mają prowadzić do poznania i zrozumienia samego siebie, do wyrobienia poczucia własnej wartości, do ukazania pozytywów ludzkiej płciowości, nauczyć szacunku dla drugiej osoby oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zachowania. Mają pomóc w udzieleniu odpowiedzi m.in. na pytania: co dla mnie jest najważniejsze?, czy potrafię kochać bliźnich?, jakie relacje chcę budować z innymi?, co cenię najbardziej u ukochanej osoby? Niepokoi chaos w obecnie lansowanych systemach wartości, oraz próby dezawuowania takich wartości, jak: miłość, małżeństwo, życie ludzkie, rodzina.

Uprzedmiotowienie więzi międzyludzkich, obojętność członków rodziny wobec siebie, przesycenie erotyką programów mass mediów, negatywne skutki edukacji seksualnej zawężonej do treści biologiczno−medycznych.

Trzeba promować rodzinę, zdrowie, ludzką seksualność ujmować integralnie z całą osobowością, życie małżeńskie i rodzinne opierać na fundamencie uniwersalnych wartości, wybierać miłość rodzącą życie, a odrzucać egoizm, który zabija.

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa i warunkiem jego trwania. Odpowiedzialne i trudne „Wychowanie do życia w rodzinie” jest zadaniem domu, szkoły, Kościoła, wszystkich ludzi zatroskanych o dobro człowieka.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 03-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Marta Komorowska−Pudło
  Ważna dziedzina
 • Teresa Król
  10 lat wychowania prorodzinnego w polskiej szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Kocha, lubi, szanuje…
 • Alina Strzałkowska
  Różnorodność inicjatyw
 • ks. Marek Dziewiecki
  Miłość jest zawsze czysta
 • Bogdan Dobosz
  40 lat antykoncepcji
 • Lidia Tysnarzewska
  Opinie uczniów o WdŻwR (list)
 • Izabela Król
  Zajęcia prorodzinne w szkole (list)
 • Małgorzata Chojak
  Rodzina z problemem alkoholowym (cz. II)
 • Sylwia Palka
  Uratować dziecko – rozmowa z s. Cherubiną, nazaretanką
 • Teresa Drewka
  Być matką Inscenizacja z okazji Narodowego Dnia Życia
 • ks. kard. Stanisław Nagy SCJ
  Poczucie zadłużenia względem Was…
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Nawracać się to szukać wiary cz. XIV
 • Jolanta Owczarek
  Misterium Zmartwychwstania Pana Jezusa
 • Monika Kulesza
  Uciekaj, zimo! (scenariusz na „Dzień wiosny” dla grup przedszkolnych i klas I−III szkoły podstawowej)
 • Urszula Pachana−Szpiech
  Dzień Wagarowicza… w szkole (propozycja zajęć)
 • Małgorzata Pabis
  Już 500 numerów „Jasia”! – rozmowa z Agnieszką Sochą, redaktor naczelną

Okładka: Chrystus Zmartwychwstały, poliptyk Mateo di Giovanni, Sala św. Ambrożego, Apartamenty Papieskie

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.