03/2007 Świetlica szkolna

okladka_03-2007Dzieci i mło­dzież wy­ma­gają sta­łej tro­ski i opieki. Dom ro­dzinny, szkoła, lu­dzie do­ro­śli po­winni za­pew­niać, w każ­dym miej­scu i w każ­dym cza­sie, wła­ściwą opiekę tej gru­pie osób.

Stosunkowo duża grupa uczniów naj­młod­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej, przed i po lek­cjach ko­rzy­sta ze świe­tlicy szkol­nej. Gimnazjaliści do­jeż­dża­jący do szkoły, ocze­ku­jący na po­wrót do domu, rów­nież ko­rzy­stają z tej formy opieki. Niewiele świe­tlic działa w szko­łach po­nad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych or­ga­ni­zo­wany jest czas wolny uczniów.

Świetlica szkolna wspo­maga roz­wój dziecka, jego zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, jest miej­scem od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych. Zapewnia wy­po­czy­nek, stwa­rza wa­runki do dzia­łań w gru­pie wie­kowo zróż­ni­co­wa­nej, w kli­ma­cie ra­do­ści i twór­czego dzia­ła­nia. Organizuje za­ję­cia ru­chowe, pla­styczne, te­atralne, przy­go­to­wuje uro­czy­sto­ści szkolne, roz­wija czy­tel­nic­two, stwa­rza od­po­wied­nie wa­runki do ewen­tu­al­nego od­ra­bia­nia za­dań do­mo­wych.

Aby efekty pracy świe­tlicy były wi­doczne, mu­szą w niej pra­co­wać na­uczy­ciele z po­wo­ła­nia, od­po­wied­nio przy­go­to­wani, zna­jący prze­by­wa­ją­cych w niej uczniów, ich zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, po­trzeby. Nauczyciele, któ­rzy in­te­re­sują się po­stę­pami w na­uce wy­cho­wan­ków, ści­śle współ­pra­cują z wy­cho­waw­cami klas, eli­mi­nują wszystko to, co utrud­nia prze­by­wa­nie dzieci w świe­tlicy: ha­łas, nad­mierne za­gęsz­cze­nie w sali, nie­wła­ściwe re­la­cje po­mię­dzy wy­cho­wan­kami.

Świetlica szkolna to nie prze­cho­wal­nia dzieci, ale miej­sce cie­ka­wych za­jęć, tęt­niące ży­ciem, wspo­ma­ga­jące roz­wój wy­cho­wan­ków. Rządzi się swo­imi pra­wami, ma wła­sny re­gu­la­min, plan pracy opiekuńczo−wychowawczej. Istnieje duże za­po­trze­bo­wa­nie na świe­tlice, które stwa­rzają moż­li­wość sku­tecz­nego od­dzia­ły­wa­nia na dzieci i które winny funk­cjo­no­wać w od­po­wied­nich wa­run­kach lo­ka­lo­wych oraz po­sia­dać wła­ściwe wy­po­sa­że­nie w po­moce, sprzęt od­twa­rza­jący, na­gła­śnia­jący, po­miesz­cze­nia do ćwi­czeń ru­cho­wych.

Tutaj po­winni pra­co­wać lu­dzie wiel­kiego serca, zna­jący me­to­dykę za­jęć świe­tli­co­wych, dla któ­rych każde dziecko jest ważne, po­trzebne, ko­chane, któ­rzy znają ra­do­ści i pro­blemy każ­dego wy­cho­wanka.

Dzień 24 marca jest Narodowym Dniem Życia. Powinien on zro­dzić w nas re­flek­sję nad od­po­wie­dzial­no­ścią spo­łe­czeń­stwa za ochronę i bu­do­wa­nie sza­cunku dla ży­cia ludz­kiego. Z tej oka­zji za­miesz­czamy w mar­co­wym nu­me­rze „Wychowawcy” do­da­tek spe­cjalny – Przychodzącemu na świat au­tor­stwa Marii Mojzesowicz. Tej sa­mej au­torki – wiersz Testament na nowo od­kryty (s. 10) może stać się oka­zją do za­dumy nad war­to­ścią ży­cia.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 03-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Danuta Kmita
  Rozwój świe­tlic szkol­nych
 • Hanna Belkiewicz
  Origami – twór­cza in­spi­ra­cja
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Świetlicowe cuda
 • Halina Chytra
  Moc Duchowej Adopcji
 • Maria Mojzesowicz
  Testament – na nowo od­czy­tany
 • Danuta Kmita
  Odrabianie za­dań w świe­tlicy szkol­nej
 • Katarzyna Dyrcz
  Wdzięczni za… chleb
 • ks. Marek Dziewiecki
  Droga krzy­żowa drogą bło­go­sła­wień­stwa
 • Bożena Olszewska
  Krajobraz Bogiem pi­sany
 • Aldona Żmiejko
  Krzyż – sym­bol mi­ło­ści, cier­pie­nia i zwy­cię­stwa. Scenariusz wy­stawy
 • Agnieszka Kaczor
  Świetlica szkolna w oczach ab­sol­wenta. List do re­dak­cji
 • Renata Pulikowska
  Gazetka szkolna w świe­tlicy. List do re­dak­cji
 • Halina Lubas
  Integracja w świe­tlicy. List do re­dak­cji
 • Halina Lubas
  Przyjęcie pierw­sza­ków do świe­tlicy. Program in­te­gra­cyjny
 • Magdalena Hepner−Widło
  Co ro­bić z dziećmi w świe­tlicy szkol­nej?
 • Z ks. Janem Twardowskim roz­ma­wia Czesław Mirosław Szczepaniak
  Zło i do­bro… cz. III
 • Anna Tołoczko, Anetta Monika Kocięcka
  Udział ro­dzi­ców w ży­ciu świe­tlicy szkol­nej. Scenariusz za­jęć
 • Dorota Krupińska
  Integracja dzieci, ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców. List do re­dak­cji

Okładka: fot. ar­chi­wum

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.