03/2007 Świe­tli­ca szkol­na

okladka_03-2007Dzie­ci i mło­dzież wy­ma­ga­ją sta­łej tro­ski i opie­ki. Dom ro­dzin­ny, szko­ła, lu­dzie do­ro­śli po­win­ni za­pew­niać, w każ­dym miej­scu i w każ­dym cza­sie, wła­ści­wą opie­kę tej gru­pie osób.

Sto­sun­ko­wo du­ża gru­pa uczniów naj­młod­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej, przed i po lek­cjach ko­rzy­sta ze świe­tli­cy szkol­nej. Gim­na­zja­li­ści do­jeż­dża­ją­cy do szko­ły, ocze­ku­ją­cy na po­wrót do do­mu, rów­nież ko­rzy­sta­ją z tej for­my opie­ki. Nie­wie­le świe­tlic dzia­ła w szko­łach po­nad­gim­na­zjal­nych, w któ­rych or­ga­ni­zo­wa­ny jest czas wol­ny uczniów.

Świe­tli­ca szkol­na wspo­ma­ga roz­wój dziec­ka, je­go zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, jest miej­scem od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych. Za­pew­nia wy­po­czy­nek, stwa­rza wa­run­ki do dzia­łań w gru­pie wie­ko­wo zróż­ni­co­wa­nej, w kli­ma­cie ra­do­ści i twór­cze­go dzia­ła­nia. Or­ga­ni­zu­je za­ję­cia ru­cho­we, pla­stycz­ne, te­atral­ne, przy­go­to­wu­je uro­czy­sto­ści szkol­ne, roz­wi­ja czy­tel­nic­two, stwa­rza od­po­wied­nie wa­run­ki do ewen­tu­al­ne­go od­ra­bia­nia za­dań do­mo­wych.

Aby efek­ty pra­cy świe­tli­cy by­ły wi­docz­ne, mu­szą w niej pra­co­wać na­uczy­cie­le z po­wo­ła­nia, od­po­wied­nio przy­go­to­wa­ni, zna­ją­cy prze­by­wa­ją­cych w niej uczniów, ich zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, po­trze­by. Na­uczy­cie­le, któ­rzy in­te­re­su­ją się po­stę­pa­mi w na­uce wy­cho­wan­ków, ści­śle współ­pra­cu­ją z wy­cho­waw­ca­mi klas, eli­mi­nu­ją wszyst­ko to, co utrud­nia prze­by­wa­nie dzie­ci w świe­tli­cy: ha­łas, nad­mier­ne za­gęsz­cze­nie w sa­li, nie­wła­ści­we re­la­cje po­mię­dzy wy­cho­wan­ka­mi.

Świe­tli­ca szkol­na to nie prze­cho­wal­nia dzie­ci, ale miej­sce cie­ka­wych za­jęć, tęt­nią­ce ży­ciem, wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój wy­cho­wan­ków. Rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi, ma wła­sny re­gu­la­min, plan pra­cy opiekuńczo−wychowawczej. Ist­nie­je du­że za­po­trze­bo­wa­nie na świe­tli­ce, któ­re stwa­rza­ją moż­li­wość sku­tecz­ne­go od­dzia­ły­wa­nia na dzie­ci i któ­re win­ny funk­cjo­no­wać w od­po­wied­nich wa­run­kach lo­ka­lo­wych oraz po­sia­dać wła­ści­we wy­po­sa­że­nie w po­mo­ce, sprzęt od­twa­rza­ją­cy, na­gła­śnia­ją­cy, po­miesz­cze­nia do ćwi­czeń ru­cho­wych.

Tu­taj po­win­ni pra­co­wać lu­dzie wiel­kie­go ser­ca, zna­ją­cy me­to­dy­kę za­jęć świe­tli­co­wych, dla któ­rych każ­de dziec­ko jest waż­ne, po­trzeb­ne, ko­cha­ne, któ­rzy zna­ją ra­do­ści i pro­ble­my każ­de­go wy­cho­wan­ka.

Dzień 24 mar­ca jest Na­ro­do­wym Dniem Ży­cia. Po­wi­nien on zro­dzić w nas re­flek­sję nad od­po­wie­dzial­no­ścią spo­łe­czeń­stwa za ochro­nę i bu­do­wa­nie sza­cun­ku dla ży­cia ludz­kie­go. Z tej oka­zji za­miesz­cza­my w mar­co­wym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy” do­da­tek spe­cjal­ny – Przy­cho­dzą­ce­mu na świat au­tor­stwa Ma­rii Moj­ze­so­wicz. Tej sa­mej au­tor­ki – wiersz Te­sta­ment na no­wo od­kry­ty (s. 10) mo­że stać się oka­zją do za­du­my nad war­to­ścią ży­cia.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 03-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Da­nu­ta Kmi­ta
  Roz­wój świe­tlic szkol­nych
 • Han­na Bel­kie­wicz
  Ori­ga­mi – twór­cza in­spi­ra­cja
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Świe­tli­co­we cu­da
 • Ha­li­na Chy­tra
  Moc Du­cho­wej Ad­op­cji
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Te­sta­ment – na no­wo od­czy­ta­ny
 • Da­nu­ta Kmi­ta
  Od­ra­bia­nie za­dań w świe­tli­cy szkol­nej
 • Ka­ta­rzy­na Dyrcz
  Wdzięcz­ni za… chleb
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Dro­ga krzy­żo­wa dro­gą bło­go­sła­wień­stwa
 • Bo­że­na Ol­szew­ska
  Kra­jo­braz Bo­giem pi­sa­ny
 • Al­do­na Żmiej­ko
  Krzyż – sym­bol mi­ło­ści, cier­pie­nia i zwy­cię­stwa. Sce­na­riusz wy­sta­wy
 • Agniesz­ka Ka­czor
  Świe­tli­ca szkol­na w oczach ab­sol­wen­ta. List do re­dak­cji
 • Re­na­ta Pu­li­kow­ska
  Ga­zet­ka szkol­na w świe­tli­cy. List do re­dak­cji
 • Ha­li­na Lu­bas
  In­te­gra­cja w świe­tli­cy. List do re­dak­cji
 • Ha­li­na Lu­bas
  Przy­ję­cie pierw­sza­ków do świe­tli­cy. Pro­gram in­te­gra­cyj­ny
 • Mag­da­le­na Hepner−Widło
  Co ro­bić z dzieć­mi w świe­tli­cy szkol­nej?
 • Z ks. Ja­nem Twar­dow­skim roz­ma­wia Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Zło i do­bro… cz. III
 • An­na To­łocz­ko, Anet­ta Mo­ni­ka Ko­cięc­ka
  Udział ro­dzi­ców w ży­ciu świe­tli­cy szkol­nej. Sce­na­riusz za­jęć
 • Do­ro­ta Kru­piń­ska
  In­te­gra­cja dzie­ci, ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców. List do re­dak­cji

Okład­ka: fot. ar­chi­wum

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.