02/2017 Do­bre ma­nie­ry

okladka_02-2017Do­bre wy­cho­wa­nie oraz do­bre ma­nie­ry wy­nie­sio­ne z do­mu i ze szko­ły sta­no­wią cen­ny po­sag na przy­szłość. Dziec­ko od naj­młod­szych lat ob­ser­wu­je, po­zna­je for­my za­cho­wa­nia, uczy się i na­śla­du­je naj­bliż­sze śro­do­wi­sko. Zna­jo­mość re­guł i umie­jęt­no­ści za­cho­wa­nia się w da­nych sy­tu­acjach, wy­peł­nia­nie pew­nych obo­wiąz­ków jest waż­nym ob­sza­rem wy­cho­wa­nia ro­dzin­ne­go i szkol­ne­go. Zro­zu­mie­nie za­sad, ich ak­cep­ta­cja i wdra­ża­nie w co­dzien­ne ży­cie, na­by­wa­nie do­brych ma­nier win­no być usta­wicz­ną tro­ską ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców. Sa­vo­ir-vi­vre jest osa­dzo­ny w ob­szer­nej wie­dzy hu­ma­ni­stycz­nej, w ak­tyw­nym udzia­le w ży­ciu kul­tu­ral­nym, w bo­ga­tej oso­bo­wo­ści czło­wie­ka. Kul­tu­ra ży­cia co­dzien­ne­go uła­twia na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów, uprzej­mość i ogła­da to­wa­rzy­ska po­pra­wia re­la­cje mię­dzy­ludz­kie.

Kul­tu­ra ma­so­wa lan­su­je mi­ty o ła­twym szczę­ściu bez prze­strze­ga­nia za­sad mo­ral­nych, po­sta­wę kon­sump­cyj­ną, ma­te­ria­lizm prak­tycz­ny, bier­ność, re­la­ty­wizm w świe­cie war­to­ści. Nie pro­po­nu­je się mło­de­mu czło­wie­ko­wi pod­sta­wo­wych war­to­ści, aspi­ra­cji i ide­ałów, ja­ki­mi są mi­łość, uczci­wość, życz­li­wość, pra­co­wi­tość, od­po­wie­dzial­ność.

Do­bre wy­cho­wa­nie to efekt na­uki od dzie­ciń­stwa za­sad savoir-vivre’u i wska­zań ety­kie­ty oraz sta­łe wdra­ża­nie się w do­bre ma­nie­ry. W wie­lu szko­łach pro­wa­dzo­ne są za­ję­cia z savoir-vivre’u. W pierw­szych kla­sach gim­na­zjum i li­ceum są one nie­zbęd­ne, szcze­gól­nie na po­cząt­ku ro­ku szkol­ne­go, bo po­rząd­ku­ją re­la­cje w spo­łecz­no­ści szkol­nej, przy­czy­nia­jąc się do zmniej­sze­nia pro­ble­mów wy­cho­waw­czych. Takt, życz­li­wość, dys­kre­cja, wiel­ko­dusz­ność, pa­mię­ta­nie o dru­gim czło­wie­ku w każ­dej sy­tu­acji stwa­rza­ją wła­ści­wy kli­mat wy­cho­waw­czy. Ety­kie­ta, do­bre ma­nie­ry uła­twia­ją co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie ucznia, na­uczy­cie­la, po­ma­ga­ją w bu­do­wa­niu wspól­no­ty i bu­do­wa­niu sie­bie.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Sta­ni­sław Kraj­ski
  Fi­lo­zo­fia savoir-vivre’u
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Sło­wa uczą, przy­kła­dy po­cią­ga­ją
 • Bo­że­na Ro­ma­now­ska
  „Ada, to nie wy­pa­da”. Czy sa­vo­ir-vi­vre jest dzi­siaj po­trzeb­ny?
 • Jo­an­na Szub­star­ska
  Ku wol­no­ści i praw­dzie
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Tok­sycz­ny po­karm
 • Na­ta­lia Ma­ria Ru­man
  Bu­do­wa­nie wspól­no­ty
 • Ka­ta­rzy­na So­wa
  Sto­ma­to­log wy­cho­waw­cą
 • Grze­gorz So­cha
  Twór­cza re­so­cja­li­za­cja
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Tem­pe­ra­ment ucznia
 • Mał­go­rza­ta Sa­sin
  Ska­kan­ka do nie­ba
 • Te­re­sa Król
  Sa­vo­ir-vi­vre czy­li do­bre ma­nie­ry. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów kla­sy VI lub I–III gim­na­zjum
 • Da­niel Bu­cho­wiec­ki
  Ja­kie po­win­ny być re­la­cje mię­dzy uczniem a na­uczy­cie­lem? Kon­spekt na go­dzi­nę wy­cho­waw­czą w gim­na­zjum i w szko­łach po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Jo­lan­ta Fal­kie­wicz
  W krę­gu ko­le­ża­nek i ko­le­gów. Kon­spekt za­jęć dla młod­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej oraz świe­tli­cy szkol­nej
 • Jo­lan­ta Ję­drzej­czak
  Je­stem kul­tu­ral­ny i jest mi z tym do­brze. Kon­kurs dla uczniów klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • An­na Ko­wal, Mał­go­rza­ta Tra­jer
  Plot­ka i jej skut­ki. Sce­na­riusz go­dzi­ny wy­cho­waw­czej dla klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ma­rio­la Jó­ze­fiak, Gra­ży­na Sie­wie­ja
  Duch zło­ści – mój przy­ja­ciel. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Alek­san­dra Bał­dy­ga
  Wy­cho­wa­nie w pi­guł­ce (list)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Do­bre ma­nie­ry – sa­vo­ir-vi­vre (bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.