02/2015 Przemoc, agresja

okladka_02-2015 Młody człowiek bombardowany jest ogromem bodźców ze świata realnego i wirtualnego. Nadmiar informacji sprawia, że zapoznajemy się z nimi pospiesznie i powierzchownie, a ten styl odbioru informacji jest przenoszony na komunikację międzyludzką. Nie mamy czasu i chęci, by poznać myśli, potrzeby, motywy działań drugiej osoby, by poznać lepiej samego siebie. Brak wzajemnego zrozumienia, poszanowania godności i respektowania praw drugiego człowieka prowadzi do nieporozumień, do agresji i przemocy.

Przyczyną agresji bywają nieprzyjemne sytuacje, stres, frustracja, lęk, gniew, nuda, chęć rywalizacji i dominacji, trudności w nauce, anonimowość, która wzmaga odwagę agresywnego zachowania. Źle wpływa na dzieci i młodzież powszechność agresji w mediach i w życiu społecznym, brak dostatecznej kontroli ze strony rodziców i nauczycieli, mało efektywne wychowanie społeczne. Ofiarami agresji i przemocy najczęściej są uczniowie lękliwi, pozbawieni pewności siebie, zagubieni i osamotnieni.

Agresja w szkole przejawia się obrażaniem, poniżaniem, bójkami, niszczeniem sprzętu. Coraz częściej występuje cyberprzemoc: wysyłanie wulgarnych e-maili, SMS-ów, obraźliwych komentarzy na blogu, publikowanie ośmieszających informacji i zdjęć. Obniża się wiek agresorów, pojawiają się coraz bardziej wyszukane formy napaści wobec osób lub rzeczy. Uczniowie mało rozmawiają z nauczycielami o sytuacjach agresji i przemocy w szkole, a nauczyciele często bagatelizują sygnalizowany problem.

Każdy młody człowiek potrzebuje zrozumienia i akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i porozumienia z drugą osobą. Ważny jest dom rodzinny pełen ciepła i bezpieczna szkoła. Zadbajmy więc o szkołę wolną od przemocy i agresji, stawiajmy wyraźne granice zachowaniom agresywnym. Wzmacniajmy u uczniów przekonanie, że przemoc i agresja nie stanowi skutecznego narzędzia osiągania celów, prowadźmy efektywną naukę zasad życia społecznego. Współpracujmy z rodzicami, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, policją, służbą zdrowia, sądem, otwarcie mówiąc o agresji i przemocy oraz problematyce przestępności nieletnich. Podejmujmy konkretne działania wychowawczo-profilaktyczne, a przede wszystkim ukazujmy uczniom wartości i zachęcajmy do podążania za nimi w życiowych wyborach.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20153 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Wychowawcze dylematy. Rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem
 • Monika Winiarska
  System prewencyjny ks. Jana Bosko
 • Małgorzata Stępień-Kęsik
  Przyczyny agresji w środowisku szkolnym
 • Edmund Kurowski
  Agresja i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych
 • Barbara Trzos
  Pedagog wobec agresji
 • Katarzyna Padło
  Przemóc niemoc
 • Aleksandra Jędryszek-Geisler
  Biologiczne uwarunkowania agresji
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Przemoc? Mnie nie zwycięży
 • Grzegorz Socha
  Dlaczego warto mediować?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Formy agresji
 • Małgorzata Sagan
  Treści wspólne i konieczne w kanonie lektur szkolnych
 • Ewelina Czajkowska
  Przemoc i agresja w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
 • Stanisława Marek
  Hymn o Krzyżu. Scenariusz Misterium Wielkanocnego
 • Renata Gruszczyńska
  „Jezu, idę razem z Tobą”. Scenariusz Drogi Krzyżowej
 • Natalia Maria Ruman
  Program profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczne dzieciństwo”

Okładka: fot. Archiwum

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.