02/2012 Uczciwość w szkole

okladka_02-2012

Oświata stoi przed wie­loma pro­ble­mami: fi­nan­so­wymi (prasa do­nosi, że „na­uczy­ciele ruj­nują bu­dżety gmin”); de­mo­gra­ficz­nymi, które przy­czy­niają się do za­my­ka­nia szkół; zwią­za­nymi z nie­koń­czącą się re­formą; kwe­stiami etyczno−moralnymi. Zbyt wielu uczniów są­dzi, że w szkole nie warto być uczci­wym. Odpisywanie, pod­po­wia­da­nie, ścią­ga­nie nie są po­strze­gane jako za­cho­wa­nia nie­godne, nie­etyczne, a na­wet trak­tują ta­kie po­stę­po­wa­nie jako umie­jęt­ność ra­dze­nia so­bie w ży­ciu. Uczniowie nie ro­zu­mieją, że od­pi­sy­wa­nie jest przy­własz­cze­niem cu­dzej wła­sno­ści, jest czy­nem złym.

W okre­sie szkol­nym kształ­tuje się u mło­dzieży szczere i uczciwe po­stę­po­wa­nie, wraż­liwe, spra­wie­dliwe, prawe su­mie­nie. Uczniowie uczą się an­ga­żo­wa­nia w do­bro i po­mna­ża­nia go w so­bie i wo­kół sie­bie, uczą się sza­no­wa­nia god­no­ści wła­snej i dru­gich. Są wy­jąt­kowo uczu­leni na nie­spra­wie­dli­wość i na prze­jawy wszel­kiego zła, ale z ob­ser­wa­cji wy­nika, że nie wi­dzą wiel­kiego zła w nie­uczci­wo­ści szkol­nej. Odpisywanie za­dań do­mo­wych, ścią­ga­nie trak­tują jako „normę” szkolną. To nie­godne za­cho­wa­nie uspra­wie­dli­wiają bra­kiem czasu na od­ro­bie­nie za­da­nia, na so­lidne przy­go­to­wa­nie się do spraw­dzianu, eg­za­minu, bra­kiem mo­ty­wa­cji do ucze­nia się, nie­chę­cią do ucze­nia się da­nego przed­miotu, pra­gnie­niem zdo­by­cia lep­szej oceny niż na to za­słu­gują.

Trzeba uczniom zwra­cać uwagę, że od­pi­sy­wa­nie, ścią­ga­nie jest przy­własz­cza­niem so­bie cu­dzej wła­sno­ści, jest nie­godne, nie­uczciwe, i że na ta­kim po­stę­po­wa­niu oni naj­wię­cej tracą. Braki ze szkoły w wia­do­mo­ściach i umie­jęt­no­ściach mogą być bo­le­śnie od­czu­wane przez całe ży­cie, mogą kom­pro­mi­to­wać. Takie po­stę­po­wa­nie przy­zwy­czaja do oszu­ki­wa­nia, „kom­bi­no­wa­nia”.

Zdarzają się przy­padki, że pod­czas eg­za­minu ze­wnętrz­nego prze­wod­ni­czący ze­społu nad­zo­ru­ją­cego prze­rywa eg­za­min ucznia, stwier­dza­jąc nie­sa­mo­dzielne wy­ko­ny­wa­nie pracy, albo dy­rek­tor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unie­waż­nia wy­pra­co­wa­nie ucznia na wnio­sek eg­za­mi­na­tora, że praca jest nie­sa­mo­dzielna. Odpisywanie na eg­za­mi­nach ze­wnętrz­nych jest su­rowo ka­rane. Jednak da­leko nam jesz­cze do tego, aby uczeń nie my­ślał o tym, że można od­pi­sać za­da­nie lub ścią­gnąć na eg­za­mi­nie.

Zbyt mało mówi się w domu i w szkole na te­mat uczci­wo­ści w edu­ka­cji, ła­ma­nia re­gu­la­minu szkol­nego, za­cho­wań nie­god­nych i nie­etycz­nych, po­sza­no­wa­nia cu­dzej wła­sno­ści, su­mien­nego wy­wią­zy­wa­nia się ze swo­ich obo­wiąz­ków. Trzeba po­dej­mo­wać dzia­ła­nia, które będą kształ­to­wały u uczniów wła­ściwą po­stawę wo­bec uczci­wo­ści w szkole i w ży­ciu.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

  • Wanda Papugowa
   Pojęcie uczci­wo­ści
  • Ewa Kosińska
   Uczciwość w szkole
  • ks. Marek Dziewiecki
   Ludzie su­mie­nia
  • Jolanta Tęcza-Ćwierz
   Ze ściągą w kie­szeni
  • s. M. Urszula Kłusek SAC
   Uczciwie się nie da?
  • Maria Fortuna-Sudor
   Dlaczego oszu­kują?
  • Beata Jancarz-Łanczkowska
   Etyka ży­cia pu­blicz­nego
  • Rafał Ryszka
   Rachunek su­mie­nia do­ro­słego
  • Tomasz Licak
   Kłamstwo w pro­ce­sie ko­mu­ni­ka­cji
  • Zofia Ulińska
   Uczeń spra­wia­jący trud­no­ści wy­cho­waw­cze
  • Monika Kosińska
   Zraniony Pasterz. Scenariusz przed­sta­wie­nia na re­ko­lek­cje wiel­ko­postne
  • Iwona Kopystecka
   Jak po­wstaje plotka? Scenariusz za­jęć wy­cho­waw­czych i świe­tli­co­wych dla uczniów klas I-IV
  • Anna Kmiotek
   Rekolekcje wiel­ko­postne (list)
  • Elżbieta Trojan
   Uczciwość edu­ka­cyjna (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze)

Okładka: fot. iStock­Foto

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.