02/2012 Uczci­wość w szko­le

okladka_02-2012

Oświa­ta stoi przed wie­lo­ma pro­ble­ma­mi: fi­nan­so­wy­mi (pra­sa do­no­si, że „na­uczy­cie­le ruj­nu­ją bu­dże­ty gmin”); de­mo­gra­ficz­ny­mi, któ­re przy­czy­nia­ją się do za­my­ka­nia szkół; zwią­za­ny­mi z nie­koń­czą­cą się re­for­mą; kwe­stia­mi etyczno−moralnymi. Zbyt wie­lu uczniów są­dzi, że w szko­le nie war­to być uczci­wym. Od­pi­sy­wa­nie, pod­po­wia­da­nie, ścią­ga­nie nie są po­strze­ga­ne ja­ko za­cho­wa­nia nie­god­ne, nie­etycz­ne, a na­wet trak­tu­ją ta­kie po­stę­po­wa­nie ja­ko umie­jęt­ność ra­dze­nia so­bie w ży­ciu. Ucznio­wie nie ro­zu­mie­ją, że od­pi­sy­wa­nie jest przy­własz­cze­niem cu­dzej wła­sno­ści, jest czy­nem złym.

W okre­sie szkol­nym kształ­tu­je się u mło­dzie­ży szcze­re i uczci­we po­stę­po­wa­nie, wraż­li­we, spra­wie­dli­we, pra­we su­mie­nie. Ucznio­wie uczą się an­ga­żo­wa­nia w do­bro i po­mna­ża­nia go w so­bie i wo­kół sie­bie, uczą się sza­no­wa­nia god­no­ści wła­snej i dru­gich. Są wy­jąt­ko­wo uczu­le­ni na nie­spra­wie­dli­wość i na prze­ja­wy wszel­kie­go zła, ale z ob­ser­wa­cji wy­ni­ka, że nie wi­dzą wiel­kie­go zła w nie­uczci­wo­ści szkol­nej. Od­pi­sy­wa­nie za­dań do­mo­wych, ścią­ga­nie trak­tu­ją ja­ko „nor­mę” szkol­ną. To nie­god­ne za­cho­wa­nie uspra­wie­dli­wia­ją bra­kiem cza­su na od­ro­bie­nie za­da­nia, na so­lid­ne przy­go­to­wa­nie się do spraw­dzia­nu, eg­za­mi­nu, bra­kiem mo­ty­wa­cji do ucze­nia się, nie­chę­cią do ucze­nia się da­ne­go przed­mio­tu, pra­gnie­niem zdo­by­cia lep­szej oce­ny niż na to za­słu­gu­ją.

Trze­ba uczniom zwra­cać uwa­gę, że od­pi­sy­wa­nie, ścią­ga­nie jest przy­własz­cza­niem so­bie cu­dzej wła­sno­ści, jest nie­god­ne, nie­uczci­we, i że na ta­kim po­stę­po­wa­niu oni naj­wię­cej tra­cą. Bra­ki ze szko­ły w wia­do­mo­ściach i umie­jęt­no­ściach mo­gą być bo­le­śnie od­czu­wa­ne przez ca­łe ży­cie, mo­gą kom­pro­mi­to­wać. Ta­kie po­stę­po­wa­nie przy­zwy­cza­ja do oszu­ki­wa­nia, „kom­bi­no­wa­nia”.

Zda­rza­ją się przy­pad­ki, że pod­czas eg­za­mi­nu ze­wnętrz­ne­go prze­wod­ni­czą­cy ze­spo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go prze­ry­wa eg­za­min ucznia, stwier­dza­jąc nie­sa­mo­dziel­ne wy­ko­ny­wa­nie pra­cy, al­bo dy­rek­tor Okrę­go­wej Ko­mi­sji Eg­za­mi­na­cyj­nej unie­waż­nia wy­pra­co­wa­nie ucznia na wnio­sek eg­za­mi­na­to­ra, że pra­ca jest nie­sa­mo­dziel­na. Od­pi­sy­wa­nie na eg­za­mi­nach ze­wnętrz­nych jest su­ro­wo ka­ra­ne. Jed­nak da­le­ko nam jesz­cze do te­go, aby uczeń nie my­ślał o tym, że moż­na od­pi­sać za­da­nie lub ścią­gnąć na eg­za­mi­nie.

Zbyt ma­ło mó­wi się w do­mu i w szko­le na te­mat uczci­wo­ści w edu­ka­cji, ła­ma­nia re­gu­la­mi­nu szkol­ne­go, za­cho­wań nie­god­nych i nie­etycz­nych, po­sza­no­wa­nia cu­dzej wła­sno­ści, su­mien­ne­go wy­wią­zy­wa­nia się ze swo­ich obo­wiąz­ków. Trze­ba po­dej­mo­wać dzia­ła­nia, któ­re bę­dą kształ­to­wa­ły u uczniów wła­ści­wą po­sta­wę wo­bec uczci­wo­ści w szko­le i w ży­ciu.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20123 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

  • Wan­da Pa­pu­go­wa
   Po­ję­cie uczci­wo­ści
  • Ewa Ko­siń­ska
   Uczci­wość w szko­le
  • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
   Lu­dzie su­mie­nia
  • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
   Ze ścią­gą w kie­sze­ni
  • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
   Uczci­wie się nie da?
  • Ma­ria For­tu­na-Su­dor
   Dla­cze­go oszu­ku­ją?
  • Be­ata Jan­carz-Łancz­kow­ska
   Ety­ka ży­cia pu­blicz­ne­go
  • Ra­fał Rysz­ka
   Ra­chu­nek su­mie­nia do­ro­słe­go
  • To­masz Li­cak
   Kłam­stwo w pro­ce­sie ko­mu­ni­ka­cji
  • Zo­fia Uliń­ska
   Uczeń spra­wia­ją­cy trud­no­ści wy­cho­waw­cze
  • Mo­ni­ka Ko­siń­ska
   Zra­nio­ny Pa­sterz. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia na re­ko­lek­cje wiel­ko­post­ne
  • Iwo­na Ko­py­stec­ka
   Jak po­wsta­je plot­ka? Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­waw­czych i świe­tli­co­wych dla uczniów klas I-IV
  • An­na Kmio­tek
   Re­ko­lek­cje wiel­ko­post­ne (list)
  • Elż­bie­ta Tro­jan
   Uczci­wość edu­ka­cyj­na (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze)

Okład­ka: fot. iStock­Fo­to

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.