02/2009 Reformowanie oświaty

okladka_02-2009W okre­sie ostat­nich dwu­dzie­stu lat w pol­skim sys­te­mie oświaty wpro­wa­dzono wiele istot­nych zmian or­ga­ni­za­cyj­nych i pro­gra­mo­wych. Modyfikowanie oświaty, re­for­mo­wa­nie sys­temu pro­wa­dzone jest per­ma­nent­nie. Ocena skut­ków wpro­wa­dza­nych zmian jest utrud­niona, bo­wiem pier­wotne za­ło­że­nia re­for­ma­tor­skie czę­sto ule­gają istot­nym mo­dy­fi­ka­cjom i bra­kuje ba­dań po­rów­naw­czych: za­ło­że­nia – re­ali­za­cja – efekty.

Środowiska oświa­towe zdą­żyły się przy­zwy­czaić do tych usta­wicz­nych zmian w oświa­cie oraz do tego, że przy­jęte za­ło­że­nia re­for­ma­tor­skie nie są kon­se­kwent­nie re­ali­zo­wane. To przede wszyst­kim na­uczy­ciele po­winni być przy­go­to­wani do wpro­wa­dze­nia zmian i po­winni być za­in­te­re­so­wani udo­sko­na­la­niem sys­temu oświaty. Niestety, tak nie jest.

Ostatnio ro­dzice bar­dzo ak­tyw­nie włą­czyli się w dys­kurs do­ty­czący ob­ni­że­nia wieku szkol­nego, m.in. zwra­ca­jąc uwagę na to, że lep­sze efekty pracy z dziećmi sze­ścio­let­nimi osiąga się w przed­szkolu niż w od­dziale „0” w szkole, że w chwili obec­nej wiele szkół pod­sta­wo­wych nie jest od­po­wied­nio przy­go­to­wa­nych na przy­ję­cie 6−latków.

W wy­niku spo­łecz­nej dys­ku­sji osta­tecz­nie usta­lono, że obo­wiąz­kiem szkol­nym w roku szkol­nym 2009/2010 obej­mie się, na wnio­sek ro­dzi­ców, dzieci uro­dzone od 1 stycz­nia do 30 kwiet­nia 2003 roku. Oczywiście na­dal bę­dzie trwać okres przy­go­to­wy­wa­nia się szkół do pracy z dziec­kiem 6−letnim. Od roku 2012 obo­wiąz­kiem szkol­nym będą ob­jęte dzieci, które w da­nym roku ka­len­da­rzo­wym koń­czą 6 lat ży­cia.

Zmiany w sys­te­mie edu­ka­cji idą w kie­runku: za­pew­nie­nia wy­so­kiej ja­ko­ści kształ­ce­nia na wszyst­kich eta­pach edu­ka­cyj­nych: przed­szkol­nym, pod­sta­wo­wym, gim­na­zjal­nym i po­nad­gim­na­zjal­nym, a w szcze­gól­no­ści po­prawa efek­tów kształ­ce­nia w gim­na­zjum i li­ceum; za­pew­nie­nia lep­szego do­stępu do edu­ka­cji naj­młod­szym dzie­ciom; pod­nie­sie­nia rangi na­ucza­nia ję­zy­ków ob­cych; zwięk­sze­nia wpływu ro­dzi­ców na ży­cie szkoły; więk­szej au­to­no­mii szkół w kie­ro­wa­niu pro­ce­sem kształ­ce­nia; wpro­wa­dze­nia mo­delu kształ­ce­nia le­piej do­sto­so­wa­nego do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb i zdol­no­ści dzieci.

W szkole pod­sta­wo­wej dzieci zo­staną ob­jęte opieką świe­tli­cową. Szczególną uwagę zwraca się na two­rze­nie świe­tlic te­ma­tycz­nych, np. świe­tlica „ci­cha”, gdzie można od­ro­bić lek­cje, świe­tlica pla­styczna itp.

Wprowadzane zmiany or­ga­ni­za­cyjne i pro­gra­mowe mają przy­czy­nić się do tego, że edu­ka­cja bę­dzie sku­teczna, przy­ja­zna i no­wo­cze­sna. Nowa pod­stawa pro­gra­mowa uwzględ­nia ak­tu­alne po­trzeby i za­in­te­re­so­wa­nia dzieci i mło­dzieży, uczy cie­ka­wo­ści świata, za­da­wa­nia py­tań, wy­cią­ga­nia wnio­sków. Jej za­letą jest okre­śle­nie wy­ma­gań w for­mie osią­gnięć ucznia, co jest istot­nym wy­znacz­ni­kiem dla na­uczy­ciela. Te zmiany przy­niosą ocze­ki­wany re­zul­tat, je­żeli będą od­po­wied­nio przy­go­to­wani i za­an­ga­żo­wani na­uczy­ciele, pod­ręcz­niki wy­dane na czas oraz będą środki fi­nan­sowe na do­po­sa­że­nie szkół, na no­wo­cze­sne urzą­dze­nie świe­tlic szkol­nych.

O wpro­wa­dza­nych zmia­nach, róż­nych opi­niach i wąt­pli­wo­ściach chcemy za­po­znać na­szych Czytelników.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 02-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Postulaty gdań­skiej „Solidarności”
 • Jolanta Dobrzyńska
  Nowa pod­stawa – nowe pro­blemy
 • Wojciech Żmudziński SJ
  Ministerstwo Edukacji nie zmieni szkoły
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Gdy dziecko pyta o prawdę
 • s. Leokadia Wojciechowska FMA
  Skuteczna re­forma?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ideologia za­miast re­ali­zmu
 • Teresa Melzer
  Dziecko w przed­szkolu
 • ks. Marek Dziewiecki
  Oswajanie stra­chów
 • Ewa Świerczewska
  Co z tą szkołą?
 • Anna Szkolak
  Kompetencje a po­trzeby
 • Bożena Pasiewicz
  Punktem w ucznia (list)
 • Urszula Dudzik, Elżbieta Pawlińska
  Edukacja wcze­snosz­kolna – zmiany
 • Ewa Gałązka
  Nauczyciel a re­forma oświaty
 • Teresa Król
  Obudzić do­bro
 • Iwona Małgorzata Sobieszczuk
  Literatura w walce z na­ło­gami. Scenariusz edu­ka­cji an­ty­al­ko­ho­lo­wej
 • Magdalena Hepner−Widło
  Zabawa kar­na­wa­łowa w świe­tlicy. Konspekt za­jęć w świe­tlicy szkol­nej
 • Magdalena Hepner−Widło
  Olimpiada zręcz­no­ści. Konspekt za­jęć w świe­tlicy szkol­nej
 • Beata Woźniak
  Techniki twór­czego my­śle­nia. Konspekt za­jęć dla uczniów gim­na­zjum, li­ceum oraz na­uczy­cieli
 • Alina Szczepankiewicz
  Dojrzałość szkolna dziecka. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze (2000−2008)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.