02/2009 Reformowanie oświaty

okladka_02-2009W okresie ostatnich dwudziestu lat w polskim systemie oświaty wprowadzono wiele istotnych zmian organizacyjnych i programowych. Modyfikowanie oświaty, reformowanie systemu prowadzone jest permanentnie. Ocena skutków wprowadzanych zmian jest utrudniona, bowiem pierwotne założenia reformatorskie często ulegają istotnym modyfikacjom i brakuje badań porównawczych: założenia – realizacja – efekty.

Środowiska oświatowe zdążyły się przyzwyczaić do tych ustawicznych zmian w oświacie oraz do tego, że przyjęte założenia reformatorskie nie są konsekwentnie realizowane. To przede wszystkim nauczyciele powinni być przygotowani do wprowadzenia zmian i powinni być zainteresowani udoskonalaniem systemu oświaty. Niestety, tak nie jest.

Ostatnio rodzice bardzo aktywnie włączyli się w dyskurs dotyczący obniżenia wieku szkolnego, m.in. zwracając uwagę na to, że lepsze efekty pracy z dziećmi sześcioletnimi osiąga się w przedszkolu niż w oddziale „0” w szkole, że w chwili obecnej wiele szkół podstawowych nie jest odpowiednio przygotowanych na przyjęcie 6−latków.

W wyniku społecznej dyskusji ostatecznie ustalono, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2009/2010 obejmie się, na wniosek rodziców, dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 kwietnia 2003 roku. Oczywiście nadal będzie trwać okres przygotowywania się szkół do pracy z dzieckiem 6−letnim. Od roku 2012 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat życia.

Zmiany w systemie edukacji idą w kierunku: zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych: przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a w szczególności poprawa efektów kształcenia w gimnazjum i liceum; zapewnienia lepszego dostępu do edukacji najmłodszym dzieciom; podniesienia rangi nauczania języków obcych; zwiększenia wpływu rodziców na życie szkoły; większej autonomii szkół w kierowaniu procesem kształcenia; wprowadzenia modelu kształcenia lepiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności dzieci.

W szkole podstawowej dzieci zostaną objęte opieką świetlicową. Szczególną uwagę zwraca się na tworzenie świetlic tematycznych, np. świetlica „cicha”, gdzie można odrobić lekcje, świetlica plastyczna itp.

Wprowadzane zmiany organizacyjne i programowe mają przyczynić się do tego, że edukacja będzie skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Nowa podstawa programowa uwzględnia aktualne potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży, uczy ciekawości świata, zadawania pytań, wyciągania wniosków. Jej zaletą jest określenie wymagań w formie osiągnięć ucznia, co jest istotnym wyznacznikiem dla nauczyciela. Te zmiany przyniosą oczekiwany rezultat, jeżeli będą odpowiednio przygotowani i zaangażowani nauczyciele, podręczniki wydane na czas oraz będą środki finansowe na doposażenie szkół, na nowoczesne urządzenie świetlic szkolnych.

O wprowadzanych zmianach, różnych opiniach i wątpliwościach chcemy zapoznać naszych Czytelników.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Postulaty gdańskiej „Solidarności”
 • Jolanta Dobrzyńska
  Nowa podstawa – nowe problemy
 • Wojciech Żmudziński SJ
  Ministerstwo Edukacji nie zmieni szkoły
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Gdy dziecko pyta o prawdę
 • s. Leokadia Wojciechowska FMA
  Skuteczna reforma?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Ideologia zamiast realizmu
 • Teresa Melzer
  Dziecko w przedszkolu
 • ks. Marek Dziewiecki
  Oswajanie strachów
 • Ewa Świerczewska
  Co z tą szkołą?
 • Anna Szkolak
  Kompetencje a potrzeby
 • Bożena Pasiewicz
  Punktem w ucznia (list)
 • Urszula Dudzik, Elżbieta Pawlińska
  Edukacja wczesnoszkolna – zmiany
 • Ewa Gałązka
  Nauczyciel a reforma oświaty
 • Teresa Król
  Obudzić dobro
 • Iwona Małgorzata Sobieszczuk
  Literatura w walce z nałogami. Scenariusz edukacji antyalkoholowej
 • Magdalena Hepner−Widło
  Zabawa karnawałowa w świetlicy. Konspekt zajęć w świetlicy szkolnej
 • Magdalena Hepner−Widło
  Olimpiada zręczności. Konspekt zajęć w świetlicy szkolnej
 • Beata Woźniak
  Techniki twórczego myślenia. Konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli
 • Alina Szczepankiewicz
  Dojrzałość szkolna dziecka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2000−2008)

Okładka: www.sxc.hu

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.