02/2007 Bez­piecz­na szko­ła

okladka_02-2007Na­sze cza­sy cha­rak­te­ry­zu­je brak wraż­li­wo­ści na war­to­ści uni­wer­sal­ne, re­la­ty­wizm po­staw, li­be­ra­lizm, za­cie­ra­nie róż­ni­cy po­mię­dzy do­brem a złem, praw­dą a fał­szem. Przy­by­wa mło­dych osób za­gu­bio­nych w śro­do­wi­sku spo­łecz­nym, ma­ją­cych po­czu­cie ne­ga­tyw­ne­go na­sta­wie­nia oto­cze­nia do nich, re­agu­ją­cych wro­go wo­bec dru­gich. Prze­ja­wia­ją oni brak wraż­li­wo­ści mo­ral­nej oraz kry­ty­cy­zmu w dzia­ła­niu, dą­żą do szko­dze­nia in­nym, oszu­ku­ją, kła­mią, od­rzu­ca­ją au­to­ry­te­ty. Po­czu­cie od­rzu­ce­nia, czy wręcz skrzyw­dze­nia przez naj­bliż­szych, przez śro­do­wi­sko sta­je się czę­sto uspra­wie­dli­wie­niem ich na­gan­ne­go po­stę­po­wa­nia.

Dla­cze­go mło­dy czło­wiek za­cho­wu­je się agre­syw­nie, jest zdol­ny do czy­nów nisz­czy­ciel­skich, na­sy­co­nych wro­go­ścią? Przy­czyn na­le­ży szu­kać w śro­do­wi­skach kształ­tu­ją­cych oso­bo­wość mło­de­go czło­wie­ka – w pa­to­lo­gii ży­cia ro­dzin­ne­go, nie­wy­dol­no­ści wy­cho­waw­czej ro­dzi­ców, sto­so­wa­niu prze­mo­cy wo­bec dzie­ci, al­ko­ho­li­zmie, awan­tu­rach, bra­ku po­sza­no­wa­nia dru­giej oso­by.

Za­sta­nów­my się nad tym, jak dzie­ci i mło­dzież ma­ją zor­ga­ni­zo­wa­ny czas przed i po lek­cjach, czy na­uczy­cie­le ma­ją czas i wła­ści­wy kon­takt z ucznia­mi, czy każ­dy uczeń ma szan­sę na od­nie­sie­nie suk­ce­su edu­ka­cyj­ne­go? Szko­ła po­win­na ści­ślej współ­pra­co­wać z do­mem ro­dzin­nym, po­lep­szyć po­moc psychologiczno−pedagogiczną dla uczniów, ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li, zmniej­szyć licz­bę uczniów w kla­sach, or­ga­ni­zo­wać we­dług po­trzeb świe­tli­ce, pro­wa­dzić wię­cej in­te­re­su­ją­cych za­jęć po­za­lek­cyj­nych, zbie­rać in­for­ma­cje o za­gro­że­niach, o cier­pie­niach fi­zycz­nych i psy­chicz­nych uczniów i od­po­wied­nio na nie re­ago­wać.

Pa­mię­taj­my, że obo­wiąz­kiem ro­dzi­ca, nauczyciela−wychowawcy, do­ro­słej oso­by jest za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa każ­de­mu mło­de­mu czło­wie­ko­wi.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 02-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Ksa­we­ra Łasz­czew­ska
  Nie ma wy­cho­wa­nia bez dys­cy­pli­ny
 • Mał­go­rza­ta Pi­łat
  Prze­moc w szko­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Nie­bez­piecz­nie bez­piecz­na szko­ła
 • Gra­ży­na Kałużna−Lis
  Spo­łecz­ne uwa­run­ko­wa­nia agre­sji
 • Edy­ta Bąk−Buczak
  Dziew­czę­ta w gru­pach prze­stęp­czych
 • Sta­ni­sław Ku­mon
  Ro­dzi­ce w szko­le (list do re­dak­cji)
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Agre­sja i prze­moc
 • Piotr To­masz No­wa­kow­ski
  Ma­ni­pu­la­cja hi­sto­rią Pol­ski
 • Ja­ro­sław Kor­dziń­ski
  Uza­leż­nie­nie od In­ter­ne­tu
 • Mał­go­rza­ta Brze­ziń­ska
  Pro­fi­lak­ty­ka sa­mo­bójstw
 • Agniesz­ka Wo­łod­ko
  Wszyst­ko jest waż­ne… (list do re­dak­cji)
 • Ane­ta Wil­czyń­ska
  Nie bę­dę cię krzyw­dzić! Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej lub wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie dla uczniów klas V−VI
 • Z ks. Ja­nem Twar­dow­skim roz­ma­wia Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Wspie­ra­ją­ce do­bro… cz. II
 • Ka­ta­rzy­na Bi­nias, Jo­an­na Koch
  Roz­pra­wa prze­ciw­ko prze­mo­cy

Okład­ka: fot. Wło­dzi­mierz Pła­ne­ta

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.