02/2007 Bezpieczna szkoła

okladka_02-2007Nasze czasy charakteryzuje brak wrażliwości na wartości uniwersalne, relatywizm postaw, liberalizm, zacieranie różnicy pomiędzy dobrem a złem, prawdą a fałszem. Przybywa młodych osób zagubionych w środowisku społecznym, mających poczucie negatywnego nastawienia otoczenia do nich, reagujących wrogo wobec drugich. Przejawiają oni brak wrażliwości moralnej oraz krytycyzmu w działaniu, dążą do szkodzenia innym, oszukują, kłamią, odrzucają autorytety. Poczucie odrzucenia, czy wręcz skrzywdzenia przez najbliższych, przez środowisko staje się często usprawiedliwieniem ich nagannego postępowania.

Dlaczego młody człowiek zachowuje się agresywnie, jest zdolny do czynów niszczycielskich, nasyconych wrogością? Przyczyn należy szukać w środowiskach kształtujących osobowość młodego człowieka – w patologii życia rodzinnego, niewydolności wychowawczej rodziców, stosowaniu przemocy wobec dzieci, alkoholizmie, awanturach, braku poszanowania drugiej osoby.

Zastanówmy się nad tym, jak dzieci i młodzież mają zorganizowany czas przed i po lekcjach, czy nauczyciele mają czas i właściwy kontakt z uczniami, czy każdy uczeń ma szansę na odniesienie sukcesu edukacyjnego? Szkoła powinna ściślej współpracować z domem rodzinnym, polepszyć pomoc psychologiczno−pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zmniejszyć liczbę uczniów w klasach, organizować według potrzeb świetlice, prowadzić więcej interesujących zajęć pozalekcyjnych, zbierać informacje o zagrożeniach, o cierpieniach fizycznych i psychicznych uczniów i odpowiednio na nie reagować.

Pamiętajmy, że obowiązkiem rodzica, nauczyciela−wychowawcy, dorosłej osoby jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu młodemu człowiekowi.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 02-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Ksawera Łaszczewska
  Nie ma wychowania bez dyscypliny
 • Małgorzata Piłat
  Przemoc w szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Niebezpiecznie bezpieczna szkoła
 • Grażyna Kałużna−Lis
  Społeczne uwarunkowania agresji
 • Edyta Bąk−Buczak
  Dziewczęta w grupach przestępczych
 • Stanisław Kumon
  Rodzice w szkole (list do redakcji)
 • ks. Marek Dziewiecki
  Agresja i przemoc
 • Piotr Tomasz Nowakowski
  Manipulacja historią Polski
 • Jarosław Kordziński
  Uzależnienie od Internetu
 • Małgorzata Brzezińska
  Profilaktyka samobójstw
 • Agnieszka Wołodko
  Wszystko jest ważne… (list do redakcji)
 • Aneta Wilczyńska
  Nie będę cię krzywdzić! Scenariusz lekcji wychowawczej lub wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas V−VI
 • Z ks. Janem Twardowskim rozmawia Czesław Mirosław Szczepaniak
  Wspierające dobro… cz. II
 • Katarzyna Binias, Joanna Koch
  Rozprawa przeciwko przemocy

Okładka: fot. Włodzimierz Płaneta

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.