01/2017 Rok wo­lon­ta­ria­tu

okladka_01-2017

No­wy Rok przy­no­si no­we pla­ny, ma­rze­nia i na­dzie­je. Wciąż jed­nak ota­cza nas rze­czy­wi­stość – po­śpiech, brak cza­su dla dru­gie­go czło­wie­ka. Za­bie­ga­my o to, by wię­cej mieć, kon­cen­tru­je­my się wo­kół wła­snych spraw, nie do­strze­ga­jąc po­trzeb in­nych lu­dzi. Bra­ku­je so­li­dar­no­ści, życz­li­wo­ści, oka­zy­wa­nia sza­cun­ku dla dru­gie­go czło­wie­ka, je­go praw i po­glą­dów.

Hu­ma­ni­za­cji ży­cia spo­łecz­ne­go sprzy­ja dzia­łal­ność wo­lon­ta­riu­szy. Roz­wi­ja­ją­cy się dy­na­micz­nie wo­lon­ta­riat w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia sta­wia czło­wie­ka w po­trze­bie. Oso­bom po­trze­bu­ją­cym przy­no­si ko­rzy­ści du­cho­we, psy­chicz­ne, ma­te­rial­ne, da­jąc im za­do­wo­le­nie i szczę­ścia.

Wo­lon­ta­riat jest do­bro­wol­ną, bez­płat­ną, świa­do­mą pra­cą na rzecz in­nych lub ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Po­trze­ba wy­obraź­ni mi­ło­sier­dzia, aby przyjść z po­mo­cą bliź­nie­mu, do­strzec je­go po­trze­by i sta­rać się im za­ra­dzić. Wo­lon­ta­riu­sze po­ma­ga­ją z wła­snej wo­li w in­sty­tu­cjach pu­blicz­nych i or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, dzia­ła­ją w pla­ców­kach oświa­to­wych, ośrod­kach kul­tu­ry, w pla­ców­kach służ­by zdro­wia, spor­to­wych itp. Pod­czas ŚDM wi­dzie­li­śmy, ja­kie wspa­nia­łe efek­ty wy­cho­waw­cze przy­no­si wo­lon­ta­riat.

Wo­lon­ta­riat jest co­raz po­pu­lar­niej­szą for­mą ak­tyw­no­ści mło­dych lu­dzi, któ­rzy chęt­nie włą­cza­ją się w spo­łecz­ną po­moc bliź­nim. Ofia­ro­wu­ją im swój czas, moż­li­wość roz­mo­wy, po­ma­ga­ją w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści i pro­ble­mów, ob­da­ro­wu­ją ra­do­ścią i uśmie­chem. Ta dzia­łal­ność jest for­mą mi­ło­ści bliź­nie­go, a dla wo­lon­ta­riu­szy – szko­łą ży­cia. An­ga­żuj­my mło­de po­ko­le­nie w dzia­ła­nia wo­lon­ta­ria­tu, kształ­tuj­my i roz­wi­jaj­my po­sta­wy al­tru­istycz­ne dzie­ci i mło­dzie­ży.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20173 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Re­na­ta Chrza­now­ska
  Ślad mi­ło­ści
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Mi­łość spra­wia, że szu­ka­my do­bra
 • Grze­gorz Rą­pa­ła
  Jak żyć?
 • Ma­ria Puł­czyń­ska, Ta­de­usz Puł­czyń­ski
  Od­po­wie­dzial­ny wo­lon­ta­riat
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  W du­chu Ewan­ge­lii
 • Ma­rio­la i Da­mian
  Bu­do­wa­nie cha­rak­te­ru
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Szczę­ście w da­wa­niu
 • Syl­we­ster Bę­bas
  Bu­dzić na­dzie­ję
 • Pa­weł Bo­ro­wiec­ki
  Po­sta­wy wo­bec osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią
 • Jan W. Golc
  Nie wiem, dla­cze­go…
 • To­masz Żu­kie­wicz
  W sie­ci cza­su
 • Alek­san­dra Klu­sek
  Żyć do­brze, żyć dla in­nych. Sce­na­riusz dla uczniów gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Ur­szu­la Olek­sin, Vio­let­ta Za­jąc
  Szczę­śli­wy ksią­żę. Sce­na­riusz in­sce­ni­za­cji wg opo­wia­da­nia Bru­no Fer­re­ro „Szczę­śli­wy Ksią­żę” z wy­ko­rzy­sta­niem me­lo­dii i pio­se­nek ze­spo­łu „Ar­ka No­ego”
 • Pa­weł Ja­nic­ki
  Wszyst­ko, co uczy­ni­li­ście… Sce­na­riusz dla uczniów młod­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Be­ata Bał­dys, Do­ro­ta Stró­życ­ka
  Do­bry jak chleb. Pro­gram dla klas I–VI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ma­ria Puł­czyń­ska
  Wo­lon­ta­riat na rzecz lu­dzi po­trze­bu­ją­cych po­mo­cy. Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów VI kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej lub kl. I–III gim­na­zjum
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wo­lon­ta­riat dzie­cię­cy i mło­dzie­żo­wy (Bi­blio­gra­fia w wy­bo­rze)

  Okład­ka: fot. 123rf.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.