01/2017 Rok wolontariatu

okladka_01-2017

Nowy Rok przy­nosi nowe plany, ma­rze­nia i na­dzieje. Wciąż jed­nak ota­cza nas rze­czy­wi­stość – po­śpiech, brak czasu dla dru­giego czło­wieka. Zabiegamy o to, by wię­cej mieć, kon­cen­tru­jemy się wo­kół wła­snych spraw, nie do­strze­ga­jąc po­trzeb in­nych lu­dzi. Brakuje so­li­dar­no­ści, życz­li­wo­ści, oka­zy­wa­nia sza­cunku dla dru­giego czło­wieka, jego praw i po­glą­dów.

Humanizacji ży­cia spo­łecz­nego sprzyja dzia­łal­ność wo­lon­ta­riu­szy. Rozwijający się dy­na­micz­nie wo­lon­ta­riat w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia sta­wia czło­wieka w po­trze­bie. Osobom po­trze­bu­ją­cym przy­nosi ko­rzy­ści du­chowe, psy­chiczne, ma­te­rialne, da­jąc im za­do­wo­le­nie i szczę­ścia.

Wolontariat jest do­bro­wolną, bez­płatną, świa­domą pracą na rzecz in­nych lub ca­łego spo­łe­czeń­stwa. Potrzeba wy­obraźni mi­ło­sier­dzia, aby przyjść z po­mocą bliź­niemu, do­strzec jego po­trzeby i sta­rać się im za­ra­dzić. Wolontariusze po­ma­gają z wła­snej woli w in­sty­tu­cjach pu­blicz­nych i or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, dzia­łają w pla­ców­kach oświa­to­wych, ośrod­kach kul­tury, w pla­ców­kach służby zdro­wia, spor­to­wych itp. Podczas ŚDM wi­dzie­li­śmy, ja­kie wspa­niałe efekty wy­cho­waw­cze przy­nosi wo­lon­ta­riat.

Wolontariat jest co­raz po­pu­lar­niej­szą formą ak­tyw­no­ści mło­dych lu­dzi, któ­rzy chęt­nie włą­czają się w spo­łeczną po­moc bliź­nim. Ofiarowują im swój czas, moż­li­wość roz­mowy, po­ma­gają w roz­wią­zy­wa­niu trud­no­ści i pro­ble­mów, ob­da­ro­wują ra­do­ścią i uśmie­chem. Ta dzia­łal­ność jest formą mi­ło­ści bliź­niego, a dla wo­lon­ta­riu­szy – szkołą ży­cia. Angażujmy młode po­ko­le­nie w dzia­ła­nia wo­lon­ta­riatu, kształ­tujmy i roz­wi­jajmy po­stawy al­tru­istyczne dzieci i mło­dzieży.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20173 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Renata Chrzanowska
  Ślad mi­ło­ści
 • Elżbieta Trojan
  Miłość spra­wia, że szu­kamy do­bra
 • Grzegorz Rąpała
  Jak żyć?
 • Maria Pułczyńska, Tadeusz Pułczyński
  Odpowiedzialny wo­lon­ta­riat
 • ks. Marek Dziewiecki
  W du­chu Ewangelii
 • Mariola i Damian
  Budowanie cha­rak­teru
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Szczęście w da­wa­niu
 • Sylwester Bębas
  Budzić na­dzieję
 • Paweł Borowiecki
  Postawy wo­bec osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią
 • Jan W. Golc
  Nie wiem, dla­czego…
 • Tomasz Żukiewicz
  W sieci czasu
 • Aleksandra Klusek
  Żyć do­brze, żyć dla in­nych. Scenariusz dla uczniów gim­na­zjum i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych
 • Urszula Oleksin, Violetta Zając
  Szczęśliwy książę. Scenariusz in­sce­ni­za­cji wg opo­wia­da­nia Bruno Ferrero „Szczęśliwy Książę” z wy­ko­rzy­sta­niem me­lo­dii i pio­se­nek ze­społu „Arka Noego”
 • Paweł Janicki
  Wszystko, co uczy­ni­li­ście… Scenariusz dla uczniów młod­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej
 • Beata Bałdys, Dorota Stróżycka
  Dobry jak chleb. Program dla klas I–VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Maria Pułczyńska
  Wolontariat na rzecz lu­dzi po­trze­bu­ją­cych po­mocy. Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej dla uczniów VI klasy szkoły pod­sta­wo­wej lub kl. I–III gim­na­zjum
 • Elżbieta Trojan
  Wolontariat dzie­cięcy i mło­dzie­żowy (Bibliografia w wy­bo­rze)

  Okładka: fot. 123rf.com

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.