01/2016 Rola rodziny w wychowaniu

okladka_01-2016Konkretne działania i zachowania rodziców oraz członków rodziny stanowią dla dzieci swoisty kodeks postępowania: co wolno czynić, a czego nie wolno, co jest dobre, a co złe. Bezpieczeństwo, bliskość i więź emocjonalna między członkami rodziny umożliwia naturalne, proste wychowanie. Dziecko uczy się współpracy i współdziałania, poszanowania praw drugich, wyrzeczenia i ofiarności. Poznaje i przyjmuje wartości społeczne, tradycje, obyczaje, przejmuje rodzinne preferencje kulturowe, wartości religijne, duchowe. To rodzinne oddziaływanie na sferę psychiczno-uczuciową dziecka, w atmosferze miłości i życzliwości, kształtuje jego osobowość.

Niebezpieczne jest wycofywanie się rodziców z wychowywania dzieci, akceptacja bezstresowego wychowania, zaspokajanie wszelkich zachcianek i coraz liczniejszych potrzeb. Należy wytyczać granice zachowania dziecka, być stanowczym i konsekwentnym, a podejmowane działania wychowawcze nie mogą być postrzegane jako przemoc wobec dziecka.

W wychowaniu rodzinnym trzeba doskonalić proces oddziaływań wychowawczych. Niedostatek miłości, samotność, sieroctwo duchowe, sieroctwo emigracyjne mają negatywny wpływ na rozwój dziecka. Niezbędnych spotkań z najbliższymi w dzieciństwie nie da się odbyć w innym terminie – powtórki z dzieciństwa nie będzie. Spotkania rodzinne i wspólny wypoczynek mogą mieć różne formy, chodzi o to, by tworzyć sytuacje rozwijające dzieci i integrujące rodzinę.

Żadna instytucja nie jest w stanie zastąpić pełnej rodziny w oddziaływaniach na dziecko. O rodzinę, która jest wspólnotą życia i miłości, należy dbać oraz wspomagać ją w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 01-20163 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Barbara Trzos
  Moje miejsce na ziemi
 • Patrycja Woźniak
  Rodzina w rozwoju społecznym
 • Urszula Tokarska
  Rola matki i ojca w wychowaniu
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Rodziców nikt nie zastąpi!
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Słuchanie ze zrozumieniem
 • ks. Marek Dziewiecki
  Małżeństwo – więź wyjątkowa
 • ks. Piotr Mazur
  Obdarzanie człowieczeństwem
 • Ilona Gołębiewska
  Komunikacja w rodzinie
 • Jolanta Tęcza-Ćwierz
  Trudne tematy na lekcjach WDŻ – rozmowa z Igą Grzybowską
 • Elżbieta Trojan
  Wychowanie w rodzinie (wybór bibliografii)
 • Paulina Szachniuk-Albowicz
  Inna strona konfliktu
 • Małgorzata Nowotka
  Rodzina niewydolna wychowawczo
 • Elżbieta Wójcik
  Rozumieć siebie, rozumieć innych
 • Joanna Baranowska
  „Najważniejsza droga”. Jan Paweł II o rodzinie – scenariusz
 • Joanna Maraszek
  Rodzina, ale jaka? Scenariusz lekcji wychowawczej lub WDŻ dla VI klasy szkoły podstawowej
 • Ewa Wojciechowska
  Amor vincit omnia – miłość wszystko zwycięża. Scenariusz lekcji WDŻ dla uczniów gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych

Zdjęcia na okładce i w całym numerze: fot. Pixabay.com

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.