01/2016 Ro­la ro­dzi­ny w wy­cho­wa­niu

okladka_01-2016Kon­kret­ne dzia­ła­nia i za­cho­wa­nia ro­dzi­ców oraz człon­ków ro­dzi­ny sta­no­wią dla dzie­ci swo­isty ko­deks po­stę­po­wa­nia: co wol­no czy­nić, a cze­go nie wol­no, co jest do­bre, a co złe. Bez­pie­czeń­stwo, bli­skość i więź emo­cjo­nal­na mię­dzy człon­ka­mi ro­dzi­ny umoż­li­wia na­tu­ral­ne, pro­ste wy­cho­wa­nie. Dziec­ko uczy się współ­pra­cy i współ­dzia­ła­nia, po­sza­no­wa­nia praw dru­gich, wy­rze­cze­nia i ofiar­no­ści. Po­zna­je i przyj­mu­je war­to­ści spo­łecz­ne, tra­dy­cje, oby­cza­je, przej­mu­je ro­dzin­ne pre­fe­ren­cje kul­tu­ro­we, war­to­ści re­li­gij­ne, du­cho­we. To ro­dzin­ne od­dzia­ły­wa­nie na sfe­rę psy­chicz­no-uczu­cio­wą dziec­ka, w at­mos­fe­rze mi­ło­ści i życz­li­wo­ści, kształ­tu­je je­go oso­bo­wość.

Nie­bez­piecz­ne jest wy­co­fy­wa­nie się ro­dzi­ców z wy­cho­wy­wa­nia dzie­ci, ak­cep­ta­cja bez­stre­so­we­go wy­cho­wa­nia, za­spo­ka­ja­nie wszel­kich za­chcia­nek i co­raz licz­niej­szych po­trzeb. Na­le­ży wy­ty­czać gra­ni­ce za­cho­wa­nia dziec­ka, być sta­now­czym i kon­se­kwent­nym, a po­dej­mo­wa­ne dzia­ła­nia wy­cho­waw­cze nie mo­gą być po­strze­ga­ne ja­ko prze­moc wo­bec dziec­ka.

W wy­cho­wa­niu ro­dzin­nym trze­ba do­sko­na­lić pro­ces od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych. Nie­do­sta­tek mi­ło­ści, sa­mot­ność, sie­roc­two du­cho­we, sie­roc­two emi­gra­cyj­ne ma­ją ne­ga­tyw­ny wpływ na roz­wój dziec­ka. Nie­zbęd­nych spo­tkań z naj­bliż­szy­mi w dzie­ciń­stwie nie da się od­być w in­nym ter­mi­nie – po­wtór­ki z dzie­ciń­stwa nie bę­dzie. Spo­tka­nia ro­dzin­ne i wspól­ny wy­po­czy­nek mo­gą mieć róż­ne for­my, cho­dzi o to, by two­rzyć sy­tu­acje roz­wi­ja­ją­ce dzie­ci i in­te­gru­ją­ce ro­dzi­nę.

Żad­na in­sty­tu­cja nie jest w sta­nie za­stą­pić peł­nej ro­dzi­ny w od­dzia­ły­wa­niach na dziec­ko. O ro­dzi­nę, któ­ra jest wspól­no­tą ży­cia i mi­ło­ści, na­le­ży dbać oraz wspo­ma­gać ją w wy­peł­nia­niu za­dań opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20163 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Bar­ba­ra Trzos
  Mo­je miej­sce na zie­mi
 • Pa­try­cja Woź­niak
  Ro­dzi­na w roz­wo­ju spo­łecz­nym
 • Ur­szu­la To­kar­ska
  Ro­la mat­ki i oj­ca w wy­cho­wa­niu
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ro­dzi­ców nikt nie za­stą­pi!
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Słu­cha­nie ze zro­zu­mie­niem
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Mał­żeń­stwo – więź wy­jąt­ko­wa
 • ks. Piotr Ma­zur
  Ob­da­rza­nie czło­wie­czeń­stwem
 • Ilo­na Go­łę­biew­ska
  Ko­mu­ni­ka­cja w ro­dzi­nie
 • Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz
  Trud­ne te­ma­ty na lek­cjach WDŻ – roz­mo­wa z Igą Grzy­bow­ską
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­cho­wa­nie w ro­dzi­nie (wy­bór bi­blio­gra­fii)
 • Pau­li­na Szach­niuk-Al­bo­wicz
  In­na stro­na kon­flik­tu
 • Mał­go­rza­ta No­wot­ka
  Ro­dzi­na nie­wy­dol­na wy­cho­waw­czo
 • Elż­bie­ta Wój­cik
  Ro­zu­mieć sie­bie, ro­zu­mieć in­nych
 • Jo­an­na Ba­ra­now­ska
  „Naj­waż­niej­sza dro­ga”. Jan Pa­weł II o ro­dzi­nie – sce­na­riusz
 • Jo­an­na Ma­ra­szek
  Ro­dzi­na, ale ja­ka? Sce­na­riusz lek­cji wy­cho­waw­czej lub WDŻ dla VI kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Ewa Woj­cie­chow­ska
  Amor vin­cit omnia – mi­łość wszyst­ko zwy­cię­ża. Sce­na­riusz lek­cji WDŻ dla uczniów gim­na­zjów lub szkół po­nad­gim­na­zjal­nych

Zdję­cia na okład­ce i w ca­łym nu­me­rze: fot. Pixabay.com

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.