01/2013 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

okladka_01-2013

Opieka i wy­cho­wa­nie dziecka jest nie­zby­wal­nym obo­wiąz­kiem ro­dzi­ców, ale do spro­sta­nia po­win­no­ściom ro­dzi­ciel­skim trzeba być przy­go­to­wa­nym. Na py­ta­nie, od kiedy wy­cho­wy­wać dziecko, od­po­wiedź brzmi – wiele lat przed jego na­ro­dze­niem. Przygotowanie do ży­cia mał­żeń­skiego i ro­dzin­nego wy­no­simy przede wszyst­kim z domu ro­dzin­nego. Postawę mi­ło­ści, tro­ski o in­nych, sza­cunku dla dru­giego czło­wieka, za­ufa­nie, sys­tem war­to­ści, spo­soby roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów – zdo­by­wamy w domu. Dobry dom, ko­cha­jąca się ro­dzina pro­cen­tuje w na­szym ży­ciu do­ro­słym.

W edu­ka­cji szkol­nej przed­miot „Wychowanie do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­bliża po­głę­bioną wi­zję ro­dzi­ciel­stwa, szcze­gól­nie wtedy, gdy wy­cho­wa­nie pro­ro­dzinne oparte jest na in­te­gral­nej kon­cep­cji czło­wieka, na an­tro­po­lo­gii per­so­na­li­stycz­nej. Jest to szansa, aby mło­dzi lu­dzie byli od­po­wied­nio przy­go­to­wani do peł­nie­nia za­dań ro­dzi­ciel­skich.

Dziecko przy­cho­dzi na świat, roz­wija się i do­ra­sta w ro­dzi­nie. Rodzice po­winni do­strze­gać jego po­trzeby roz­wo­jowe, po­trzebę bez­pie­czeń­stwa, po­trzebę mi­ło­ści, da­rzyć je za­ufa­niem, mieć dla niego czas. Potrzebne jest mą­dre i twór­cze by­cie z dziec­kiem, usta­wiczne wpro­wa­dza­nie w ota­cza­jący go świat ma­te­rialny i war­to­ści du­cho­wych, by wy­cho­wa­nie do­mowe kształ­to­wało peł­nię jego czło­wie­czeń­stwa i pro­cen­to­wało w ży­ciu do­ro­słym.

Od po­staw i pre­dys­po­zy­cji wy­cho­waw­czych ro­dzi­ców w du­żym stop­niu za­leży los ich dzieci, dla­tego warto in­te­re­so­wać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami z tego za­kresu. Szkoła dla ro­dzi­ców do­sko­nali doj­rza­łość ro­dzi­ciel­ską, uczy mą­drej od­po­wie­dzial­no­ści za swoje dzieci, przy­po­mina o od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści i roz­sądku w wy­cho­wa­niu po­tom­stwa.

Uczy, jak wy­cho­dzić z twa­rzą w trud­nych sy­tu­acjach, jak wspo­ma­gać roz­wój dziecka, skła­nia do re­flek­sji nad re­ali­zo­waną mi­sją wy­cho­waw­czą, prze­ka­zuje nowe umie­jęt­no­ści pe­da­go­giczne.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20133 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Małgorzata Węgrzecka, Joanna Sakowska, dr Maria Talar
  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Ludzie, pro­gram, wy­da­rze­nia
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Czy ro­dzi­com po­trzebna jest szkoła?
 • Jadwiga Prokop
  Budowanie po­ro­zu­mie­nia
 • Jolanta Basistowa
  Droga do szkoły
 • Krzysztof A. Wojcieszek
  Moc ro­dzi­ciel­skiej obec­no­ści. Spojrzenie pro­fi­lak­tyka i fi­lo­zofa
 • ks. Marek Dziewiecki
  Kochać to wy­cho­wy­wać
 • Anna Kucharska-Zygmunt
  Więź wy­cho­waw­cza. Jak ją bu­do­wać, by nie wię­ziła lecz uwal­niała ku doj­rza­ło­ści?
 • Agata Konieczny
  Jak nie zo­sta­łam per­fek­cyjną mamą? (list)
 • Szkoła… nie tylko dla ro­dzi­ców
  Z Haliną Czerwińską, tre­nerką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Nowym Sączu, roz­ma­wia Katarzyna Gajdosz
 • Agnieszka Zygmunt
  Wyjątkowe ro­dzi­ciel­stwo
 • Magdalena Kubacka
  Moja szkoła ży­cia
 • Piotr Włodyga OSB
  Między szko­le­niem a kształ­ce­niem (list)
 • ks. Krzysztof Cebula
  Szkoła dla Rodziców może zba­wiać? (list)
 • Ewa Fus-Kubacka
  Tworzenie za­sad i re­da­go­wa­nie kon­traktu. Scenariusz za­jęć warsz­ta­to­wych dla uczniów kl. I gim­na­zjum
 • Anna Kucharska-Zygmunt
  Szacunek. Scenariusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla klas IV-VI
 • Halina Czerwińska
  Jak zmo­ty­wo­wać dziecko do dzia­ła­nia? Scenariusz spo­tka­nia z ro­dzi­cami
 • Małgorzata Węgrzecka
  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Podręczniki i lek­tury
 • Elżbieta Trojan
  Szkoła dla ro­dzi­ców – ro­dzice dla szkoły. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze

Fot. na okładce Irena Załuska 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.