01/2013 Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców

okladka_01-2013

Opie­ka i wy­cho­wa­nie dziec­ka jest nie­zby­wal­nym obo­wiąz­kiem ro­dzi­ców, ale do spro­sta­nia po­win­no­ściom ro­dzi­ciel­skim trze­ba być przy­go­to­wa­nym. Na py­ta­nie, od kie­dy wy­cho­wy­wać dziec­ko, od­po­wiedź brzmi – wie­le lat przed je­go na­ro­dze­niem. Przy­go­to­wa­nie do ży­cia mał­żeń­skie­go i ro­dzin­ne­go wy­no­si­my przede wszyst­kim z do­mu ro­dzin­ne­go. Po­sta­wę mi­ło­ści, tro­ski o in­nych, sza­cun­ku dla dru­gie­go czło­wie­ka, za­ufa­nie, sys­tem war­to­ści, spo­so­by roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów – zdo­by­wa­my w do­mu. Do­bry dom, ko­cha­ją­ca się ro­dzi­na pro­cen­tu­je w na­szym ży­ciu do­ro­słym.

W edu­ka­cji szkol­nej przed­miot „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” przy­bli­ża po­głę­bio­ną wi­zję ro­dzi­ciel­stwa, szcze­gól­nie wte­dy, gdy wy­cho­wa­nie pro­ro­dzin­ne opar­te jest na in­te­gral­nej kon­cep­cji czło­wie­ka, na an­tro­po­lo­gii per­so­na­li­stycz­nej. Jest to szan­sa, aby mło­dzi lu­dzie by­li od­po­wied­nio przy­go­to­wa­ni do peł­nie­nia za­dań ro­dzi­ciel­skich.

Dziec­ko przy­cho­dzi na świat, roz­wi­ja się i do­ra­sta w ro­dzi­nie. Ro­dzi­ce po­win­ni do­strze­gać je­go po­trze­by roz­wo­jo­we, po­trze­bę bez­pie­czeń­stwa, po­trze­bę mi­ło­ści, da­rzyć je za­ufa­niem, mieć dla nie­go czas. Po­trzeb­ne jest mą­dre i twór­cze by­cie z dziec­kiem, usta­wicz­ne wpro­wa­dza­nie w ota­cza­ją­cy go świat ma­te­rial­ny i war­to­ści du­cho­wych, by wy­cho­wa­nie do­mo­we kształ­to­wa­ło peł­nię je­go czło­wie­czeń­stwa i pro­cen­to­wa­ło w ży­ciu do­ro­słym.

Od po­staw i pre­dys­po­zy­cji wy­cho­waw­czych ro­dzi­ców w du­żym stop­niu za­le­ży los ich dzie­ci, dla­te­go war­to in­te­re­so­wać się wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi z te­go za­kre­su. Szko­ła dla ro­dzi­ców do­sko­na­li doj­rza­łość ro­dzi­ciel­ską, uczy mą­drej od­po­wie­dzial­no­ści za swo­je dzie­ci, przy­po­mi­na o od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści i roz­sąd­ku w wy­cho­wa­niu po­tom­stwa.

Uczy, jak wy­cho­dzić z twa­rzą w trud­nych sy­tu­acjach, jak wspo­ma­gać roz­wój dziec­ka, skła­nia do re­flek­sji nad re­ali­zo­wa­ną mi­sją wy­cho­waw­czą, prze­ka­zu­je no­we umie­jęt­no­ści pe­da­go­gicz­ne.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20133 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Mał­go­rza­ta Wę­grzec­ka, Jo­an­na Sa­kow­ska, dr Ma­ria Ta­lar
  Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców. Lu­dzie, pro­gram, wy­da­rze­nia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Czy ro­dzi­com po­trzeb­na jest szko­ła?
 • Ja­dwi­ga Pro­kop
  Bu­do­wa­nie po­ro­zu­mie­nia
 • Jo­lan­ta Ba­si­sto­wa
  Dro­ga do szko­ły
 • Krzysz­tof A. Woj­cie­szek
  Moc ro­dzi­ciel­skiej obec­no­ści. Spoj­rze­nie pro­fi­lak­ty­ka i fi­lo­zo­fa
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ko­chać to wy­cho­wy­wać
 • An­na Ku­char­ska-Zyg­munt
  Więź wy­cho­waw­cza. Jak ją bu­do­wać, by nie wię­zi­ła lecz uwal­nia­ła ku doj­rza­ło­ści?
 • Aga­ta Ko­niecz­ny
  Jak nie zo­sta­łam per­fek­cyj­ną ma­mą? (list)
 • Szko­ła… nie tyl­ko dla ro­dzi­ców
  Z Ha­li­ną Czer­wiń­ską, tre­ner­ką Szko­ły dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców w No­wym Są­czu, roz­ma­wia Ka­ta­rzy­na Gaj­dosz
 • Agniesz­ka Zyg­munt
  Wy­jąt­ko­we ro­dzi­ciel­stwo
 • Mag­da­le­na Ku­bac­ka
  Mo­ja szko­ła ży­cia
 • Piotr Wło­dy­ga OSB
  Mię­dzy szko­le­niem a kształ­ce­niem (list)
 • ks. Krzysz­tof Ce­bu­la
  Szko­ła dla Ro­dzi­ców mo­że zba­wiać? (list)
 • Ewa Fus-Ku­bac­ka
  Two­rze­nie za­sad i re­da­go­wa­nie kon­trak­tu. Sce­na­riusz za­jęć warsz­ta­to­wych dla uczniów kl. I gim­na­zjum
 • An­na Ku­char­ska-Zyg­munt
  Sza­cu­nek. Sce­na­riusz za­jęć wy­cho­waw­czych dla klas IV-VI
 • Ha­li­na Czer­wiń­ska
  Jak zmo­ty­wo­wać dziec­ko do dzia­ła­nia? Sce­na­riusz spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi
 • Mał­go­rza­ta Wę­grzec­ka
  Szko­ła dla Ro­dzi­ców i Wy­cho­waw­ców. Pod­ręcz­ni­ki i lek­tu­ry
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Szko­ła dla ro­dzi­ców – ro­dzi­ce dla szko­ły. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze

Fot. na okład­ce Ire­na Za­łu­ska

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.