01/2012 Dojrzałość emocjonalna

okladka_01-2012

Umiejętne łą­cze­nie uczuć z my­ślami, mową i czy­nami wy­maga dłu­go­trwa­łego pro­cesu doj­rze­wa­nia emo­cjo­nal­nego. Emocje mogą nisz­czyć albo uszla­chet­niać na­sze ży­cie, po­win­ni­śmy więc uni­kać nie­kon­tro­lo­wa­nych, im­pul­syw­nych za­cho­wań emo­cjo­nal­nych oraz dy­stan­so­wać się do emo­cji ne­ga­tyw­nych, jak gniew, nie­na­wiść, nie­uf­ność, za­zdrość itp. Z ob­ser­wa­cji wy­nika, że osoby nie­doj­rzałe emo­cjo­nal­nie są bar­dziej za­gro­żone al­ko­ho­li­zmem, ni­ko­ty­ni­zmem, nar­ko­ma­nią, ry­zy­kow­nymi za­cho­wa­niami sek­su­al­nymi. Należy kon­tro­lo­wać swoje re­ak­cje, re­ago­wać ze spo­ko­jem i cier­pli­wo­ścią, sta­rać się o roz­wój uczuć wyż­szych, jak ko­le­żeń­stwo, przy­jaźń, mi­łość, życz­li­wość, opty­mizm itp. Trzeba ła­go­dzić po­ja­wia­jące się kon­flikty, nie pa­mię­tać zra­nień, umieć prze­ba­czać.

Starajmy się zro­zu­mieć swoje emo­cje, usta­lić skąd po­cho­dzą i do­kąd nas pro­wa­dzą, oraz prze­wi­dy­wać skutki swo­jego po­stę­po­wa­nia. Łatwiej i z lep­szym re­zul­ta­tem wy­ko­nu­jemy za­da­nie, gdy je­ste­śmy mocno zmo­ty­wo­wani i emo­cjo­nal­nie za­an­ga­żo­wani w jego re­ali­za­cję. Lepiej funk­cjo­nu­jemy spo­łecz­nie, gdy do­brze roz­po­zna­jemy po­trzeby i uczu­cia in­nych lu­dzi, umie­jęt­nie pro­wa­dzimy roz­mowę, bu­du­jemy więzi mię­dzy­ludz­kie. Gdy otwar­cie wy­ra­żamy swoje emo­cje, po­stawy, swój sys­tem war­to­ści, gdy wie­rzymy we wła­sne siły i po­tra­fimy współ­pra­co­wać w ze­spole. Serce i ro­zum mu­szą współ­pra­co­wać, do­peł­niać się, dla­tego emo­cje pod­da­jemy re­flek­sji ro­zumu i sile woli, aby ich prze­ży­wa­nie było ade­kwatne do za­ist­nia­łej sy­tu­acji. Dojrzałość emo­cjo­nalna po­zwala le­piej kie­ro­wać sa­mym sobą, efek­tyw­nie ko­rzy­stać z po­sia­da­nych zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści, ukła­dać do­bre re­la­cje z in­nymi. Umiejętność roz­po­zna­wa­nia uczuć wła­snych i uczuć in­nych osób, ukształ­to­wana siła woli i silna mo­ty­wa­cja po­dej­mo­wa­nych za­dań ma istotny wpływ na na­sze co­dzienne funk­cjo­no­wa­nie. W pro­ce­sie wy­cho­waw­czym ważne jest do­strze­ga­nie emo­cji i ich ro­zu­mie­nie, wy­ko­rzy­sta­nie ich w pro­ce­sach po­znaw­czych oraz łą­cze­nie in­te­li­gen­cji ra­cjo­nal­nej z in­te­li­gen­cją emo­cjo­nalną. Rozwijanie sfery emo­cjo­nal­nej mło­dego czło­wieka jest za­da­niem wy­jąt­kowo trud­nym i za­nie­dba­nym, dla­tego ist­nieje po­trzeba więk­szego ukie­run­ko­wa­nia wy­cho­wa­nia szkol­nego na ten ob­szar oso­bo­wo­ści.

dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20123 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Patrycja Woźniak
  Wir emo­cji
 • Maria Jankowska
  Serce i ro­zum. O in­te­li­gen­cji ra­cjo­nal­nej i emo­cjo­nal­nej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Strefa emo­cjo­nalna
 • Elżbieta Uchmanowicz
  Dojrzałość emo­cjo­nalna a doj­rza­łość szkolna
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Zrozumieć emo­cje
 • Katarzyna Lampa, Anna Fura
  Kompensowanie nie­do­stat­ków dzie­ciń­stwa. Uzależnienia emo­cjo­nalne
 • Ewa Gałązka
  Emocje
 • Danuta Bula
  Arteterapia – po­moc w prze­ży­wa­niu i wy­ra­ża­niu emo­cji
 • Łukasz Radwan
  Dojrzałość emo­cjo­nalna wy­cho­wawcy
 • Bogusława Brymora
  Pies w roli te­ra­peuty
 • Anetta Śliwińska
  Zabawa formą eks­pre­sji dziecka
 • ks. Andrzej Król
  Przestrzeń dla mło­dych
 • Maria Rudawska
  Droga do dru­giego czło­wieka. 30 lat dzia­łal­no­ści kra­kow­skiego SALTROM-u
 • Hanna Warecka
  Miłość nie umiera (list)
 • Alina Szczepankiewicz
  Dojrzałość emo­cjo­nalna czło­wieka. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne
 • Monika Kosińska
  Dzień wa­ga­ro­wi­cza. Scenariusz prze­sta­wie­nia pro­fi­lak­tycz­nego dla szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej / gim­na­zjum
 • Aneta Szykut
  Babcia, ba­bu­nia, ba­bu­leńka. Konspekt lek­cji ję­zyka pol­skiego dla klasy IV szkoły pod­sta­wo­wej
 • Anna Danek
  Uczucia – jak je oka­zy­wać? Scenariusz lek­cji wy­cho­waw­czej w kla­sie IV-V szkoły pod­sta­wo­wej
 • Adam Dąbrowski, Konrad Stępnik
  Start w przy­szłość

Okładka: fot. iStock­Foto

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.