01/2010 Spotkania z rodzicami

okladka_01-2010Dom ro­dzinny ma nie­zby­walne prawo do opieki, wy­cho­wa­nia i kształ­ce­nia dzieci. Miłość mał­żeń­ska, mi­łość ro­dzi­ciel­ska jest wa­run­kiem ko­niecz­nym wy­peł­nia­nia po­win­no­ści domu ro­dzin­nego. Wychowanie i kształ­ce­nie dzieci i mło­dzieży po­trze­buje współ­dzia­ła­nia ro­dzi­ców z na­uczy­cie­lami i in­nymi śro­do­wi­skami wy­cho­waw­czymi. Martwe za­pisy w pra­wie oświa­to­wym, do­ty­czące spo­łecz­nych or­ga­nów w sys­te­mie oświaty, nie wy­star­czą, po­trzebna jest więk­sza ak­tyw­ność ro­dzi­ców w uspo­łecz­nia­niu edu­ka­cji.

Potrzebne jest za­ufa­nie, że prze­ka­zy­wane in­for­ma­cje o dziecku – dom/szkoła, szkoła/dom – służą do­bru dziecka. Rodzice i na­uczy­ciele mu­szą po­ma­gać so­bie w po­zna­wa­niu dziecka, w usta­la­niu in­dy­wi­du­al­nej drogi jego roz­woju. Efekty pracy pe­da­go­gicz­nej za­leżą od zna­jo­mo­ści po­trzeb, zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań ucznia, od za­pew­nie­nia kli­matu bli­sko­ści, sza­cunku, mi­ło­ści oraz po­sza­no­wa­nia god­no­ści każ­dego czło­wieka.

Mamy wiele przy­kła­dów zna­ko­mi­tej współ­pracy ro­dzi­ców ze szkołą – pro­wa­dze­nie po­rad­nic­twa za­wo­do­wego, przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści, wy­cie­czek, za­jęć po­za­lek­cyj­nych, or­ga­ni­zo­wa­nie po­mocy dla uczniów za­gro­żo­nych i bied­nych.

Istnieje po­trzeba czę­stych, bez­po­śred­nich spo­tkań, kon­tak­tów ro­dzi­ców z na­uczy­cie­lami. Niezbędna jest umie­jęt­ność mó­wie­nia i słu­cha­nia o spra­wach mło­dych lu­dzi, po­trzebna jest wie­dza o bu­do­wa­niu pra­wi­dło­wych re­la­cji in­ter­per­so­nal­nych.

Ważne, aby kon­takty bez­po­śred­nie uzu­peł­niać roz­mo­wami te­le­fo­nicz­nymi, e−mailami, in­for­ma­cjami do­stęp­nymi w dzien­niku elek­tro­nicz­nym. Rodzice mu­szą mieć więk­szy wpływ na ży­cie szkoły.

dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20103 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

 

Zawartość nu­meru:
 • Maria Mendel
  Sprzymierzeńcy w wy­cho­wa­niu
 • Prawa i obo­wiązki ro­dzi­ców
 • Piotr Kowalczuk
  „Pokój ro­dzi­ciel­ski” w szkole
 • Ewa Gałązka
  Rodzice w szkole
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Wzajemnie po­trzebni
 • Anna Dziubek
  Współpraca z ro­dzi­cami
 • Marek Mariusz Tytko
  Mistrz i uczeń
 • Katarzyna Wasilewska
  Jak wy­ho­do­wać drzewko ja­błoni?
 • ks. Marek Dziewiecki
  Rozwój i wy­cho­wa­nie
 • Marta Kowalkowska
  Jak or­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia z ro­dzi­cami? Scenariusz szko­le­nio­wego spo­tka­nia Komisji Wychowawców Klasowych
 • Teresa Słowikowska
  Jakim je­stem ro­dzi­cem? Scenariusz spo­tka­nia z ro­dzi­cami
 • Kazimierz Pietraszko
  Dotrzymać kroku. Spotkania z ro­dzi­cami gim­na­zja­li­stów
 • Jolanta Woszczek
  Dzień ro­dziny. Scenariusz spo­tka­nia ro­dzin­nego dla szkoły pod­sta­wo­wej
 • Dorota Bujanowska
  Zabawa łą­czy po­ko­le­nia
 • Anna Trybuchowska
  Ankieta dla ro­dzi­ców przed­szko­la­ków
 • Bożena Krypel, Beata Kapałka
  Profilaktyka uza­leż­nień. Warsztaty dla ro­dzi­ców
 • Renata Dulian
  Billing (klucz do ję­zyka)
 • Elżbieta Trojan
  Nauczyciele i ro­dzice. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne w wy­bo­rze
 • Oświadczenie w obro­nie krzyża

Okładka: fot. Andrzej Lipski 

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.