01/2010 Spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi

okladka_01-2010Dom ro­dzin­ny ma nie­zby­wal­ne pra­wo do opie­ki, wy­cho­wa­nia i kształ­ce­nia dzie­ci. Mi­łość mał­żeń­ska, mi­łość ro­dzi­ciel­ska jest wa­run­kiem ko­niecz­nym wy­peł­nia­nia po­win­no­ści do­mu ro­dzin­ne­go. Wy­cho­wa­nie i kształ­ce­nie dzie­ci i mło­dzie­ży po­trze­bu­je współ­dzia­ła­nia ro­dzi­ców z na­uczy­cie­la­mi i in­ny­mi śro­do­wi­ska­mi wy­cho­waw­czy­mi. Mar­twe za­pi­sy w pra­wie oświa­to­wym, do­ty­czą­ce spo­łecz­nych or­ga­nów w sys­te­mie oświa­ty, nie wy­star­czą, po­trzeb­na jest więk­sza ak­tyw­ność ro­dzi­ców w uspo­łecz­nia­niu edu­ka­cji.

Po­trzeb­ne jest za­ufa­nie, że prze­ka­zy­wa­ne in­for­ma­cje o dziec­ku – dom/szkoła, szkoła/dom – słu­żą do­bru dziec­ka. Ro­dzi­ce i na­uczy­cie­le mu­szą po­ma­gać so­bie w po­zna­wa­niu dziec­ka, w usta­la­niu in­dy­wi­du­al­nej dro­gi je­go roz­wo­ju. Efek­ty pra­cy pe­da­go­gicz­nej za­le­żą od zna­jo­mo­ści po­trzeb, zdol­no­ści i za­in­te­re­so­wań ucznia, od za­pew­nie­nia kli­ma­tu bli­sko­ści, sza­cun­ku, mi­ło­ści oraz po­sza­no­wa­nia god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka.

Ma­my wie­le przy­kła­dów zna­ko­mi­tej współ­pra­cy ro­dzi­ców ze szko­łą – pro­wa­dze­nie po­rad­nic­twa za­wo­do­we­go, przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści, wy­cie­czek, za­jęć po­za­lek­cyj­nych, or­ga­ni­zo­wa­nie po­mo­cy dla uczniów za­gro­żo­nych i bied­nych.

Ist­nie­je po­trze­ba czę­stych, bez­po­śred­nich spo­tkań, kon­tak­tów ro­dzi­ców z na­uczy­cie­la­mi. Nie­zbęd­na jest umie­jęt­ność mó­wie­nia i słu­cha­nia o spra­wach mło­dych lu­dzi, po­trzeb­na jest wie­dza o bu­do­wa­niu pra­wi­dło­wych re­la­cji in­ter­per­so­nal­nych.

Waż­ne, aby kon­tak­ty bez­po­śred­nie uzu­peł­niać roz­mo­wa­mi te­le­fo­nicz­ny­mi, e−mailami, in­for­ma­cja­mi do­stęp­ny­mi w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym. Ro­dzi­ce mu­szą mieć więk­szy wpływ na ży­cie szko­ły.

dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20103 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

 

Za­war­tość nu­me­ru:
 • Ma­ria Men­del
  Sprzy­mie­rzeń­cy w wy­cho­wa­niu
 • Pra­wa i obo­wiąz­ki ro­dzi­ców
 • Piotr Ko­wal­czuk
  „Po­kój ro­dzi­ciel­ski” w szko­le
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Ro­dzi­ce w szko­le
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Wza­jem­nie po­trzeb­ni
 • An­na Dziu­bek
  Współ­pra­ca z ro­dzi­ca­mi
 • Ma­rek Ma­riusz Tyt­ko
  Mistrz i uczeń
 • Ka­ta­rzy­na Wa­si­lew­ska
  Jak wy­ho­do­wać drzew­ko ja­bło­ni?
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Roz­wój i wy­cho­wa­nie
 • Mar­ta Ko­wal­kow­ska
  Jak or­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi? Sce­na­riusz szko­le­nio­we­go spo­tka­nia Ko­mi­sji Wy­cho­waw­ców Kla­so­wych
 • Te­re­sa Sło­wi­kow­ska
  Ja­kim je­stem ro­dzi­cem? Sce­na­riusz spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi
 • Ka­zi­mierz Pie­trasz­ko
  Do­trzy­mać kro­ku. Spo­tka­nia z ro­dzi­ca­mi gim­na­zja­li­stów
 • Jo­lan­ta Wosz­czek
  Dzień ro­dzi­ny. Sce­na­riusz spo­tka­nia ro­dzin­ne­go dla szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Do­ro­ta Bu­ja­now­ska
  Za­ba­wa łą­czy po­ko­le­nia
 • An­na Try­bu­chow­ska
  An­kie­ta dla ro­dzi­ców przed­szko­la­ków
 • Bo­że­na Kry­pel, Be­ata Ka­pał­ka
  Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień. Warsz­ta­ty dla ro­dzi­ców
 • Re­na­ta Du­lian
  Bil­ling (klucz do ję­zy­ka)
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Na­uczy­cie­le i ro­dzi­ce. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne w wy­bo­rze
 • Oświad­cze­nie w obro­nie krzy­ża

Okład­ka: fot. An­drzej Lip­ski

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.