01/2009 Religia w szkole

okladka_01-2009Droga do war­to­ści duchowo−religijnych, do wiary pro­wa­dzi przede wszyst­kim przez oso­bi­sty kon­takt z ludźmi wie­rzą­cymi, z oso­bami, które gło­szone za­sady po­twier­dzają swoim ży­ciem.

To wśród naj­bliż­szych so­bie osób dziecko uczy się wier­no­ści Bogu i służby bliź­niemu. To dom ro­dzinny, Kościół i szkoła wpro­wa­dzają mło­dego czło­wieka w świat war­to­ści du­cho­wych.

Lekcje re­li­gii, spo­tka­nia na ka­te­che­zie służą po­zna­wa­niu prawd wiary, do­sko­na­le­niu wraż­li­wo­ści su­mie­nia, współ­two­rze­niu wraz z uczniem jego po­stawy etycz­nej, po­szu­ki­wa­niu sensu ży­cia. Jest to czas przy­bli­ża­nia uczniom Objawienia Bożego, praca nad łą­cze­niem wiary z co­dzienną eg­zy­sten­cją czło­wieka, po­dej­mo­wa­niem świa­do­mej od­po­wie­dzial­no­ści za wła­sne ży­cie.

Ci ro­dzice, któ­rzy trosz­czą się o roz­wój duchowo−religijny dziecka, in­te­re­sują się ka­te­chezą szkolną współ­pra­cu­jąc z ka­te­chetą, są za­do­wo­leni z kon­ty­nu­acji ka­te­chezy ro­dzin­nej w szkole. Zależy im na tym, aby szkoła rów­nież par­ty­cy­po­wała w wy­cho­wa­niu mo­ral­nym. Bo dzięki temu wy­cho­wa­niu młody czło­wiek otwiera się na po­zna­nie prawdy i uwraż­li­wia su­mie­nie na ja­sne ro­ze­zna­nie do­bra i zła. Wychowanie mo­ralne – tak w domu jak i w szkole – ma na celu ukształ­to­wa­nie tych cnót, dzięki któ­rym dziecko po­trafi na­wią­zać do­bre re­la­cje z in­nymi. Postawy mo­ralne sta­no­wią du­chową spraw­ność, z jej po­mocą uczeń ła­twiej opo­wiada się po stro­nie do­bra. Zanim za­czniemy przy­go­to­wy­wać mło­dych do peł­nie­nia ról za­wo­do­wych i spo­łecz­nych, mu­simy so­bie uświa­do­mić, że pierw­szym i naj­bar­dziej pod­sta­wo­wym ce­lem wy­cho­wa­nia jest in­te­gralny roz­wój czło­wie­czeń­stwa.

Jednakże są też ro­dziny re­li­gij­nie obo­jętne, któ­rych za­in­te­re­so­wa­nie spra­wami wiary i prze­ka­zy­wa­nia dzie­ciom norm za­war­tych w Dekalogu jest małe. Wówczas i lek­cje re­li­gii nie są do­ce­niane. Są też prze­ciw­nicy wiary ka­to­lic­kiej, któ­rzy kry­ty­kują re­li­gię w szkole. A prze­cież lek­cje re­li­gii ści­śle łą­czą się z pracą wy­cho­waw­czą szkoły, wpły­wają na ży­cie we­wnętrzne ucznia i jego po­stawę. W kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści mło­dego czło­wieka peł­nią one zna­czącą rolę.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • ks. Piotr Mazur
  Ku war­to­ściom re­li­gij­nym
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wychowanie re­li­gijne
 • ks. Leonard Sadowski
  Katecheza w szkole
 • Renata Chrzanowska
  „Miłością trudno się zmę­czyć”
 • Maria Mojzesowicz
  Okiem ka­te­chety
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jak re­li­gia po­szła do szkoły
 • Maria Mojzesowicz
  Rozmowa o Mszy świę­tej
 • Magdalena Korzekwa
  Religia w szkole czy w pa­ra­fii?
 • ks. Krzysztof Pawlina
  Refleksje wy­cho­wawcy
 • Piotr Pawlina
  Postulat wy­cho­waw­czego dia­logu (cz. II)
 • Teresa Wasiak
  Rozgrzewka przed pracą gło­sem
 • Ewa Gałązka
  Metody ak­ty­wi­zu­jące na ka­te­che­zie
 • Barbara Woźnica
  Szacunek dla każ­dego. Program re­ko­lek­cji szkol­nych dla klas IV−VI szkoły pod­sta­wo­wej
 • Joanna Wielgut
  Dzień Babci i Dziadka. Scenariusz uro­czy­sto­ści dla przed­szkoli lub I−III klas szkół pod­sta­wo­wych
 • Regina Trandziuk
  Zapobieganie uza­leż­nie­niom
 • Elżbieta Trojan
  Nauczanie re­li­gii w szkole (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficzne)
 • s. Ewa Orzechowska
  Glina w ręku garn­ca­rza (list)

Okładka: Uczniowie Prywatnego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie (fot. Irena Załuska)

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.