01/2009 Religia w szkole

okladka_01-2009Droga do wartości duchowo−religijnych, do wiary prowadzi przede wszystkim przez osobisty kontakt z ludźmi wierzącymi, z osobami, które głoszone zasady potwierdzają swoim życiem.

To wśród najbliższych sobie osób dziecko uczy się wierności Bogu i służby bliźniemu. To dom rodzinny, Kościół i szkoła wprowadzają młodego człowieka w świat wartości duchowych.

Lekcje religii, spotkania na katechezie służą poznawaniu prawd wiary, doskonaleniu wrażliwości sumienia, współtworzeniu wraz z uczniem jego postawy etycznej, poszukiwaniu sensu życia. Jest to czas przybliżania uczniom Objawienia Bożego, praca nad łączeniem wiary z codzienną egzystencją człowieka, podejmowaniem świadomej odpowiedzialności za własne życie.

Ci rodzice, którzy troszczą się o rozwój duchowo−religijny dziecka, interesują się katechezą szkolną współpracując z katechetą, są zadowoleni z kontynuacji katechezy rodzinnej w szkole. Zależy im na tym, aby szkoła również partycypowała w wychowaniu moralnym. Bo dzięki temu wychowaniu młody człowiek otwiera się na poznanie prawdy i uwrażliwia sumienie na jasne rozeznanie dobra i zła. Wychowanie moralne – tak w domu jak i w szkole – ma na celu ukształtowanie tych cnót, dzięki którym dziecko potrafi nawiązać dobre relacje z innymi. Postawy moralne stanowią duchową sprawność, z jej pomocą uczeń łatwiej opowiada się po stronie dobra. Zanim zaczniemy przygotowywać młodych do pełnienia ról zawodowych i społecznych, musimy sobie uświadomić, że pierwszym i najbardziej podstawowym celem wychowania jest integralny rozwój człowieczeństwa.

Jednakże są też rodziny religijnie obojętne, których zainteresowanie sprawami wiary i przekazywania dzieciom norm zawartych w Dekalogu jest małe. Wówczas i lekcje religii nie są doceniane. Są też przeciwnicy wiary katolickiej, którzy krytykują religię w szkole. A przecież lekcje religii ściśle łączą się z pracą wychowawczą szkoły, wpływają na życie wewnętrzne ucznia i jego postawę. W kształtowaniu osobowości młodego człowieka pełnią one znaczącą rolę.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 01-20093 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • ks. Piotr Mazur
  Ku wartościom religijnym
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wychowanie religijne
 • ks. Leonard Sadowski
  Katecheza w szkole
 • Renata Chrzanowska
  „Miłością trudno się zmęczyć”
 • Maria Mojzesowicz
  Okiem katechety
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Jak religia poszła do szkoły
 • Maria Mojzesowicz
  Rozmowa o Mszy świętej
 • Magdalena Korzekwa
  Religia w szkole czy w parafii?
 • ks. Krzysztof Pawlina
  Refleksje wychowawcy
 • Piotr Pawlina
  Postulat wychowawczego dialogu (cz. II)
 • Teresa Wasiak
  Rozgrzewka przed pracą głosem
 • Ewa Gałązka
  Metody aktywizujące na katechezie
 • Barbara Woźnica
  Szacunek dla każdego. Program rekolekcji szkolnych dla klas IV−VI szkoły podstawowej
 • Joanna Wielgut
  Dzień Babci i Dziadka. Scenariusz uroczystości dla przedszkoli lub I−III klas szkół podstawowych
 • Regina Trandziuk
  Zapobieganie uzależnieniom
 • Elżbieta Trojan
  Nauczanie religii w szkole (zestawienie bibliograficzne)
 • s. Ewa Orzechowska
  Glina w ręku garncarza (list)

Okładka: Uczniowie Prywatnego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie (fot. Irena Załuska)

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.