01/2009 Re­li­gia w szko­le

okladka_01-2009Dro­ga do war­to­ści duchowo−religijnych, do wia­ry pro­wa­dzi przede wszyst­kim przez oso­bi­sty kon­takt z ludź­mi wie­rzą­cy­mi, z oso­ba­mi, któ­re gło­szo­ne za­sa­dy po­twier­dza­ją swo­im ży­ciem.

To wśród naj­bliż­szych so­bie osób dziec­ko uczy się wier­no­ści Bo­gu i służ­by bliź­nie­mu. To dom ro­dzin­ny, Ko­ściół i szko­ła wpro­wa­dza­ją mło­de­go czło­wie­ka w świat war­to­ści du­cho­wych.

Lek­cje re­li­gii, spo­tka­nia na ka­te­che­zie słu­żą po­zna­wa­niu prawd wia­ry, do­sko­na­le­niu wraż­li­wo­ści su­mie­nia, współ­two­rze­niu wraz z uczniem je­go po­sta­wy etycz­nej, po­szu­ki­wa­niu sen­su ży­cia. Jest to czas przy­bli­ża­nia uczniom Ob­ja­wie­nia Bo­że­go, pra­ca nad łą­cze­niem wia­ry z co­dzien­ną eg­zy­sten­cją czło­wie­ka, po­dej­mo­wa­niem świa­do­mej od­po­wie­dzial­no­ści za wła­sne ży­cie.

Ci ro­dzi­ce, któ­rzy trosz­czą się o roz­wój duchowo−religijny dziec­ka, in­te­re­su­ją się ka­te­che­zą szkol­ną współ­pra­cu­jąc z ka­te­che­tą, są za­do­wo­le­ni z kon­ty­nu­acji ka­te­che­zy ro­dzin­nej w szko­le. Za­le­ży im na tym, aby szko­ła rów­nież par­ty­cy­po­wa­ła w wy­cho­wa­niu mo­ral­nym. Bo dzię­ki te­mu wy­cho­wa­niu mło­dy czło­wiek otwie­ra się na po­zna­nie praw­dy i uwraż­li­wia su­mie­nie na ja­sne ro­ze­zna­nie do­bra i zła. Wy­cho­wa­nie mo­ral­ne – tak w do­mu jak i w szko­le – ma na ce­lu ukształ­to­wa­nie tych cnót, dzię­ki któ­rym dziec­ko po­tra­fi na­wią­zać do­bre re­la­cje z in­ny­mi. Po­sta­wy mo­ral­ne sta­no­wią du­cho­wą spraw­ność, z jej po­mo­cą uczeń ła­twiej opo­wia­da się po stro­nie do­bra. Za­nim za­cznie­my przy­go­to­wy­wać mło­dych do peł­nie­nia ról za­wo­do­wych i spo­łecz­nych, mu­si­my so­bie uświa­do­mić, że pierw­szym i naj­bar­dziej pod­sta­wo­wym ce­lem wy­cho­wa­nia jest in­te­gral­ny roz­wój czło­wie­czeń­stwa.

Jed­nak­że są też ro­dzi­ny re­li­gij­nie obo­jęt­ne, któ­rych za­in­te­re­so­wa­nie spra­wa­mi wia­ry i prze­ka­zy­wa­nia dzie­ciom norm za­war­tych w De­ka­lo­gu jest ma­łe. Wów­czas i lek­cje re­li­gii nie są do­ce­nia­ne. Są też prze­ciw­ni­cy wia­ry ka­to­lic­kiej, któ­rzy kry­ty­ku­ją re­li­gię w szko­le. A prze­cież lek­cje re­li­gii ści­śle łą­czą się z pra­cą wy­cho­waw­czą szko­ły, wpły­wa­ją na ży­cie we­wnętrz­ne ucznia i je­go po­sta­wę. W kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści mło­de­go czło­wie­ka peł­nią one zna­czą­cą ro­lę.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20093 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • ks. Piotr Ma­zur
  Ku war­to­ściom re­li­gij­nym
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wy­cho­wa­nie re­li­gij­ne
 • ks. Le­onard Sa­dow­ski
  Ka­te­che­za w szko­le
 • Re­na­ta Chrza­now­ska
  „Mi­ło­ścią trud­no się zmę­czyć”
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Okiem ka­te­che­ty
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Jak re­li­gia po­szła do szko­ły
 • Ma­ria Moj­ze­so­wicz
  Roz­mo­wa o Mszy świę­tej
 • Mag­da­le­na Ko­rze­kwa
  Re­li­gia w szko­le czy w pa­ra­fii?
 • ks. Krzysz­tof Paw­li­na
  Re­flek­sje wy­cho­waw­cy
 • Piotr Paw­li­na
  Po­stu­lat wy­cho­waw­cze­go dia­lo­gu (cz. II)
 • Te­re­sa Wa­siak
  Roz­grzew­ka przed pra­cą gło­sem
 • Ewa Ga­łąz­ka
  Me­to­dy ak­ty­wi­zu­ją­ce na ka­te­che­zie
 • Bar­ba­ra Woź­ni­ca
  Sza­cu­nek dla każ­de­go. Pro­gram re­ko­lek­cji szkol­nych dla klas IVVI szko­ły pod­sta­wo­wej
 • Jo­an­na Wiel­gut
  Dzień Bab­ci i Dziad­ka. Sce­na­riusz uro­czy­sto­ści dla przed­szko­li lub I−III klas szkół pod­sta­wo­wych
 • Re­gi­na Tran­dziuk
  Za­po­bie­ga­nie uza­leż­nie­niom
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Na­ucza­nie re­li­gii w szko­le (ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne)
 • s. Ewa Orze­chow­ska
  Gli­na w rę­ku garn­ca­rza (list)

Okład­ka: Ucznio­wie Pry­wat­ne­go Gim­na­zjum nr 1 im. Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go w Kra­ko­wie (fot. Ire­na Za­łu­ska)

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.