01/2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych

okladka_01-2008O na­ucza­niu w na­szych szko­łach wiele mó­wią wy­niki spraw­dzia­nów w kla­sach szó­stych szkół pod­sta­wo­wych oraz eg­za­miny ze­wnętrzne w gim­na­zjach i szko­łach po­nad­gim­na­zjal­nych. Obserwujemy mi­ni­malne zróż­ni­co­wa­nie wy­ni­ków ze spraw­dzianu, bio­rąc pod uwagę lo­ka­li­za­cję szkoły: mała miej­sco­wość – mia­sto. Bardzo czę­sto ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych z ma­łych miej­sco­wo­ści osią­gają zna­ko­mite wy­niki.

Analizując wy­niki eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych można stwier­dzić, że po­ziom wie­dzy gim­na­zja­li­stów ze wsi i mia­sta jest po­rów­ny­walny, na­to­miast zwięk­sza się róż­nica na po­zio­mie li­ceum i tech­ni­kum.

Młodzież z ma­łych miej­sco­wo­ści wbrew po­zo­rom jest bar­dziej za­in­te­re­so­wana i czę­ściej ko­rzy­sta z pla­có­wek kul­tu­ral­nych, niż ta z du­żych miast (spek­takl te­atralny, mu­zeum, wy­stawa, kon­cert).

Występują istotne róż­nice w po­wszech­no­ści uczęsz­cza­nia dzieci 3−5−letnich do przed­szkoli na wsiach i w mia­stach, we wcze­snym wspo­ma­ga­niu roz­woju dziecka, w do­stę­pie do bez­płat­nych za­jęć po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych, w do­stę­pie do Internetu.

O po­zio­mie wy­kształ­ce­nia nie może de­cy­do­wać sta­tus ma­te­rialny ro­dzi­ców czy miej­sce za­miesz­ka­nia. Trzeba stwa­rzać moż­li­wo­ści wszech­stron­nego roz­woju dla każ­dego dziecka, szcze­gól­nie tego, które chce się uczyć, a po­cho­dzi z bied­nej ro­dziny, która swoim sty­lem ży­cia ogra­ni­cza moż­li­wość roz­woju, czy po­cho­dzą­cego z ma­łej miej­sco­wo­ści, w któ­rej nie ma wa­run­ków kształ­ce­nia się na miarę jego moż­li­wo­ści. Dlatego po­trzebna jest po­moc ma­te­rialna oraz psychologiczno−pedagogiczna: sty­pen­dia so­cjalne, po­moc w za­ku­pie ksią­żek i po­mocy szkol­nych, po­kry­cie kosz­tów do­jazdu do szkoły czy też za­miesz­ka­nia w miej­scu kształ­ce­nia. Trzeba zwal­czać „kom­pleks pro­win­cji”, my­śle­nie o po­cho­dze­niu z gor­szego miej­sca, bier­ność, że „tu się nic nie da zro­bić, tu się nic zmieni”. Należy bu­do­wać po­czu­cie wła­snej war­to­ści, uka­zy­wać wzory lu­dzi ak­tyw­nych, uczyć umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, współ­dzia­ła­nia w gru­pie, uczest­ni­cze­nia w dia­logu, dys­ku­sji, au­to­pre­zen­ta­cji, bra­nia wła­snego losu w swoje ręce.

Wyrównywanie szans edu­ka­cyj­nych trzeba pro­wa­dzić w każ­dym miej­scu i cza­sie, gdy za­ist­nieje taka po­trzeba. Organizować do­dat­kowe za­ję­cia dydaktyczno−wyrównawcze, od­działy in­te­gra­cyjne, li­kwi­do­wać ba­riery ar­chi­tek­to­niczne, mą­drze za­go­spo­da­ro­wy­wać czas wolny uczniów, uno­wo­cze­śniać bazę szkół i wpro­wa­dzać in­no­wa­cje pe­da­go­giczne, ukie­run­ko­wać pracę szkoły na wy­ła­wia­nie ta­len­tów, na po­moc uczniom wy­bit­nie zdol­nym.


dr Józef Winiarski
re­dak­tor na­czelny

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego nu­meru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego do­stępu on-line do wy­bra­nego nu­meru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brutto, prze­lew lub płat­ność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i ser­wis SMS ob­słu­gi­wane są przez Dotpay. Usługa SMS do­stępna jest w sie­ciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzy­skać 30-dniowy do­stęp co ca­łego nu­meru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Klikając tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­dowy
nu­mer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do ca­ło­ści nu­meru 01-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprze­daży dla WordPress!

Zawartość nu­meru:

 • Renata Flis
  Konfrontacja dzia­łań z po­trze­bami
 • Sylwia Palka
  Aby tę­sk­nić za sze­ro­kim oce­anem… – roz­mowa z dr. Grzegorzem Mazurkiewiczem
 • Teresa Słowikowska
  Szczególna klasa
 • Jolanta Lenart
  Wybór za­wodu
 • Daria Becker−Pestka
  Wykształcenie w oczach mło­dzieży
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Równe szanse?
 • Małgorzata Garbas
  Uczeń z ro­dziny pa­to­lo­gicz­nej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wspieranie w roz­woju
 • Jacek Urban
  Profilaktyka a wy­cho­wa­nie przez war­to­ści
 • Bernadeta Kalęba
  Pomoc dzie­ciom z ro­dzin dys­funk­cyj­nych
 • Elżbieta Trojan
  Wyrównywanie szans edu­ka­cyj­nych. Zestawienie bi­blio­gra­ficzne (w wy­bo­rze)
 • Hanna Osińska
  Moje do­świad­cze­nia w pracy z mło­dzieżą
 • Urszula Parnicka
  Wnuki po­trze­bują dziad­ków
 • Małgorzata Mann
  Rodzice i dziad­ko­wie jako „pra­wzory”
 • Anna Ganiek
  Mój dzia­dek, moja bab­cia – kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra
  Pokój naj­wyż­szym do­brem ludz­ko­ści – kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Nadzieja w eku­me­ni­zmie cz. XII
 • Danuta Rolka
  Święto Babci i Dziadka – sce­na­riusz te­atralny

Okładka: fot. Włodzimierz Płaneta

Informacje prawne
Pliki co­okies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  ob­słu­guje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.