01/2008 Wy­rów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych

okladka_01-2008O na­ucza­niu w na­szych szko­łach wie­le mó­wią wy­ni­ki spraw­dzia­nów w kla­sach szó­stych szkół pod­sta­wo­wych oraz eg­za­mi­ny ze­wnętrz­ne w gim­na­zjach i szko­łach po­nad­gim­na­zjal­nych. Ob­ser­wu­je­my mi­ni­mal­ne zróż­ni­co­wa­nie wy­ni­ków ze spraw­dzia­nu, bio­rąc pod uwa­gę lo­ka­li­za­cję szko­ły: ma­ła miej­sco­wość – mia­sto. Bar­dzo czę­sto ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych z ma­łych miej­sco­wo­ści osią­ga­ją zna­ko­mi­te wy­ni­ki.

Ana­li­zu­jąc wy­ni­ki eg­za­mi­nów ze­wnętrz­nych moż­na stwier­dzić, że po­ziom wie­dzy gim­na­zja­li­stów ze wsi i mia­sta jest po­rów­ny­wal­ny, na­to­miast zwięk­sza się róż­ni­ca na po­zio­mie li­ceum i tech­ni­kum.

Mło­dzież z ma­łych miej­sco­wo­ści wbrew po­zo­rom jest bar­dziej za­in­te­re­so­wa­na i czę­ściej ko­rzy­sta z pla­có­wek kul­tu­ral­nych, niż ta z du­żych miast (spek­takl te­atral­ny, mu­zeum, wy­sta­wa, kon­cert).

Wy­stę­pu­ją istot­ne róż­ni­ce w po­wszech­no­ści uczęsz­cza­nia dzie­ci 3−5−letnich do przed­szko­li na wsiach i w mia­stach, we wcze­snym wspo­ma­ga­niu roz­wo­ju dziec­ka, w do­stę­pie do bez­płat­nych za­jęć po­za­lek­cyj­nych i po­zasz­kol­nych, w do­stę­pie do In­ter­ne­tu.

O po­zio­mie wy­kształ­ce­nia nie mo­że de­cy­do­wać sta­tus ma­te­rial­ny ro­dzi­ców czy miej­sce za­miesz­ka­nia. Trze­ba stwa­rzać moż­li­wo­ści wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dla każ­de­go dziec­ka, szcze­gól­nie te­go, któ­re chce się uczyć, a po­cho­dzi z bied­nej ro­dzi­ny, któ­ra swo­im sty­lem ży­cia ogra­ni­cza moż­li­wość roz­wo­ju, czy po­cho­dzą­ce­go z ma­łej miej­sco­wo­ści, w któ­rej nie ma wa­run­ków kształ­ce­nia się na mia­rę je­go moż­li­wo­ści. Dla­te­go po­trzeb­na jest po­moc ma­te­rial­na oraz psychologiczno−pedagogiczna: sty­pen­dia so­cjal­ne, po­moc w za­ku­pie ksią­żek i po­mo­cy szkol­nych, po­kry­cie kosz­tów do­jaz­du do szko­ły czy też za­miesz­ka­nia w miej­scu kształ­ce­nia. Trze­ba zwal­czać „kom­pleks pro­win­cji”, my­śle­nie o po­cho­dze­niu z gor­sze­go miej­sca, bier­ność, że „tu się nic nie da zro­bić, tu się nic zmie­ni”. Na­le­ży bu­do­wać po­czu­cie wła­snej war­to­ści, uka­zy­wać wzo­ry lu­dzi ak­tyw­nych, uczyć umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, współ­dzia­ła­nia w gru­pie, uczest­ni­cze­nia w dia­lo­gu, dys­ku­sji, au­to­pre­zen­ta­cji, bra­nia wła­sne­go lo­su w swo­je rę­ce.

Wy­rów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych trze­ba pro­wa­dzić w każ­dym miej­scu i cza­sie, gdy za­ist­nie­je ta­ka po­trze­ba. Or­ga­ni­zo­wać do­dat­ko­we za­ję­cia dydaktyczno−wyrównawcze, od­dzia­ły in­te­gra­cyj­ne, li­kwi­do­wać ba­rie­ry ar­chi­tek­to­nicz­ne, mą­drze za­go­spo­da­ro­wy­wać czas wol­ny uczniów, uno­wo­cze­śniać ba­zę szkół i wpro­wa­dzać in­no­wa­cje pe­da­go­gicz­ne, ukie­run­ko­wać pra­cę szko­ły na wy­ła­wia­nie ta­len­tów, na po­moc uczniom wy­bit­nie zdol­nym.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20083 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

Za­war­tość nu­me­ru:

 • Re­na­ta Flis
  Kon­fron­ta­cja dzia­łań z po­trze­ba­mi
 • Syl­wia Pal­ka
  Aby tę­sk­nić za sze­ro­kim oce­anem… – roz­mo­wa z dr. Grze­go­rzem Ma­zur­kie­wi­czem
 • Te­re­sa Sło­wi­kow­ska
  Szcze­gól­na kla­sa
 • Jo­lan­ta Le­nart
  Wy­bór za­wo­du
 • Da­ria Becker−Pestka
  Wy­kształ­ce­nie w oczach mło­dzie­ży
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Rów­ne szan­se?
 • Mał­go­rza­ta Gar­bas
  Uczeń z ro­dzi­ny pa­to­lo­gicz­nej
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Wspie­ra­nie w roz­wo­ju
 • Ja­cek Urban
  Pro­fi­lak­ty­ka a wy­cho­wa­nie przez war­to­ści
 • Ber­na­de­ta Ka­lę­ba
  Po­moc dzie­ciom z ro­dzin dys­funk­cyj­nych
 • Elż­bie­ta Tro­jan
  Wy­rów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych. Ze­sta­wie­nie bi­blio­gra­ficz­ne (w wy­bo­rze)
 • Han­na Osiń­ska
  Mo­je do­świad­cze­nia w pra­cy z mło­dzie­żą
 • Ur­szu­la Par­nic­ka
  Wnu­ki po­trze­bu­ją dziad­ków
 • Mał­go­rza­ta Mann
  Ro­dzi­ce i dziad­ko­wie ja­ko „pra­wzo­ry”
 • An­na Ga­niek
  Mój dzia­dek, mo­ja bab­cia – kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Jo­lan­ta Bąk, Elż­bie­ta Wie­wió­ra
  Po­kój naj­wyż­szym do­brem ludz­ko­ści – kon­spekt lek­cji wy­cho­waw­czej
 • Cze­sław Mi­ro­sław Szcze­pa­niak
  Na­dzie­ja w eku­me­ni­zmie cz. XII
 • Da­nu­ta Rol­ka
  Świę­to Bab­ci i Dziad­ka – sce­na­riusz te­atral­ny

Okład­ka: fot. Wło­dzi­mierz Pła­ne­ta

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.