01/2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych

okladka_01-2008O nauczaniu w naszych szkołach wiele mówią wyniki sprawdzianów w klasach szóstych szkół podstawowych oraz egzaminy zewnętrzne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Obserwujemy minimalne zróżnicowanie wyników ze sprawdzianu, biorąc pod uwagę lokalizację szkoły: mała miejscowość – miasto. Bardzo często uczniowie szkół podstawowych z małych miejscowości osiągają znakomite wyniki.

Analizując wyniki egzaminów zewnętrznych można stwierdzić, że poziom wiedzy gimnazjalistów ze wsi i miasta jest porównywalny, natomiast zwiększa się różnica na poziomie liceum i technikum.

Młodzież z małych miejscowości wbrew pozorom jest bardziej zainteresowana i częściej korzysta z placówek kulturalnych, niż ta z dużych miast (spektakl teatralny, muzeum, wystawa, koncert).

Występują istotne różnice w powszechności uczęszczania dzieci 3−5−letnich do przedszkoli na wsiach i w miastach, we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w dostępie do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w dostępie do Internetu.

O poziomie wykształcenia nie może decydować status materialny rodziców czy miejsce zamieszkania. Trzeba stwarzać możliwości wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka, szczególnie tego, które chce się uczyć, a pochodzi z biednej rodziny, która swoim stylem życia ogranicza możliwość rozwoju, czy pochodzącego z małej miejscowości, w której nie ma warunków kształcenia się na miarę jego możliwości. Dlatego potrzebna jest pomoc materialna oraz psychologiczno−pedagogiczna: stypendia socjalne, pomoc w zakupie książek i pomocy szkolnych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły czy też zamieszkania w miejscu kształcenia. Trzeba zwalczać „kompleks prowincji”, myślenie o pochodzeniu z gorszego miejsca, bierność, że „tu się nic nie da zrobić, tu się nic zmieni”. Należy budować poczucie własnej wartości, ukazywać wzory ludzi aktywnych, uczyć umiejętności społecznych, współdziałania w grupie, uczestniczenia w dialogu, dyskusji, autoprezentacji, brania własnego losu w swoje ręce.

Wyrównywanie szans edukacyjnych trzeba prowadzić w każdym miejscu i czasie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Organizować dodatkowe zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze, oddziały integracyjne, likwidować bariery architektoniczne, mądrze zagospodarowywać czas wolny uczniów, unowocześniać bazę szkół i wprowadzać innowacje pedagogiczne, ukierunkować pracę szkoły na wyławianie talentów, na pomoc uczniom wybitnie zdolnym.


dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 01-20083 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zawartość numeru:

 • Renata Flis
  Konfrontacja działań z potrzebami
 • Sylwia Palka
  Aby tęsknić za szerokim oceanem… – rozmowa z dr. Grzegorzem Mazurkiewiczem
 • Teresa Słowikowska
  Szczególna klasa
 • Jolanta Lenart
  Wybór zawodu
 • Daria Becker−Pestka
  Wykształcenie w oczach młodzieży
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Równe szanse?
 • Małgorzata Garbas
  Uczeń z rodziny patologicznej
 • ks. Marek Dziewiecki
  Wspieranie w rozwoju
 • Jacek Urban
  Profilaktyka a wychowanie przez wartości
 • Bernadeta Kalęba
  Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
 • Elżbieta Trojan
  Wyrównywanie szans edukacyjnych. Zestawienie bibliograficzne (w wyborze)
 • Hanna Osińska
  Moje doświadczenia w pracy z młodzieżą
 • Urszula Parnicka
  Wnuki potrzebują dziadków
 • Małgorzata Mann
  Rodzice i dziadkowie jako „prawzory”
 • Anna Ganiek
  Mój dziadek, moja babcia – konspekt lekcji wychowawczej
 • Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra
  Pokój najwyższym dobrem ludzkości – konspekt lekcji wychowawczej
 • Czesław Mirosław Szczepaniak
  Nadzieja w ekumenizmie cz. XII
 • Danuta Rolka
  Święto Babci i Dziadka – scenariusz teatralny

Okładka: fot. Włodzimierz Płaneta

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.