01/2007 Wychowanie prorodzinne

okladka_01-2007„Wychowanie do życia w rodzinie” ma poprzedzać realizację powołania do małżeństwa, ma przygotować do określonego sposobu życia, do pełnienia roli męża i ojca, żony i matki.

Pojmowanie swojego życia, dążenie do pełnego człowieczeństwa rozpoczyna się w rodzinie, w tej wspólnocie życia i miłości, w której dziecko uczy się relacji międzyludzkich, systemu wartości, poznaje świat. Życie wśród bliskich, w klimacie prawdy i miłości, w poczuciu bezpieczeństwa zapewnia szczęście i uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka, uczy troski o jego dobro.

Każdy uczeń ma spostrzeżenia i doświadczenia wyniesione z własnej rodziny, a także obraz małżeństwa i rodziny lansowany przez środki społecznego przekazu. Ta wiedza, czerpana z różnych źródeł i środowisk, winna być uwzględniana w planowaniu zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie“.

Młodzi małżonkowie i rodzice powielają na nowej drodze życia zachowania wyniesione z domu rodzinnego, i jeżeli mają wzory godne naśladowania, łatwiej im budować własne szczęście małżeńskie i rodzinne. Jest jednak wiele domów, w których brakuje poszanowania godności drugiego człowieka, łamana jest przysięga małżeńska, zwycięża egoizm – wtedy brakuje wzorów do naśladowania przez dorastające dzieci.

W środkach społecznego przekazu rodzina często jest atakowana i ośmieszana, brakuje zainteresowania małżeństwem i rodziną w ujęciu tradycyjnym, chrześcijańskim. Gloryfikuje się wolną miłość, wolne związki, młodzieży przyznaje się prawo do seksu, wychowanie seksualne sprowadza się do nauki o antykoncepcji, rozpowszechnia się pornografię, zabiega się o prawo do aborcji.

W domu i szkole winno być prowadzone wychowanie do życia w rodzinie – rodzinie jako wartości najwyższej, cenionej i pożądanej. Dobry dom i szczęśliwa rodzina w sposób naturalny przygotowuje do wypełniania tego życiowego powołania poprzez rozwój sfery emocjonalnej dziecka, rozwój duchowy, kształtowanie światopoglądu oraz system wartości, który ma ogromne znaczenie w życiu małżeńsko-rodzinnym.

Założenie rodziny to wielki dar i zobowiązanie. Żeby to zadanie wypełniać dobrze, trzeba być dojrzałym i odpowiedzialnym człowiekiem, mieć czas dla rodziny i poświęcać swe siły dla jej ochrony i rozwoju.

W styczniowym numerze „Wychowawcy” zamieszczamy teksty o rodzinie, o wychowaniu przygotowującym do życia w małżeństwie, rodzinie oraz w społeczeństwie.

dr Józef Winiarski
redaktor naczelny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru „Wychowawcy”.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru to zaledwie:
SMS – 3,69 zł brutto, przelew lub płatność kartą – 3 zł brutto.
Płatności on-line i serwis SMS obsługiwane są przez Dotpay. Usługa SMS dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah i Sami Swoi.
Aby uzyskać 30-dniowy dostęp co całego numeru – kliknij przycisk poniżej. Klikając tutaj możesz bezpłatnie zobaczyć przykładowy
numer „Wychowawcy” on-line (nr 5/2013 „To idzie gender”).

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelewSMS
Dostęp do całości numeru 01-20073 zł3.69 zł
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

 

W numerze m.in.:

 • o. Paweł Mynarz O. Cist
  Przyczyny kryzysu wychowania
 • s. M. Urszula Kłusek SAC
  Rodzinna rodzina
 • Katarzyna Padło
  Wychować rodzinę
 • ks. Andrzej Zwoliński
  Siła rodziny
 • Antoni Szymański
  Badania czy manipulacja?
 • Jadwiga Wronicz
  Koncepcja i anty-koncepcja
 • Aniela Sawulska
  Rodzina w oczach dziecka
 • ks. Marek Dziewiecki
  Katecheza a wychowanie prorodzinne
 • Iwona Kokczyńska
  Narzeczeństwo (scenariusz lekcji „wychowanie do życia w rodzinie“ dla gimnazjum i szkół ponadgim-nazjalnych)
 • Barbara Wolińska-Łoś
  Sukces czy porażka?

Okładka: fot. Marianna Ośko

Informacje prawne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie z no­wym pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS Premium  obsługuje firma Dotpay SA. Regulamin Usług i Serwisów SMSFor­mu­larz do skła­da­nia re­kla­ma­cji. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.