01/2007 Wy­cho­wa­nie pro­ro­dzin­ne

okladka_01-2007Wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie” ma po­prze­dzać re­ali­za­cję po­wo­ła­nia do mał­żeń­stwa, ma przy­go­to­wać do okre­ślo­ne­go spo­so­bu ży­cia, do peł­nie­nia ro­li mę­ża i oj­ca, żo­ny i mat­ki.

Poj­mo­wa­nie swo­je­go ży­cia, dą­że­nie do peł­ne­go czło­wie­czeń­stwa roz­po­czy­na się w ro­dzi­nie, w tej wspól­no­cie ży­cia i mi­ło­ści, w któ­rej dziec­ko uczy się re­la­cji mię­dzy­ludz­kich, sys­te­mu war­to­ści, po­zna­je świat. Ży­cie wśród bli­skich, w kli­ma­cie praw­dy i mi­ło­ści, w po­czu­ciu bez­pie­czeń­stwa za­pew­nia szczę­ście i uczy od­po­wie­dzial­no­ści za dru­gie­go czło­wie­ka, uczy tro­ski o je­go do­bro.

Każ­dy uczeń ma spo­strze­że­nia i do­świad­cze­nia wy­nie­sio­ne z wła­snej ro­dzi­ny, a tak­że ob­raz mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny lan­so­wa­ny przez środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu. Ta wie­dza, czer­pa­na z róż­nych źró­deł i śro­do­wisk, win­na być uwzględ­nia­na w pla­no­wa­niu za­jęć edu­ka­cyj­nych „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie“.

Mło­dzi mał­żon­ko­wie i ro­dzi­ce po­wie­la­ją na no­wej dro­dze ży­cia za­cho­wa­nia wy­nie­sio­ne z do­mu ro­dzin­ne­go, i je­że­li ma­ją wzo­ry god­ne na­śla­do­wa­nia, ła­twiej im bu­do­wać wła­sne szczę­ście mał­żeń­skie i ro­dzin­ne. Jest jed­nak wie­le do­mów, w któ­rych bra­ku­je po­sza­no­wa­nia god­no­ści dru­gie­go czło­wie­ka, ła­ma­na jest przy­się­ga mał­żeń­ska, zwy­cię­ża ego­izm – wte­dy bra­ku­je wzo­rów do na­śla­do­wa­nia przez do­ra­sta­ją­ce dzie­ci.

W środ­kach spo­łecz­ne­go prze­ka­zu ro­dzi­na czę­sto jest ata­ko­wa­na i ośmie­sza­na, bra­ku­je za­in­te­re­so­wa­nia mał­żeń­stwem i ro­dzi­ną w uję­ciu tra­dy­cyj­nym, chrze­ści­jań­skim. Glo­ry­fi­ku­je się wol­ną mi­łość, wol­ne związ­ki, mło­dzie­ży przy­zna­je się pra­wo do sek­su, wy­cho­wa­nie sek­su­al­ne spro­wa­dza się do na­uki o an­ty­kon­cep­cji, roz­po­wszech­nia się por­no­gra­fię, za­bie­ga się o pra­wo do abor­cji.

W do­mu i szko­le win­no być pro­wa­dzo­ne wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie – ro­dzi­nie ja­ko war­to­ści naj­wyż­szej, ce­nio­nej i po­żą­da­nej. Do­bry dom i szczę­śli­wa ro­dzi­na w spo­sób na­tu­ral­ny przy­go­to­wu­je do wy­peł­nia­nia te­go ży­cio­we­go po­wo­ła­nia po­przez roz­wój sfe­ry emo­cjo­nal­nej dziec­ka, roz­wój du­cho­wy, kształ­to­wa­nie świa­to­po­glą­du oraz sys­tem war­to­ści, któ­ry ma ogrom­ne zna­cze­nie w ży­ciu mał­żeń­sko-ro­dzin­nym.

Za­ło­że­nie ro­dzi­ny to wiel­ki dar i zo­bo­wią­za­nie. Że­by to za­da­nie wy­peł­niać do­brze, trze­ba być doj­rza­łym i od­po­wie­dzial­nym czło­wie­kiem, mieć czas dla ro­dzi­ny i po­świę­cać swe si­ły dla jej ochro­ny i roz­wo­ju.

W stycz­nio­wym nu­me­rze „Wy­cho­waw­cy” za­miesz­cza­my tek­sty o ro­dzi­nie, o wy­cho­wa­niu przy­go­to­wu­ją­cym do ży­cia w mał­żeń­stwie, ro­dzi­nie oraz w spo­łe­czeń­stwie.

dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czel­ny

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią te­go nu­me­ru „Wy­cho­waw­cy”.
Koszt 30-dnio­we­go do­stę­pu on-li­ne do wy­bra­ne­go nu­me­ru to za­le­d­wie:
SMS – 3,69 zł brut­to, prze­lew lub płat­ność kar­tą – 3 zł brut­to.
Płat­no­ści on-li­ne i ser­wis SMS ob­słu­gi­wa­ne są przez Do­tpay. Usłu­ga SMS do­stęp­na jest w sie­ciach Era, Oran­ge, Plus GSM, Play, Hey­ah i Sa­mi Swoi.
Aby uzy­skać 30-dnio­wy do­stęp co ca­łe­go nu­me­ru – klik­nij przy­cisk po­ni­żej. Kli­ka­jąc tu­taj mo­żesz bez­płat­nie zo­ba­czyć przy­kła­do­wy
nu­mer „Wy­cho­waw­cy” on-li­ne (nr 5/2013 „To idzie gen­der”).

Dodaj do koszyka

For­mu­larz za­mó­wie­nia

Na­zwaPrze­lewSMS
Do­stęp do ca­ło­ści nu­me­ru 01-20073 zł3.69 zł
Bet­ter Pay - Sys­tem sprze­da­ży dla Word­Press!

 

W nu­me­rze m.in.:
 • o. Pa­weł My­narz O. Cist
  Przy­czy­ny kry­zy­su wy­cho­wa­nia
 • s. M. Ur­szu­la Kłu­sek SAC
  Ro­dzin­na ro­dzi­na
 • Ka­ta­rzy­na Pa­dło
  Wy­cho­wać ro­dzi­nę
 • ks. An­drzej Zwo­liń­ski
  Si­ła ro­dzi­ny
 • An­to­ni Szy­mań­ski
  Ba­da­nia czy ma­ni­pu­la­cja?
 • Ja­dwi­ga Wro­nicz
  Kon­cep­cja i an­ty-kon­cep­cja
 • Anie­la Sa­wul­ska
  Ro­dzi­na w oczach dziec­ka
 • ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki
  Ka­te­che­za a wy­cho­wa­nie pro­ro­dzin­ne
 • Iwo­na Kok­czyń­ska
  Na­rze­czeń­stwo (sce­na­riusz lek­cji „wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie“ dla gim­na­zjum i szkół po­nad­gim-na­zjal­nych)
 • Bar­ba­ra Wo­liń­ska-Łoś
  Suk­ces czy po­raż­ka?

Okład­ka: fot. Ma­rian­na Ośko

In­for­ma­cje praw­ne
Pliki cookies: Pliki co­okies: Zgod­nie pra­wem teleko­munikacyjnym in­for­mu­jemy, że w celu wła­ści­wego świad­cze­nia usług, sto­su­jemy pliki co­okies. Korzy­stanie z na­szego ser­wisu bez zmiany usta­wień do­ty­czą­cych co­okies w Pań­stwa prze­glą­darce ozna­cza, że będą one przez nią po­bie­rane i prze­cho­wy­wane. Wa­runki przecho­wywania lub do­stępu do pli­ków co­okies można okre­ślić w przeglą­darce in­ter­ne­to­wej w swo­im kom­pu­te­rze.
Usługi SMS Premium: Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacje można składać pod adresem: smartpay.pl/complaint. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su www.wy­ch­o­waw­ca.pl jest Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców,  ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków.